Unia Europejska

Polityka transportowa UE

Polityka transportowa UE

Transport jest w dzisiejszych czasach jednym z kluczowych sektorów europejskiej gospodarki – zapewnia miejsca pracy ponad 11 mln ludzi i w znacznym stopniu przyczynia się do wzrostu gospodarczego (jego udział w wartości dodanej brutto ogółem dla 28 państw członkowskich UE wynosi 4,8 proc., tj. 548 mld euro).

Komisja Europejska ma na celu kształtowanie i wspieranie polityki transportowej oferującej efektywne, bezpieczne i zrównoważone rozwiązania, tak aby stworzyć warunki dla konkurencyjnego przemysłu będącego źródłem zatrudnienia i dobrobytu.

Najważniejsze wyzwania dla europejskiego transportu

Ponieważ współczesne społeczeństwa stają się coraz bardziej mobilne, celem polityki transportowej UE jest pomoc w rozwiązywaniu głównych problemów, z którymi borykają się systemy transportu:

 • Zatory komunikacyjne paraliżują zarówno ruch drogowy, jak i lotniczy. Kosztują nas co roku około 1 proc. PKB, a tak transport towarowy, jak i pasażerski mają jeszcze wzrosnąć.
 • Uzależnienie od ropy naftowej – pomimo zwiększenia efektywności energetycznej w transporcie, jest on nadal w 96 proc. zależny od ropy naftowej. W przyszłości ropy naftowej, pozyskiwanej w coraz większym stopniu w niestabilnych regionach świata, będzie coraz mniej. Szacuje się, że do 2050 r. jej ceny wzrosną ponad dwukrotnie w porównaniu do poziomu cen z roku 2005.
 • Emisje gazów cieplarnianych – jeśli mamy zapobiec ociepleniu klimatu o więcej niż 2ºC, UE musi ograniczyć emisje w sektorze transportu o 60 proc. do 2050 r. (w porównaniu z poziomem z 1990 r.).
 • Jakość infrastruktury transportowej w UE jest bardzo nierówna.
 • Konkurencja – europejski sektor transportu musi stawić czoła narastającej presji konkurencji na szybko rozwijających się światowych rynkach transportu.

Przegląd statystyk dotyczących transportu – zob.: Tabela wyników w sektorze transportu, Infografika dotycząca transportu i Transport europejski – dane statystyczne.

Osiągnięcia UE w dziedzinie transportu

Dzięki polityce UE w ciągu ostatnich 20 lat odnotowano znaczne postępy w europejskim sektorze transportu. Doprowadziły one do:

 • wzrostu bezpieczeństwa w ruchu lotniczym, morskim i drogowym
 • unormowania godzin pracy osób zatrudnionych w sektorze transportu
 • większego wyboru środków transportu dla podróżnych i firm
 • mniejszego zanieczyszczenia
 • przejścia na bardziej ekologiczne technologie.

Większa konkurencja

Transport drogowy – przewoźnicy drogowi mogą teraz prowadzić działalność nie tylko w kraju swojej rejestracji, dzięki czemu mogą uniknąć przejazdów powrotnych pustym pojazdem. Ta zwiększająca elastyczność zmiana wpływa na zwiększenie konkurencji, wzrost jakości usług w transporcie towarowym i pasażerskim, obniżenie kosztów, łatwiejsze podróżowanie i w efekcie przyczynia się do zmniejszenia zanieczyszczenia. Na podniesienie poziomu bezpieczeństwa wpłynęło również przyjęcie wspólnych norm technicznych.

Transport lotniczy – obecnie lata się łatwiej i taniej, powstały nowe linie lotnicze, otwarto więcej połączeń i wprowadzono setki nowych usług w połączeniach między lotniskami Europy. Dzięki unijnej inicjatywie znanej jako jednolita europejska przestrzeń powietrzna w dalszym ciągu będziemy mieli do czynienia z takimi tendencjami. Dzięki umowom o otwartym niebie wszystkie linie lotnicze UE mogą latać z dowolnego portu lotniczego w UE do każdego miasta w innych krajach. Umowy o otwartym niebie podpisano również z USA, Kanadą, Izraelem, krajami bałkańskimi, Marokiem, Jordanią, Gruzją i Mołdawią – dalsze umowy czekają na podpisanie. Więcej informacji o połączeniach lotniczych w poszczególnych krajach można znaleźć tutaj.

Transport kolejowy – każde przedsiębiorstwo kolejowe posiadające odpowiednie zezwolenie może oferować swoje usługi w całej UE. Sieci szybkich kolei uległy znacznej rozbudowie w ostatnich latach, umożliwiając pasażerom oszczędzenie czasu i pieniędzy. Kolejne usprawnienia są wprowadzane w życie.

Połączenia morskie – 75 proc. wymiany handlowej Europy z pozostałymi krajami i 40 proc. transportu towarów w Europie odbywa się drogą morską. Z europejskich dróg wodnych korzysta rocznie około 400 mln osób. Otwarcie rynku połączeń morskich umożliwiło przedsiębiorstwom żeglugowym swobodne działanie na terenie innych państw. W 2014 r. Rada UE i Parlament Europejski postanowiły wypromować do 2025 r. rozwój podstawowej sieci punktów zaopatrywania w skroplony gaz ziemny w najważniejszych portach, aby stworzyć sieć transeuropejską, a także rozwój nabrzeżnych instalacji elektrycznych. 

Prawa pasażerów

Podróżnych w UE chronią najlepsze na świecie przepisy dotyczące praw pasażerów, które obejmują wszystkie środki transportu: samoloty, pociągi, statki i autobusy lub autokary.

Prawa pasażerów w UE – aplikacja na smartfona

Bezpieczne podróże

 • Liczbę wypadków śmiertelnych na europejskich drogach udało się zmniejszyć o połowę od 1992 r. do 2010 r. (z 70 tys. do 31 tys.). W latach 2010–2013 r. liczba ta zmniejszyła się o kolejne 17 proc. Oznacza to, że UE jest na dobrej drodze do osiągnięcia strategicznego celu, polegającego na zmniejszeniu o połowę liczby śmiertelnych wypadków drogowych do 2020 r.
 • Niebezpieczne linie lotnicze nie mają prawa latać w Europie.
 • Zaostrzone przepisy dotyczące bezpieczeństwa na morzu przewidują wprowadzenie surowszych inspekcji statków, kar za zanieczyszczenie spowodowane poważnym zaniedbaniem oraz szybsze wycofywanie z użytku tankowców jednokadłubowych.
 • UE określa normy bezpieczeństwa i ochrony oraz finansuje jedynie te projekty w zakresie infrastruktury, które są zgodne z tymi normami.
 • UE współpracuje z takimi organizacjami jak Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ICAO) oraz Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO), aby popularyzować odpowiednie normy bezpieczeństwa na całym świecie.

Inteligentny i ekologiczny transport

UE wspiera badania naukowe i innowacje oraz skuteczne wdrażanie nowych ekologicznych technologii transportowych.

Na przykład zgodnie z nowymi przepisami kraje UE muszą promować czyste technologie (samochody napędzane elektrycznie lub wodorem, ciężarówki, barki i statki napędzane gazem ziemnym) poprzez wybudowanie minimalnej liczby punktów tankowania.

Infrastruktura i finansowanie

Od stycznia 2014 r. UE realizuje nową politykę w zakresie infrastruktury transportowej, dzięki której cały kontynent zostanie połączony ze wschodu na zachód i z północy na południe. Celem tej polityki jest zniwelowanie różnic pomiędzy krajowymi sieciami transportowymi, usunięcie przeszkód, które nadal utrudniają sprawne funkcjonowanie jednolitego rynku, i przeszkód natury technicznej, jakimi są m.in. niespójne standardy w ruchu kolejowym.

Środki finansowe na realizację tej polityki pochodzą z instrumentu „Łącząc Europę”, dysponującego budżetem w wysokości do 26 mld euro do 2020 r., a także z trzyletniego planu inwestycyjnego Komisji, który pozwoli uwolnić inwestycje publiczne i prywatne o wartości co najmniej 315 mld euro do 2017 r.

Publication

Tekst zaktualizowano w listopad 2014 r.

Niniejsza publikacja stanowi część serii „Zrozumieć politykę Unii Europejskiej”.

Back to top