Europese Unie

EU-vervoersbeleid

Vervoer is niet alleen onmisbaar voor de rest van de economie, het is ook zelf een belangrijke economische sector (4,8% of 548 miljard euro in bruto toegevoegde waarde voor alle 28 EU-landen tezamen) waarin meer dan 11 miljoen Europeanen werk vinden.

De Europese Commissie streeft naar een efficiënt, veilig, gegarandeerd en duurzaam vervoer, een voorwaarde voor een concurrerende industrie die banen en welvaart schept.

Grote uitdagingen voor de Europese vervoerssector

Vervoer wordt steeds belangrijker. De EU probeert een oplossing te bieden voor de problemen die daardoor ontstaan:

 • De overbelasting van wegennet en vliegroutes kost Europa elk jaar ongeveer 1% van zijn bbp en dat bij een nog steeds toenemend passagiers- en goederenvervoer.
 • Ons vervoer is energie-efficiënter geworden, maar is nog steeds voor 96% van zijn energiebehoefte afhankelijk van olie. Olie wordt in de toekomst schaarser en komt steeds vaker uit instabiele delen van de wereld. Tegen 2050 zal olie waarschijnlijk meer dan twee keer zo duur zijn als in 2005.
 • De uitstoot van broeikasgassen in de transportsector moet tegen 2050 zo'n 60% lager zijn dan in 1990 om te voorkomen dat de aarde meer dan 2 ºC opwarmt.
 • De infrastructuur is niet overal in de EU even goed.
 • De vervoerssector in de EU krijgt te maken met steeds meer concurrentie van buiten.

Voor een overzicht van vervoersstatistieken, zie het scorebord vervoer, de vervoersgrafieken, en het vervoer in de EU in cijfers – een statistisch zakboek.

Wat de EU al bereikt heeft

Dankzij het EU-beleid is er de afgelopen 20 jaar veel vooruitgang geboekt in de sector vervoer:

 • meer veiligheid in de lucht, op zee en op de weg
 • fatsoenlijke werktijden voor werknemers in de transportsector
 • ruimere keuze aan vervoersmogelijkheden voor reizigers en ondernemingen
 • minder vervuiling
 • technologische ontwikkelingen voor schoner vervoer

Meer concurrentie

Wegvervoer: vrachtwagens mogen nu ook buiten het land van inschrijving vracht laden, zodat zij minder vaak leeg terug moeten rijden. En dat is goed voor de concurrentie, de kwaliteit van het goederen- en personenvervoer, de kosten en de vervuiling. Dankzij uniforme technische normen is de veiligheid verbeterd.

Luchtvaart: nieuwe luchtvaartmaatschappijen, meer verbindingen en vluchten tussen luchthavens in heel Europa hebben ervoor gezorgd dat vliegen steeds makkelijker en goedkoper wordt. Dankzij de Single European Sky zal die trend aanhouden. De "open skies"-overeenkomsten zorgen ervoor dat EU-luchtvaartmaatschappijen nu van en naar iedere luchthaven in de EU mogen vliegen. Met de VS, de Balkanlanden, Marokko, Jordanië, Georgië en Moldavië zijn soortgelijke overeenkomsten gesloten, en andere landen zullen volgen. Lees meer over de luchtvaartbetrekkingen met individuele landen.

Spoorwegen: Alle erkende spoorwegondernemingen mogen nu in de hele EU hun diensten aanbieden. Het netwerk van hogesnelheidstreinen is de afgelopen jaren snel gegroeid, waardoor reizigers tijd en geld hebben bespaard. Verdere verbeteringen volgen.

Vervoer over zee: 75% van het buitenlands handelsverkeer van de EU en 40% van het goederenvervoer binnen Europa vindt plaats over zee, en ongeveer 400 miljoen mensen reizen elk jaar over de Europese wateren. Scheepvaartmaatschappijen kunnen onbelemmerd in andere landen reizen en werken doordat de markt voor zeevervoer nu opengesteld is. In 2014 hebben de Raad en het Europees Parlement besloten dat er vóór 2025 een basisnetwerk van LNG-tankstations en een walstroomnet moeten worden gerealiseerd op de belangrijkste scheepvaartknooppunten van het trans-Europees vervoersnet

Passagiersrechten

Reizigers in de EU hebben de beste passagiersrechten ter wereld. Ze gelden voor bijna alle vormen van vervoer: per vliegtuig, trein, schip, bus of touringcar.

EU-passagiersrechten

Veilig reizen

 • Het aantal verkeersdoden op de Europese wegen is tussen 1992 en 2010 gehalveerd (van 70 000 tot 31 000). Tussen 2010 en 2013 is het cijfer met nog eens 17% gedaald. Dit betekent dat de EU op koers ligt om haar nieuwe doelstelling – nogmaals een halvering van het aantal verkeersdoden vóór 2020 – te halen.
 • Onveilige luchtvaartmaatschappijen worden uit het Europese luchtruim geweerd.
 • Er zijn ook strengere regels ingevoerd om de veiligheid op zee te vergroten, onder andere door schepen strenger te inspecteren, vervuiling door ernstige nalatigheid te bestraffen en enkelwandige tankers sneller uit de vaart te nemen.
 • De EU stelt duidelijke eisen aan de veiligheid en investeert alleen in infrastructuur die aan deze eisen beantwoordt.
 • De EU werkt samen met organisaties zoals de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) en de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) om veiligheidsnormen in de rest van de wereld te promoten.

Slim en duurzaam

De EU steunt onderzoek en innovatie en de toepassing van nieuwe, groene transporttechnologie.

Zo moeten de EU-landen op grond van nieuwe regels schone technologie (auto's op elektriciteit of waterstof en vrachtauto's en schepen op LNG) stimuleren door een minimumaantal laad- en tankstations te bouwen.

Infrastructuur en financiering

Vanaf januari 2014 beschikt de EU over een nieuw vervoersinfrastructuurbeleid, dat in heel Europa voor goede verbindingen moet zorgen. Dit beleid moet de gaten dichten tussen de nationale vervoersnetwerken, de bottlenecks voor een soepele werking van de eengemaakte markt verhelpen en een einde maken aan technische belemmeringen zoals incompatibele normen voor het spoorwegverkeer.

De kosten worden gedragen door de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen (26 miljard euro tot 2020). Een deel komt voor rekening van het driejarig investeringsplan voor publieke en private investeringen (315 miljard tot 2017).

Publication

Tekst bijgewerkt in november 2014

Deze publicatie maakt deel uit van de reeks "De Europese Unie in het kort"

Back to top