Europeiska Unionen

Skatter

EU deltar inte direkt i skatteuppbörd och slår heller inte fast några skattesatser. Hur mycket skatt du betalar bestäms alltså av ditt eget land och inte av EU.

EU:s uppgift är att övervaka de nationella skattereglerna och se till att de är förenliga med EU:s regler och politik så att de

  • främjar ekonomisk tillväxt och nya jobb
  • bidrar till den fria rörligheten för varor, tjänster och kapital i EU (på den inre marknaden)
  • inte ger företagen i ett land orättvisa fördelar i förhållande till konkurrenterna i andra länder
  • inte diskriminerar konsumenter, arbetstagare eller företag från andra EU-länder.

Dessutom måste beslut i skattefrågor fattas enhälligt av EU-länderna. Det garanterar att varje lands intressen tas tillvara.

Moms och punktskatter

För vissa skatter, som moms och skatter på bensin, tobak och alkohol (punktskatter), har de 28 EU-länderna enats om att i stort anpassa sina regler sinsemellan. Man antar också minimiskattesatser för att undvika att konkurrensen snedvrids mellan EU-länderna.

Bolags- och inkomstskatter

För andra skatter, t.ex. bolags- och inkomstskatter, är EU:s viktigaste uppgift att se till att länderna rättar sig efter principer som icke-diskriminering och fri rörlighet på den inre marknaden. Det behövs i allt högre grad en samordnad EU-strategi för att alla medlemsländer ska följa principerna och ta itu med gemensamma problem, som skatteflykt.

Skatteintäkter

EU kan inte heller lägga sig hur länderna använder sina skatteintäkter. Men ekonomierna i EU har blivit allt mer beroende av varandra och om något land gör av med för mycket pengar och blir skuldsatt, kan det äventyra tillväxten i grannländerna och stabiliteten i euroområdet.

För att minimera den risken försöker EU-länderna att samordna sin ekonomiska politik, delvis på grundval av rekommendationer från kommissionen. Vissa av rekommendationerna gäller den nationella skattepolitiken med målet att den ska bli rättvisare, effektivare och mer tillväxtvänlig.

Skatter på den inre marknaden

Undanröja skattehinder

Beskattning av personer och företag är i huvudsak en fråga för varje medlemsland. Men enligt EU:s regler får beskattningen inte hindra rörligheten i EU. Människor som vill flytta till ett annat EU-land eller företag som vill investera över gränserna riskerar att beskattas i två eller fler länder eller råka ut för tungrodd administration.

De flesta EU-länder har ingått avtal som ska förhindra dubbelbeskattning, men de gäller inte alla skatter eller alla gränsöverskridande situationer och tillämpas inte alltid som de ska i praktiken. Kommissionen försöker lösa problemen på olika sätt. Det gäller allt från förslag om samordnade lösningar till, om nödvändigt, rättsliga åtgärder om det förekommer diskriminering eller brott mot EU-lagstiftningen.

Standardiserad beskattning av varor och tjänster

På EU:s inre marknad får man handla fritt med varor och tjänster. För att göra det enklare för företagen – och undvika snedvridning av konkurrensen – har EU-länderna enats om att harmonisera sina regler för beskattning av varor och tjänster.

Minimiskattesatser finns för moms och punktskatter, tillsammans med regler om hur skatterna ska tas ut. Länderna får om de vill fastställa högre nationella skattesatser än EU-miniminivåerna.

Kommissionen arbetar just nu med en reform av EU:s momssystem. Målet är att förenkla och effektivisera systemet och göra det mer bedrägerisäkert.

Rättvis beskattning över gränserna

Skatteflykt

Skattereglerna i ett land ska inte göra det möjligt att undgå beskattning i ett annat. Med tanke på den internationella aspekten av skatteundandragande och skatteflykt krävs insatser på EU-nivå.

Man har gjort stora framsteg på senare år. EU har nu en handlingsplan, och flera initiativ är på gång eller håller på att genomföras. Det gäller exempelvis regler om informationsutbyte mellan EU-länderna och en mekanism för snabba insatser mot momsbedrägerier.

EU lägger också stor vikt vid rättvis bolagsbeskattning. Kryphål i ländernas skattesystem gör att vissa företag ägnar sig åt ”aggressiv skatteplanering” för att betala så lite skatt som möjligt. Nära samordning och informationsutbyte mellan skattemyndigheterna i länderna ska förebygga detta.

EU-länderna ska också se till att deras bolagsbeskattning är öppen och rättvis och inte utformad så att företagen lockas till ett visst land och skattebasen i de andra länderna urholkas. Därför har länderna undertecknat en uppförandekod där de lovar att inte agera på det sättet.

Skatt på finansiella transaktioner

Elva EU-länder håller på att ta fram ett gemensamt system för beskattning av finansiella transaktioner. Man vill förvissa sig om att finanssektorn bidrar rättvist till kostnaden för lågkonjunkturen, som den till stor del har orsakat (under krisen fick finanssektorn stora belopp i statligt stöd).

Enligt planerna ska skatten ge stora inkomster, trots att finanstransaktionerna är mycket internationella.

Publication

Publicerad i januari 2015

Broschyren ingår i serien ”Insyn i EU-politiken”

Back to top