Европейски съюз

Търговия

ЕС е на първо място по търговия в света, като на него се падат 16.5% от световния внос и износ. Свободната търговия между членовете на ЕС бе един от основополагащите принципи на Съюза. Той също така се е ангажирал с либерализирането на световната търговия.

Търговията - глобална система

Световната търговия се основава на правила, определени от Световната търговска организация, които гарантират, че търговските споразумения и задължения между държавите са открити и честни.

Политиката на ЕС в областта на търговията се определя изключително на равнище ЕС. Комисията преговаря по споразумения от името на ЕС, като спазва правилата на СТО, и работи в тясно сътрудничество с националните правителства и Европейския парламент, за да се поддържа глобалната система и да може да се адаптира към промените в световен мащаб.

Световен лидер в търговията

ЕС е най-големият в света износител на промишлени стоки и услуги и най-големият експортен пазар за повече от 100 държави.

Той е и най-големият единен пазар в света. За потребителите и инвеститорите в Европа и извън нея една опростена система има много предимства – в пространство, в което хора, стоки, услуги и пари могат да се движат свободно.

Създаване на равни и открити условия

ЕС преговаря по споразумения чрез своята световна мрежа за търговски отношения. Той поддържа отношения с много широк кръг партньори, предимно чрез споразумения за свободна търговия.

Целта на тези партньорства е постигане на растеж и заетост за европейците чрез отваряне на нови пазари в останалата част от света. На трансатлантическите пазари например се извършват сделки на стойност около 2 млрд. евро на ден.

Друга цел на политиката на ЕС в областта на търговията е намаляване на детския и принудителния труд, разрушаването на околната среда и нестабилността на цените. Пример за това са схемите, които гарантират прозрачност и проследимост по веригите на доставки.

По отношение на най-бедните страни в света политиката на ЕС се опитва да съчетава търговия и развитие. Допускане на по-ниски мита, подкрепа за малките експортно ориентирани предприятия и предоставяне на съвети за подобряване на управлението са само някои от начините, по които търговията и развитието могат съвместно да гарантират, че основаният на търговията растеж носи ползи на хората в най-голяма нужда.

Publication

Текстът е актуализиран през февруари 2016 г.

Тази публикация е част от серията „Политиките на Европейския съюз“

Back to top