Europæiske Union

EU's transportpolitik

Ud over at være en central sektor i økonomien er transport en af de største bidragydere til økonomien (4,8 % – eller 548 mia. euro – i bruttoværditilvækst samlet for de 28 EU-lande), som beskæftiger over 11 millioner mennesker i Europa.

Kommissionen vil udvikle og fremme en transportpolitik, der er effektiv, sikker og bæredygtig, for at bane vej for en konkurrencedygtig industri, der skaber arbejdspladser og velstand.

Store udfordringer for europæisk transport

I takt med at vore samfund bliver stadig mere mobile, søger EU-politikken at hjælpe vores transportsystemer med at klare de udfordringer, de står over for:

 • Trængsel påvirker både vej- og lufttrafikken. Den koster Europa omkring 1 % af det årlige BNP – og både gods- og passagertransporten ventes at stige.
 • Olieafhængighed – transportområdet er blevet mere energieffektivt, men olien tegner sig stadig for 96 % af dets energibehov. Olie bliver en knap ressource i de kommende årtier og kommer i stigende grad fra ustabile dele af verden. I 2050 ventes prisen på olie at ligge over dobbelt så højt som i 2005.
 • Drivhusgasemissioner – inden 2050 skal EU reducere emissionerne med 60 % for transportsektoren – sammenlignet med 1990 – hvis vi skal begrænse stigningen i den globale opvarmning til kun 2º C.
 • Infrastrukturen er meget forskellig i EU.
 • Konkurrence – EU's transportsektor står over for stigende konkurrence på andre regionale transportmarkeder, der er i rivende udvikling.

Få et overblik over transportstatistikker: Resultattavlen for transport, infografik om transport og EU-transport i tal – statistisk lommebog.

EU's resultater inden for transport

Takket være EU's politik er der i de sidste 20 år sket betydelige fremskridt i den europæiske transportsektor:

 • mere sikkerhed i luften, til søs og på vejene
 • fornuftige arbejdstider i transportbranchen
 • flere valgmuligheder for passagerer og virksomheder
 • mindre forurening
 • teknologiske fremskridt i retning af renere transport.

Mere konkurrence

Veje – Lastbiler kan nu operere i andre lande end deres eget, hvilket mindsker antallet af tomme returtransporter. Den nye fleksibilitet giver mere konkurrence, øger kvaliteten for både gods- og passagertransport, mindsker udgifterne og gør turene mere effektive, hvilket betyder mindre forurening. Ensartede tekniske standarder har også givet øget sikkerhed.

Luft – Det bliver lettere og billigere at flyve med de nye luftfartselskaber, og hundredvis af tjenester forbinder masser af lufthavne i Europa. EU's fælles europæiske luftrum vil medvirke til at videreføre denne udvikling. Aftaler om et fælles luftrum gør det muligt for alle luftfartselskaber i EU at flyve fra enhver lufthavn i EU til en by i et andet land. Der er desuden indgået aftaler med USA, Canada, Israel, Balkanlandene, Marokko, Jordan, Georgien og Moldova – og der er flere på vej. Se de enkelte landes aftaler om fælles luftrum.

Jernbane – Alle jernbaneselskaber, der har en licens, kan nu tilbyde deres tjenester i hele EU. Højhastighedsnettene er vokset hurtigt i de senere år, og dermed sparer passagererne tid og penge. Yderligere forbedringer er på vej.

Vand – 75 % af Europas handel med andre lande og 40 % af fragtgodset inden for Europa transporteres ad søvejen. Og ca. 400 millioner passagerer benytter de europæiske vandveje hvert år. Med liberaliseringen af markedet for søtransport kan rederierne arbejde og bevæge sig frit i andre lande end deres hjemland. I 2014 vedtog Rådet og Europa-Parlamentet, at man inden 2015 vil styrke udviklingen af et kernenet af tankstationer med flydende naturgas i de vigtige havne, der udgør det transeuropæiske net, samt strømforsyning fra land til fartøjer. 

Passagerrettigheder

Rejsende i EU er beskyttet af de bedste passagerrettigheder i verden, som dækker alle transportmidler: fly, tog, skibe og busser.

App om passagerrettigheder

Sikker transport

 • Antallet af trafikdræbte på Europas veje blev mere end halveret fra 1992 til 2010 (fra 70 000 til 31 000). Fra 2010 til 2013 faldt tallet med yderligere 17 %. Dermed er EU på vej til at nå sit strategiske mål om at halvere antallet af trafikdræbte igen inden 2020.
 • Usikre flyselskaber er bandlyst fra Europa.
 • Strammere regler for søfartssikkerhed, herunder strengere skibsinspektioner, bøder ved forurening, der skyldes grov uagtsomhed, og tidligere udfasning af enkeltskrogede tankskibe.
 • EU sætter sikkerhedsstandarder og støtter kun nye infrastrukturprojekter, som opfylder disse standarder.
 • EU samarbejder med organisationer som Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO) og Den Internationale Søfartsorganisation (IMO) for at styrke sikkerhedsstandarderne i resten af verden.

Intelligent og bæredygtig

EU støtter forskning og og innovation og effektiv udnyttelse af nye grønne transportteknologier.

Eksempelvis kræver de nye regler, at EU-landene skal fremme ren teknologi (biler, der kører på el/brint, gasdrevne lastbiler/pramme/skibe) ved at opføre et minimum af lade- og tankstationer.

Infrastruktur og finansiering

Fra og med januar 2014 har EU en ny politik for transportinfrastruktur, som skal binde Europa sammen fra øst til vest og fra nord til syd. Denne politik sigter mod at udjævne forskellene mellem de nationale transportnet, fjerne flaskehalse, der fortsat står i vejen for et velfungerende indre marked, og fjerne tekniske hindringer som uforenelige standarder for jernbanetrafik.

Politikken er finansieret af Connecting Europe-faciliteten med et budget på 26 mia. euro frem til 2020 og vil desuden nyde godt af Kommissionens 3-årige investeringsplan, som skal frigøre offentlige og private investeringer på mindst 315 mia. euro frem til 2017.

Publikation
Back to top