Európska únia

Politika EÚ v oblasti dopravy

Politika EÚ v oblasti dopravy

Doprava je kľúčové odvetvie hospodárstva, ktoré významne prispieva k jeho fungovaniu (4,8 % alebo 548 mld. EUR – vyjadrené ako hrubá pridaná hodnota pre 28 krajín EÚ) a zabezpečuje viac ako 11 miliónov pracovných miest v Európe.

Európska komisia sa zameriava na rozvoj a podporu politík v oblasti dopravy, ktoré sú účinné, bezpečné a udržateľné, ako aj na vytváranie podmienok pre konkurencieschopný priemysel, ktorý poskytuje pracovné miesta a prináša prosperitu.

Hlavné výzvy európskej dopravy

Naša spoločnosť sa stáva čoraz mobilnejšou. Politika EÚ by preto mala pomáhať pri riešení hlavných výziev, ktorým čelia dopravné systémy:

 • preťaženie cestnej a leteckej dopravy. Náklady, ktoré s tým súvisia, predstavujú približne 1 % ročného HDP, pričom sa očakáva, že rozsah nákladnej a osobnej dopravy bude rásť,
 • závislosť od ropy – napriek zlepšeniam v oblasti energetickej účinnosti je podiel ropy na pohonných látkach 96 %. Ropa bude v budúcnosti vzácnejšia a jej zdrojom budú čoraz častejšie nestabilné regióny sveta. Očakáva sa, že do roku 2050 sa cena ropy v porovnaní s rokom 2005 viac ako zdvojnásobí,
 • emisie skleníkových plynov – ak globálne otepľovanie nemá presiahnuť 2 ºC, musí EÚ do roku 2050 znížiť emisie v doprave o 60 % (v porovnaní s hodnotami z roku 1990),
 • kvalita infraštruktúry je v rámci EÚ rôznorodá,
 • hospodárska súťaž – odvetvie dopravy EÚ musí čeliť narastajúcej konkurencii zo strany rýchlo sa rozvíjajúcich dopravných trhov v iných regiónoch sveta.

Prehľad štatistík o doprave: hodnotiaca tabuľka dopravy, infografika o doprave a Doprava EÚ v číslach: štatistická príručka.

Úspechy EÚ v oblasti dopravy

Vďaka politike EÚ sa za posledných 20 rokov dosiahol v európskom odvetví dopravy značný pokrok, ktorý priniesol:

 • bezpečnejšiu leteckú, námornú a cestnú dopravu,
 • prijateľný pracovný čas pre ľudí pracujúcich v dopravnom priemysle,
 • väčší výber dopravných možností pre cestujúcich a podniky,
 • menej znečistenia,
 • technologický pokrok smerom k ekologickejšej doprave.

Väčšia hospodárska súťaž

Cestná doprava – nákladné vozidlá je možné prevádzkovať aj v iných krajinách než v krajine registrácie, v dôsledku čoho sa už nemusia vracať prázdne. Tieto nové flexibilné opatrenia stimulujú hospodársku súťaž, zvyšujú kvalitu nákladnej a osobnej dopravy, znižujú náklady a zefektívňujú cestovanie, čím prispievajú k zníženiu znečistenia ovzdušia. Spoločné technické normy takisto zlepšili bezpečnosť.

Letecká doprava – lacnejšie a jednoduchšie cestovanie – nové letecké spoločnosti, väčší počet destinácií a stovky leteckých liniek spájajúcich mnohé letiská v celej Európe. Iniciatíva EÚ Jednotné európske nebo tento trend podporuje. Dohody o otvorenom nebi umožňujú všetkým leteckým spoločnostiam v EÚ lietať z ktoréhokoľvek letiska v Únii do ktoréhokoľvek mesta v inej krajine. Tieto dohody Únia uzavrela s USA, Kanadou, Izraelom, krajinami Balkánu, Marokom, Jordánskom, Gruzínskom a Moldavskom, pričom dohody s ďalšími krajinami sú v štádiu prípravy. Informácie o vzťahoch v oblasti leteckej dopravy podľa krajín.

Železničná doprava – všetky licencované železničné spoločnosti môžu teraz ponúkať svoje služby na území celej EÚ. V posledných rokoch sa vysokorýchlostná železničná sieť značne rozrástla, čo cestujúcim šetrí čas a peniaze. Ďalšie zlepšenia sa pripravujú.

Námorná doprava – 75 % obchodu EÚ s inými krajinami a 40 % nákladnej dopravy v rámci Európy sa prepraví po mori. Európske vodné cesty každoročne využíva takmer 400 miliónov cestujúcich. Otvorenie trhu s námornou dopravou umožnilo prepravným spoločnostiam voľne podnikať aj v iných krajinách. V roku 2014 sa Rada EÚ a Európsky parlament dohodli, že do roku 2025 podporia rozvoj základnej siete čerpacích staníc skvapalneného zemného plynu v kľúčových prístavoch transeurópskej siete, ako aj rozvoj pobrežného zásobovania elektrickou energiou. 

Práva cestujúcich

Cestujúci v EÚ sú chránení najlepšími právami cestujúcich na svete, ktoré sa týkajú všetkých spôsobov dopravy: lietadiel, vlakov, lodí, autobusov a autokarov.

Mobilná aplikácia o právach cestujúcich v EÚ

Bezpečnosť v doprave

 • V rokoch 1992 až 2010 klesol počet smrteľných dopravných nehôd na európskych cestách o polovicu (zo 70 000 na 31 000 ročne). V období medzi rokmi 2010 a 2013 tento počet klesol o ďalších 17 %. Znamená to, že EÚ je na dobrej ceste dosiahnuť svoj strategický cieľ znížiť do roku 2020 počet smrteľných nehôd za rok na cestách na polovicu.
 • EÚ zakázala činnosť nebezpečných leteckých spoločností v Európe.
 • Zaviedli sa prísnejšie pravidlá v oblasti námornej bezpečnosti. Týkajú sa prísnejších lodných kontrol, sankcií za znečistenie životného prostredia v dôsledku hrubej nedbanlivosti a rýchlejšieho postupného vyradenia tankerov s jednoduchým trupom.
 • EÚ stanovuje normy v oblasti bezpečnosti a ochrany a financuje iba také nové infraštruktúrne projekty, ktoré tieto normy spĺňajú.
 • EÚ presadzuje normy bezpečnosti a ochrany na celom svete prostredníctvom spolupráce s organizáciami, ako je Medzinárodná organizácia civilného letectva (ICAO) a Medzinárodná námorná organizácia (IMO).

Inteligentná a udržateľná doprava

EÚ podporuje výskum a inovácie a účinné zavádzanie nových ekologických dopravných technológií.

Podľa nových pravidiel sú napríklad krajiny EÚ povinné podporovať ekologické technológie (automobily na elektrickú energiu/vodíkový pohon, nákladné vozidlá/člny/lode na plynový pohon) vybudovaním minimálneho počtu nabíjacích a čerpacích staníc.

Infraštruktúra a financovanie

Od januára 2014 má EÚ novú politiku v oblasti dopravnej infraštruktúry, ktorá prepojí kontinent z východu na západ, zo severu na juh. Cieľom tejto politiky je odstrániť rozdiely medzi vnútroštátnymi dopravnými sieťami, odstrániť prekážky, ktoré stále bránia hladkému fungovaniu jednotného trhu a prekonať technické prekážky, ako napríklad nekompatibilné normy v železničnej doprave.

Táto politika financovaná z Nástroja na prepájanie Európy s rozpočtom do roku 2020 vo výške 26 mld. EUR získa podporu aj z trojročného investičného plánu, ktorého cieľom je do roku 2017 uvoľniť verejné a súkromné investície v hodnote najmenej 315 mld. EUR.

Publication

Rukopis bol aktualizovaný v november 2014

Táto publikácia je súčasťou série „Politiky Európskej únie“

Back to top