Ευρωπαϊκή Ένωση

Εμπόριο

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος στον κόσμο, δεδομένου ότι αντιπροσωπεύει το 16.5% των παγκόσμιων εισαγωγών και εξαγωγών. Το ελεύθερο εμπόριο ανάμεσα στα κράτη μέλη της είναι μια από τις θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει επίσης δεσμευθεί να προωθεί την ελευθέρωση των παγκόσμιων συναλλαγών.

Εμπόριο: ένα παγκόσμιο σύστημα

Το παγκόσμιο εμπόριο βασίζεται σε κανόνες που έχει θεσπίσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΥ), οι οποίοι διασφαλίζουν ότι οι εμπορικές συμφωνίες και οι υποχρεώσεις μεταξύ των χωρών είναι διαφανείς και ισότιμες.

Η εμπορική πολιτική της ΕΕ χαράσσεται αποκλειστικά σε επίπεδο ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπραγματεύεται συμφωνίες εξ ονόματος της ΕΕ με βάση τους κανόνες του ΠΟΥ, ενώ παράλληλα συνεργάζεται στενά με τις κυβερνήσεις των κρατών μελών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να διαφυλάσσει το παγκόσμιο σύστημα και να το βοηθά να προσαρμόζεται στις παγκόσμιες αλλαγές.

Πρωτοκαθεδρία στο παγκόσμιο εμπόριο

Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών στον κόσμο, καθώς και η μεγαλύτερη αγορά για τις εισαγωγές 100 και πλέον χωρών.

Είναι επίσης η μεγαλύτερη ενιαία αγορά στον κόσμο. Τόσο οι Ευρωπαίοι όσο και οι διεθνείς καταναλωτές και επενδυτές επωφελούνται πολλαπλώς από την ύπαρξη ενός απλουστευμένου συστήματος – σε έναν χώρο όπου άνθρωποι, αγαθά, υπηρεσίες και χρήματα μπορούν να διακινούνται ελεύθερα.

Θέσπιση ισότιμων και διαφανών κανόνων

Η ΕΕ διαπραγματεύεται εμπορικές συμφωνίες σ' όλον τον κόσμο, με μεγάλο αριθμό εταίρων. Ειδικότερα, συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου.

Η σύναψη των εταιρικών αυτών σχέσεων σκοπό έχει να δημιουργήσει ανάπτυξη και θέσεις εργασίας για τους Ευρωπαίους μέσα από το άνοιγμα νέων αγορών σε όλο τον κόσμο. Οι διατλαντικές αγορές, για παράδειγμα, αντιπροσωπεύουν συναλλαγές 2 δισ. ευρώ περίπου κάθε μέρα.

Η εμπορική πολιτική της ΕΕ στοχεύει επίσης να μειώσει την παιδική και την καταναγκαστική εργασία, την καταστροφή του περιβάλλοντος και την αστάθεια των τιμών. Τα συστήματα που εξασφαλίζουν τη διαφάνεια και την ιχνηλασιμότητα της αλυσίδας εφοδιασμού είναι ένα τέτοιο παράδειγμα.

Σε ό,τι αφορά τις φτωχότερες χώρες του κόσμου, η εμπορική πολιτική της ΕΕ στόχο έχει να συνδυάσει το εμπόριο με την ανάπτυξη. Εφαρμόζει χαμηλότερους δασμούς, στηρίζει τις μικρές εξαγωγικές επιχειρήσεις και δίνει συμβουλές για βελτιώσεις σε θέματα διακυβέρνησης: αυτοί είναι μερικοί μόνον από τους τρόπους με τους οποίους το εμπόριο και η ανάπτυξη μπορούν να δράσουν συμπληρωματικά, ώστε να μπορέσουν οι χώρες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη να επωφεληθούν από την ανάπτυξη που στηρίζεται στο εμπόριο.

Publication

Το χειρόγραφο επικαιροποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2016.

Η έκδοση αυτή αποτελεί μέρος της σειράς «Η Ευρωπαϊκή Ένωση με απλά λόγια

Back to top