Evropská unie

Dopravní politika EU

Doprava je jedním z klíčových odvětví, které v Evropě poskytuje zaměstnání více než 11 milionům lidí a významnou měrou přispívá k rozvoji ekonomiky (hrubá přidaná hodnota pro všech 28 zemí EU představuje 4,8 %, tj. 548 miliard eur).

Cílem Evropské komise je vytvořit a podporovat takovou dopravní politiku, která je efektivní a zaměřuje se na bezpečnost a udržitelnost dopravy. Tak vzniknou vhodné podmínky pro konkurenceschopné odvětví vytvářející nová pracovní místa a prosperitu.

Hlavní výzvy, před nimiž evropské odvětví dopravy stojí

S rostoucí mobilitou obyvatel se politika EU snaží řešit aktuální problémy spojené s dopravními systémy:

 • přetížení – týká se silniční i letecké dopravy a ročně stojí EU přibližně 1 % jejího HDP. Objem nákladní i osobní dopravy by se měl podle odhadů v budoucnu ještě zvýšit
 • závislost na ropě – i přes zvyšování energetické účinnosti je doprava z 96 % stále závislá na ropě. Ropy bude v budoucnu čím dál větší nedostatek, protože se stále více zdrojů nachází v nestabilních zemích. Do roku 2050 by se cena ropy měla vyšplhat na více než dvojnásobek úrovně z roku 2005
 • emise skleníkových plynů – pokud chceme omezit globální oteplení na pouhé 2°C, musí EU do roku 2050 dosáhnout v dopravě 60% snížení emisí oproti hodnotám z roku 1990
 • rozvoj infrastruktury – není v EU rovnoměrný
 • hospodářská soutěž – evropské odvětví dopravy čelí rostoucí konkurenci rychle se rozvíjejících trhů v jiných regionech světa.

Přehled statistických údajů o dopravě: Přehled – doprava, Dopravní infografika a Evropská doprava v číslech – statistická příručka.

Dosavadní úspěchy EU

Za posledních 20 let napomohla společná politika evropskému odvětví dopravy dosáhnout řady úspěchů:

 • zvýšení bezpečnosti v letecké, námořní i silniční dopravě
 • zlepšení pracovní doby pro zaměstnance v odvětví dopravy
 • více možností přepravy pro cestující i pro firmy
 • méně znečištění
 • technologický pokrok směrem k dopravě šetrnější k životnímu prostředí.

Intenzivnější hospodářská soutěž

Silniční doprava – Provozovatelé nákladní dopravy mohou nyní poskytovat služby i v jiných zemích, než ve které jsou zaregistrováni, takže se už nákladní auta nemusejí z mezinárodních cest vracet prázdná. To povzbuzuje hospodářskou soutěž, zvyšuje kvalitu jak nákladní tak osobní přepravy, sráží náklady a zvyšuje efektivitu plánování jízd, čímž se snižuje znečištění. Díky společným technickým normám se také zvýšila bezpečnost.

Letecká doprava – Cestování letadlem je jednodušší a levnější, a to díky novým leteckým společnostem, většímu počtu leteckých tras a stovkám spojů mezi letišti v celé Evropě. Iniciativa nazvaná jednotné evropské nebe umožní v tomto trendu pokračovat. Dohody v rámci projektu Otevřené nebe umožňují, aby kterákoli unijní letecká společnost provozovala lety z kteréhokoli letiště v EU do kteréhokoli města v jiných zemích. Tyto dohody byly rovněž podepsány s USA, Kanadou, Izraelem, se zeměmi na Balkáně, s Marokem, Jordánskem, Gruzií a Moldavskem. Dohody s dalšími zeměmi se připravují. Další informace o vztazích mezi zeměmi v této otázce najdete zde.

Železniční doprava – Všechny licencované železniční společnosti mohou nyní své služby nabízet na území celé EU. V posledních letech se značně rozrostla vysokorychlostní železniční síť, což cestujícím šetří čas i peníze. Další modernizační opatření se připravují.

Námořní doprava – Okolo 75 % obchodu EU s dalšími zeměmi a 40 % nákladní dopravy v Evropě probíhá po moři. Evropské vodní cesty využívá každoročně přibližně 400 milionů cestujících. Otevření trhu umožnilo rejdařským společnostem volně fungovat i v jiných zemích. V roce 2014 se Rada EU a Evropský parlament dohodly podpořit do roku 2025 rozvoj základní sítě čerpacích stanic se zkapalněným zemním plynem v hlavních námořních přístavech, které tvoří transevropskou dopravní síť, a také zařízení pro dodávky elektřiny z pevninské sítě. 

Práva cestujících

Zájmy cestujících jsou v EU chráněny celou řadou práv, která zahrnují všechny druhy dopravy: leteckou, železniční, lodní a autobusovou.

Práva cestujících v EU jako aplikace pro smartphony

Bezpečnost dopravy

 • V letech 1992 až 2010 se počet úmrtí na evropských silnicích snížil o polovinu (ze 70 000 na 31 000). V letech 2010 až 2013 tento počet klesl o dalších 17 %. To znamená, že EU je na dobré cestě ke splnění svého strategického cíle snížit počet úmrtí na silnicích do roku 2020 o dalších 50 %.
 • Letečtí dopravci, kteří nezaručují dostatečnou bezpečnost, mají v Evropě zakázanou činnost.
 • Bezpečnost na mořích zvyšuje EU přísnými předpisy, které zahrnují důkladnější inspekce lodí, sankce za znečištění způsobené hrubou nedbalostí a rychlejší vyřazování tankerů s jednoduchým trupem z provozu.
 • Evropská unie stanovuje bezpečnostní normy a financuje pouze ty projekty infrastruktury, které tyto normy splňují.
 • Za účelem propagace bezpečnostních norem ve zbytku světa spolupracuje Unie například s Mezinárodní organizací pro civilní letectví (ICAO) a Mezinárodní námořní organizací (IMO).

Inteligentní a udržitelná doprava

Evropská unie podporuje v oblasti dopravy výzkum, inovace a účinné zavádění nových ekologických technologií.

Podle nových předpisů musí země EU podporovat rozvoj čistých technologií (např. automobily, které jezdí na elektřinu či vodík, nebo nákladní auta a plavidla poháněná plynem) tak, že vybudují minimální počet alternativních čerpacích a dobíjecích stanic.

Financování dopravní infrastruktury

Od ledna 2014 má EU novou politiku pro oblast dopravní infrastruktury, díky níž dojde k propojení celého kontinentu od východu na západ a od severu na jih. Cílem této politiky je odstranit rozdíly mezi vnitrostátními dopravními sítěmi, eliminovat překážky, které stále brání hladkému fungování jednotného trhu, a překonat technické překážky, jako např. neslučitelné normy pro železniční dopravu.

K plnění těchto cílů se budou moci využívat prostředky nejen z nástroje pro propojení Evropy, který do roku 2020 disponuje rozpočtem ve výši 26 miliard eur, ale také z 3letého investičního plánu Komise, díky němuž by se do roku 2017 měly uvolnit veřejné i soukromé investice ve výši přibližně 315 miliard eur.

Publication

Rukopis aktualizován v Listopad 2014

Publikace je součástí edice Politiky Evropské unie

Back to top