Eiropas Savienība

Tirdzniecība

ES ir pasaulē vislielākais tirdzniecības partneris, un tā atbild par 16.5% pasaules importa un eksporta. Brīva tirdzniecība starp dalībvalstīm bija viens no ES dibināšanas principiem, un tā centīsies panākt arī pasaules tirdzniecības liberalizāciju.

Tirdzniecība — globāla sistēma

Pasaules tirdzniecības pamatā ir Pasaules Tirdzniecības organizācijas diktētie noteikumi, kas palīdz panākt, lai valstu savstarpējie tirdzniecības nolīgumi un saistības būtu atklātas un taisnīgas.

ES tirdzniecības politika tiek noteikta vienīgi ES līmenī. Komisija ES uzdevumā apspriež nolīgumus saskaņā ar PTO noteikumiem un cieši sadarbojas ar dalībvalstu valdībām un Eiropas Parlamentu, lai uzturētu šo globālo sistēmu un pielāgotos pārmaiņām visā pasaulē.

Pasaules līdere tirdzniecībā

ES ir pasaulē lielākā rūpniecības preču un pakalpojumu eksportētāja, un tā ir lielākais importa tirgus vairāk nekā 100 valstīm.

ES ir arī pasaulē lielākais vienotais tirgus. Tā ir vienkāršota sistēma teritorijā, kur var brīvi pārvietoties cilvēki, preces, pakalpojumi un nauda. Daudzās priekšrocības var izmantot tiklab Eiropas, tā arī starptautiskie patērētāji un investori.

Godīgu un atklātu konkurences apstākļu radīšana

Eiropas Savienība vienojas par nolīgumiem savā pasaules mēroga tirdzniecības attiecību tīklā. Tā sadarbojas ar neskaitāmiem partneriem, pārsvarā ar brīvās tirdzniecības nolīgumiem.

Šīs partnerības cenšas eiropiešiem radīt izaugsmi un darbvietas, dibinot jaunas tirdzniecības attiecības ar pārējo pasauli. Piemēram, transatlaniskajos tirgos ik dienas tiek slēgti darījumi aptuveni par 2 miljardiem eiro.

ES tirdzniecības politikas mērķis ir arī samazināt bērnu ekspluatēšanu un piespiedu darbu, vides postīšanu un cenu nepastāvību. Viens piemērs ir pārredzamības un izsekojamības nodrošināšana piegādes ķēdēs.

Trūcīgākajām pasaules valstīm ES tirdzniecības politika paredz apvienot tirdzniecību ar attīstību. Tirdzniecība un attīstība var tikt apvienota, piemēram, samazinot nodevas, atbalstot mazos eksporta uzņēmumus un iesakot, kā uzlabot pārvaldību. Tādējādi var panākt, ka tirdzniecības pastiprinātā izaugsmē ieguvēji ir trūcīgākie.

Publication

Manuskripts atjaunināts 2016. gada februārī.

Šī publikācija izdota sērijā “Ieskats Eiropas Savienības politikā”

Back to top