Euroopa Liit

Kaubandus

EL on maailma suurim kaubandusjõud, kelle osa ülemaailmses impordis ja ekspordis on 16.5%. Liikmesriikide vaheline vabakaubandus oli üks ELi asutamispõhimõtetest ning samuti on EL pühendunud maailmakaubanduse liberaliseerimisele.

Kaubandus – ülemaailmne süsteem

Maailmakaubanduse aluseks on Maailma Kaubandusorganisatsiooni sätestatud eeskirjad, mis aitavad tagada, et riikidevahelised kaubanduskokkulepped ja -kohustused on avatud ning õiglased.

ELi kaubanduspoliitikat kujundatakse ainult ELi tasandil. Komisjon peab ELI nimel läbirääkimisi lepingute sõlmimiseks Maailma Kaubandusorganisatsiooni eeskirjade piires ning teeb tihedat koostööd riikide valitsuste ja Euroopa Parlamendiga, et säilitada ülemaailmne süsteem ning võimaldada seda kohandada vastavalt maailmas toimuvatele muutustele.

Kauplemine – juhtpositsioon maailmas

EL on toodete ja teenuste suurim eksportija maailmas ning suurim imporditurg rohkem kui 100 riigi jaoks.

Samuti kujutab see endast maailma suurimat ühtset turgu. Tarbijad ja investorid nii Euroopas kui ka väljaspool seda saavad lihtsustatud süsteemist mitmesugust kasu. Kõik see leiab aset alal, kus toimub inimeste, kaupade, teenuste ja raha vaba liikumine.

Õiglaste ja kõigile avatud võimaluste loomine

EL peab kokkulepete saavutamiseks läbirääkimisi oma ülemaailmse kaubandussuhete võrgustiku kaudu. Ta on loonud palju partnerlussuhteid, enamjaolt vabakaubanduslepingute abil.

Asjaomaste partnerluste eesmärk on soodustada majanduskasvu ja töökohtade loomist Euroopas, avades mujal maailmas uusi turge. Näiteks tehakse Atlandi-ülestel turgudel iga päev tehinguid ligikaudu 2 miljardi euro ulatuses.

ELi kaubanduspoliitika eesmärk on vähendada lapstööjõu ja sunniviisilise töö osakaalu, keskkonna hävitamist ning hinnavolatiilsust. Üheks sellekohaseks näiteks on kavad, millega tagatakse tarneahela läbipaistvus ja jälgitavus.

Maailma vaeseimate riikide puhul püüab ELi kaubanduspoliitika omavahel ühendada kaubandust ja arengut. Madalamate tollimaksumäärade kehtestamine, väikeste eksportiettevõtete toetamine ning nõustamine valitsemistavade täiustamiseks on vaid mõned näited kaubanduse ja arengu koostoimimisest. Sellega tagatakse, et kaubandusest tulenevast majanduskasvust saavad kasu seda kõige rohkem vajavad inimesed.

Publication

Viimati ajakohastatud veebruaris 2016

See väljaanne on osa sarjast „Euroopa Liit lahtiseletatuna”

Back to top