Európska únia

Dane

nemá priamy vplyv na výber daní alebo určovanie daňových sadzieb. Výšku daní, ktoré platíte, určuje vaša vláda, nie EÚ.

Úlohou EÚ je dohliadať na vnútroštátne daňové pravidlá, aby sa zabezpečila ich súdržnosť s určitými cieľmi EÚ, ako sú napríklad:

  • podpora hospodárskeho rastu a zamestnanosti,
  • zaistenie voľného pohybu tovarov, služieb a kapitálu v rámci EÚ (na jednotnom trhu),
  • zabezpečenie toho, aby podniky v jednej krajine nemali nespravodlivú výhodu vo vzťahu k svojim konkurentom v iných krajinách,
  • zaistenie toho, že daňové pravidlá nie sú diskriminačné voči spotrebiteľom, pracovníkom alebo podnikateľom z iných krajín EÚ.

Navyše si rozhodnutia EÚ v oblasti daní vyžadujú súhlas všetkých členských štátov. Takto sa zabezpečuje, že sa zohľadnia záujmy každej krajiny EÚ.

DPH a spotrebné dane

V prípade niektorých daní, ako je daň z pridanej hodnoty (DPH) alebo spotrebné dane z pohonných hmôt, tabaku alebo alkoholu, sa všetkých 28 členských štátov dohodlo na približnom zosúladení svojich pravidiel a minimálnych sadzieb, aby sa zabránilo narúšaniu cezhraničnej hospodárskej súťaže v rámci EÚ.

Daň z príjmu právnických osôb a fyzických osôb

V prípade iných daní, ako sú napríklad dane z príjmu právnických a fyzických osôb, je hlavnou úlohou EÚ zabezpečiť dodržiavanie zásady nediskriminácie, voľného pohybu v rámci jednotného trhu a iných princípov. Na dosiahnutie tohto cieľa a na riešenie spoločných výziev (napr. daňových únikov) je v rastúcej miere potrebný koordinovaný prístup na úrovni EÚ.

Daňové príjmy

EÚ nemôže zasahovať do toho, ako členské štáty vynakladajú svoje daňové príjmy. Avšak vzhľadom na zvyšujúcu sa vzájomnú závislosť ekonomík krajín EÚ môžu štáty, ktoré míňajú príliš veľa a ktoré sú nadmieru zadlžené, ohroziť rast svojich susedov a podkopať stabilitu eurozóny.

Aby sa toto riziko minimalizovalo, krajiny EÚ sa snažia úzko koordinovať svoje hospodárske politiky. Táto koordinácia sa sčasti zakladá na odporúčaniach Komisie. Niektoré z týchto odporúčaní sa týkajú vnútroštátnych daňových politík, ktoré by mali byť spravodlivé, efektívne a prorastové.

Dane na jednotnom trhu

Odstránenie daňových prekážok

Dane fyzických osôb a právnických osobností sú v prvom rade v kompetencii jednotlivých členských štátov. Podľa pravidiel EÚ by však tieto dane nemali vytvárať prekážky mobility v Európe. Fyzické osoby, ktoré sa presťahujú do inej krajiny EÚ, alebo spoločnosti, ktoré investujú v zahraničí, môžu čeliť viacnásobnému zdaneniu alebo zápasiť s komplikovanými administratívnymi pravidlami.

Väčšina krajín EÚ podpísala dvojstranné zmluvy, ktorými sa má zabrániť dvojitému zdaneniu. Tieto zmluvy však nemusia zahŕňať všetky dane alebo všetky cezhraničné situácie a ich uplatňovanie v praxi nemusí byť vždy účinné. Komisia sa tieto problémy usiluje vyriešiť viacerými spôsobmi – od navrhovania koordinovaných riešení členským štátom až po žaloby v prípade diskriminácie alebo porušenia práva EÚ.

Štandardizované zdanenie tovaru a služieb

Vďaka jednotnému trhu sa na území EÚ môže voľne obchodovať s tovarom a službami. Aby sa tento obchod uľahčil a aby sa zabránilo narušeniu cezhraničnej hospodárskej súťaže sa krajiny EÚ dohodli na zosúladení svojich pravidiel upravujúcich zdaňovanie tovaru a služieb.

Zaviedli sa minimálne sadzby DPH a spotrebných daní, ako aj pravidlá týkajúce sa uplatňovania týchto daní. Vlády však môžu stanoviť vlastné vnútroštátne sadzby prevyšujúce minimálne sadzby EÚ.

Komisia v súčasnosti pracuje na reforme systému DPH v EÚ, ktorý by mal byť jednoduchší, odolnejší voči podvodom a efektívnejší z hľadiska štátnych príjmov.

Spravodlivé zdaňovanie v celej EÚ

Daňové úniky a vyhýbanie sa daňovej povinnosti

Daňové právne predpisy jednej krajiny by nemali umožniť ľuďom vyhnúť sa plateniu daní v inej krajine. Vzhľadom na cezhraničný charakter daňových únikov a vyhýbania sa daňovým povinnostiam je kľúčové prijať opatrenia na úrovni EÚ.

V posledných rokoch sa v tejto oblasti dosiahol výrazný pokrok. EÚ v súčasnosti disponuje akčným plánom a viacerými iniciatívami, ktoré sa už vykonávajú alebo na ktorých sa pracuje. Ide napríklad o pravidlá upravujúce výmenu informácií medzi krajinami EÚ a mechanizmus rýchlej reakcie proti podvodom v oblasti DPH.

EÚ venuje osobitnú pozornosť spravodlivému zdaňovaniu právnických osôb. Rozdiely medzi daňovými systémami jednotlivých krajín umožňujú niektorým spoločnostiam agresívne daňové plánovanie, ktoré slúži na minimalizáciu daní. Tomu má zabrániť úzka koordinácia a výmena informácií medzi daňovými správami.

Členské štáty by mali taktiež zabezpečiť, že ich režimy zdaňovania právnických osôb sú transparentné a spravodlivé a nie sú navrhnuté tak, aby lákali zahraničné firmy na úkor iných krajín EÚ alebo inak viedli k erózii základu dane. Preto krajiny podpísali etický kódex, v ktorom sa zaviazali, že nebudú zavádzať takéto daňové režimy.

Daň z finančných transakcií

Jedenásť krajín EÚ v súčasnosti pripravuje spoločný systém zdaňovania finančných transakcií. Tento systém má zabezpečiť, že finančný sektor sa bude spravodlivo podieľať na nákladoch súvisiacich s recesiou, ktorú vo značnej miere spôsobil. Navyše museli do tohto sektora štáty vliať nemalé verejné prostriedky.

Plány sú vypracované tak, aby priniesli významné príjmy napriek vysokej medzinárodnej mobilite finančných transakcií.

Publication

Dátum uverejnenia: januári 2015

Táto publikácia je súčasťou série „Politiky Európskej únie“

 

 

Back to top