Европейски съюз

Транспорт

Транспортът е един от основните сектори на икономиката — неговият дял от общата брутна добавена стойност за 28-те страни от ЕС е 4,8% (или 548 млрд. евро) и в него за заети над 11 млн. души в Европа.

Европейската комисия се стреми да изготвя и насърчава политики за ефективен, безопасен, сигурен и устойчив транспорт, за да осигури условия за развитие на конкурентоспособна промишленост, която създава работни места и просперитет.

Основни предизвикателства пред европейския транспортен сектор

Нашето общество става все по-мобилно и с политиката на ЕС се цели да се помогне на нашите транспортни системи да се справят с предизвикателствата, пред които са изправени:

 • задръствания — те засягат автомобилния и въздушния транспорт. Задръстванията струват на Европа около 1% от нейния годишен БВП, а освен това се очаква товарният и пътническият транспорт да продължат да нарастват.
 • зависимост от петрола — въпреки подобренията в енергийната ефективност, транспортът все още зависи от петрола за задоволяване на 96% от енергийните си нужди. В бъдеще петролът ще намалее и все по-често ще се доставя от части на света, които са политически нестабилни. Очаква се до 2050 г. цената му да нарасне повече от два пъти спрямо цената през 2005 г.
 • емисии на парникови газове — до 2050 г. ЕС трябва да намали с 60 % емисиите в транспортния сектор в сравнение с равнищата от 1990 г., ако искаме да ограничим глобалното затопляне само до 2ºC.
 • инфраструктура — качеството ѝ не е еднакво в целия ЕС.
 • конкуренция — транспортният сектор в ЕС е изправен пред растяща конкуренция от страна на бързо развиващите се транспортни пазари в други региони.

Статистически данни за транспорта: информационно табло за транспорта, инфографика за транспорта и Транспортът в ЕС в цифри — статистически справочник.

Постижения на ЕС в областта на транспорта

Благодарение на политиката на ЕС, през последните 20 години европейският транспортен сектор отбеляза значителен напредък, довел до:

 • по-безопасни въздушни, морски и автомобилни пътища;
 • разумно работно време за заетите в транспортната индустрия;
 • по-голям избор на транспорт за пътниците и предприятията;
 • по-малко замърсяване;
 • по-чист транспорт в резултат на технологичното развитие.

По-голяма конкуренция

Автомобилен транспорт — товарните автомобили вече могат да работят в страни, различни от страната на регистрация, и по този начин по-рядко се връщат празни от пътуване. Тази гъвкавост стимулира конкуренцията, води до повишаване на качеството на товарните и пътническите услуги и на ефективността на пътуванията, както и до намаляване на разходите и замърсяването. Общите технически стандарти също водят до повишаване на безопасността.

Въздушен транспорт — неговото използване става по-лесно и по-евтино, появяват се нови авиокомпании, маршрути и стотици услуги, свързващи множество летища в Европа. Инициативата Единно европейско небе на ЕС ще помогне за запазване на тази тенденция. Благодарение на споразуменията Открито небе всяка авиокомпания от Съюза може да лети от което и да е летище в ЕС до град в друга страна. Такива споразумения са подписани и със САЩ, Канада, Израел, балканските страни, Мароко, Йордания, Грузия и Молдова. Предстои подписването на още споразумения. Вижте какви са отношенията на ЕС в областта на въздухоплаването с различни страни.

Железопътен транспорт — всяка лицензирана железопътна компания вече може да предлага услугите си в целия ЕС. През последните години високоскоростната железопътна мрежа се разраства бързо, което води до икономии на време и пари за пътниците. Предстоят още подобрения.

Морски транспорт — 75% от европейската търговия с други страни се извършва по море, 40% от товарите в Европа се транспортират по море, а около 400 млн. пътници използват водните пътища в Европа всяка година. Отварянето на морския пазар позволи на корабните компании да работят и да се установяват свободно в други страни. През 2014 г. Съветът и Европейският парламент се споразумяха да насърчат изграждането до 2025 г. на основна мрежа от станции за зареждане с втечнен природен газ във важни морски пристанища, съставящи трансевропейската мрежа, както и на брегови съоръжения за снабдяване с електроенергия. 

Права на пътниците

Правата на пътниците в ЕС им осигуряват най-добрата защита в целия свят. Тези права обхващат пътувания с всички видове транспортни средства — самолети, влакове, кораби и автобуси.

Мобилно приложение за правата на пътниците в ЕС

Безопасно пътуване

 • Броят на смъртните случаи по пътищата на Европа е намалял наполовина от 1992 г. до 2010 г. (от 70 000 на 31 000). В периода от 2010 г. до 2013 г. броят им е спаднал с още 17%. Това означава, че ЕС е на път да постигне стратегическата си цел отново да намали наполовина смъртните случаи по пътищата до 2020 г.
 • На опасните авиокомпании е забранено да извършват полети в Европа.
 • Затягат се правилата за морска безопасност, включително чрез по-строги корабни инспекции, санкции за замърсяване, причинено поради груба небрежност, и ускорено изтегляне от употреба на еднокорпусните танкери.
 • ЕС определя стандарти за безопасност и сигурност и финансира само инфраструктурни проекти, които отговарят на тези стандарти.
 • ЕС работи с организации като Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО) и Международната морска организация (IMO) за популяризиране на стандартите за безопасност и сигурност в останалата част от света.

Интелигентен и устойчив транспорт

ЕС подкрепя научните изследвания и иновациите и ефективното внедряване на нови екологични транспортни технологии.

Например с нови правила страните от ЕС са задължени да насърчават развитието на чистите технологии (автомобили, задвижвани с електричество/водород; камиони/шлепове/кораби, задвижвани с газ) чрез изграждане на минимален брой станции за зареждане.

Инфраструктура и финансиране

От януари 2014 г. ЕС има нова политика за транспортната инфраструктура, чрез която ще се свържат източната със западната и северната с южната част на континента. Политиката има за цел да се преодолеят различията между националните транспортни мрежи, да се отстранят все още съществуващите препятствия пред гладкото функциониране на единния пазар, и да се премахнат техническите пречки, например несъвместимите стандарти в областта на железопътния транспорт.

Политиката се финансира чрез Механизма за свързване на Европа с бюджет от 26 млрд. евро до 2020 г. Нейното изпълнение ще може да бъде подкрепено и по линия на 3-годишния план за инвестиции на Комисията, който има за цел до 2017 г. да стимулира реализирането на публични и частни инвестиции в размер на поне 315 млрд. евро.

Publication

Текстът е актуализиран през ноември 2014 г.

Тази публикация е част от серията „Политиките на Европейския съюз“

Back to top