Europeiska Unionen

Transport

Transporterna är mycket viktiga för vår ekonomi. De står för 4,8 procent, eller 548 miljarder euro, av det totala bruttoförädlingsvärdet i alla EU-länder och sysselsätter över 11 miljoner människor i EU.

EU-kommissionen arbetar för en transportpolitik som är effektiv, säker och hållbar, skapar förutsättningar för en konkurrenskraftig bransch och ger jobb och välfärd.

Stora utmaningar för transporterna i EU

I takt med att våra samhällen blir alltmer mobila försöker EU hjälpa transportsektorn att lösa flera problem:

 • Trafikstockningar drabbar både väg- och flygtrafiken och kostar omkring 1 procent av EU:s BNP varje år. Dessutom kommer både gods- och passagerartrafiken att öka.
 • Oljeberoendet – trots att transporterna har blivit mer energieffektiva står oljan fortfarande för 96 procent av energibehovet. Oljan kommer allt oftare från oroliga delar av världen och oljetillgångarna kommer dessutom att krympa. År 2050 beräknas oljepriset vara mer än dubbelt så högt som 2005.
 • Växthusgasutsläppen – senast 2050 måste EU minska utsläppen från transporter med 60 procent jämfört med 1990 års nivåer om vi ska kunna begränsa den globala uppvärmningen till bara 2 ºC.
 • Infrastrukturens kvalitet varierar i EU.
 • Konkurrens – EU:s transportsektor står inför ökad konkurrens från transportmarknader i andra regioner som utvecklas snabbt.

Översikt av transportstatistik: Resultattavla för transport, tabeller och diagram om transport och EU:s transporter i siffror.

EU:s resultat hittills

 

Tack vare EU:s politik har transportsektorn utvecklats mycket de senaste 20 åren. Vi har fått:

 • säkrare transporter i luften, till sjöss och på vägarna
 • rimliga arbetstider för dem som arbetar i transportbranschen
 • större transportutbud för privatresenärer och företag
 • lägre utsläpp
 • renare transporter tack vare ny teknik.

Ökad konkurrens

Vägtrafiken – Lastbilar får nu köra i andra EU-länder och behöver inte längre köra hem tomma. De nya reglerna främjar konkurrensen, förbättrar gods- och passagerarservicen, minskar kostnaderna och ger effektivare resor och därmed lägre utsläpp. Säkerheten har också ökat tack vare enhetliga tekniska standarder.

Flyget – det har blivit lättare och billigare att flyga tack vare fler flygbolag, nya flyglinjer och fler förbindelser mellan många flygplatser i Europa. Det gemensamma europeiska luftrummet bidrar till utvecklingen. Genom de så kallade open skies-avtalen kan alla flygbolag i EU flyga från alla flygplatser i EU till en stad i ett annat land. Det finns även sådana avtal med USA, Kanada, Israel, Balkanländerna, Marocko, Jordanien, Georgien och Moldavien och fler är på väg. Läs mer om flygavtalen för varje land.

Järnvägen – Alla licensierade järnvägsbolag kan nu erbjuda sina tjänster i EU. Många tågresenärer har sparat tid och pengar de senaste åren tack vare höghastighetstrafiken som snabbt har utvidgats. Ytterligare förbättringar är på gång.

Sjöfarten – 75 procent av EU:s handel med andra länder och 40 procent av godstrafiken inom EU sker till sjöss och omkring 400 miljoner resenärer använder europeiska vattenvägar varje år. Tack vare avregleringen av sjöfarten kan rederierna bedriva verksamhet och röra sig fritt i andra EU-länder. 2014 kom ministerrådet och Europaparlamentet överens om att fram till 2025 stödja landströmsförsörjning och utvecklingen av ett stomnät av tankstationer för flytande naturgas vid de viktiga kusthamnar som bildar det transeuropeiska nätet

Passagerarrättigheter

Resenärerna i EU skyddas av de bästa passagerarrättigheterna i världen för såväl flyg, tåg, fartyg som bussar.

App för passagerarrättigheter

Säkra resor

 • Antalet dödsoffer på Europas vägar halverades mellan 1992 och 2010 (från 70 000 till 31 000). Mellan 2010 och 2013 minskade antalet med ytterligare 17 procent. EU är alltså på väg att uppnå sitt mål om att på nytt halvera antalet dödsoffer i trafiken senast 2020.
 • Flygbolag med bristande säkerhet får inte flyga till och från EU.
 • Sjösäkerhetsreglerna har skärpts, bland annat med hjälp av strängare fartygsinspektioner, straff för utsläpp som orsakats av grov oaktsamhet och snabbare utfasning av fartyg med enkelskrov.
 • EU har fastställt säkerhetsstandarder och finansierar bara nya infrastrukturprojekt som uppfyller dem.
 • EU arbetar med organisationer som Internationella civila luftfartsorganisationen och Internationella sjöfartsorganisationen för att främja säkerhetsstandarder internationellt.

Smart och hållbart

EU stöder forskning och innovation inom miljövänliga transporter.

Till exempel kräver nya EU-regler att EU-länderna främjar ren teknik, det vill säga el- och vätgasbilar samt gasdrivna truckar, pråmar och fartyg, genom att bygga laddnings- och tankstationer.

Infrastruktur och finansiering

Från och med januari 2014 har EU en ny transportinfrastrukturpolitik som ska koppla samman hela EU från öst till väst och från nord till syd. Målet med politiken är att minska skillnaderna mellan EU-ländernas transportnät, undanröja flaskhalsar som fortfarande står i vägen för en smidigt fungerande inre marknad och lösa tekniska problem som oförenliga standarder för järnvägstrafik

Politiken finansieras genom Fonden för ett sammanlänkat Europa och har en budget på 26 miljarder euro fram till 2020. Den drar också nytta av kommissionens treåriga investeringsplan som ska frigöra offentliga och privata investeringar på minst 315 miljarder fram till 2017.

Publication

Manuskriptet uppdaterat i november 2014

Broschyren ingår i serien ”Insyn i EU-politiken”

Back to top