Uniunea Europeană

Impozitare

UE nu are un rol direct în colectarea impozitelor sau în stabilirea cotelor de impozitare. Valoarea impozitului pe care îl plătiți se stabilește la nivelul statelor membre, nu la nivel european.

Rolul UE este să monitorizeze normele naționale în materie de impozitare, pentru a se asigura că sunt în concordanță cu anumite obiective ale politicilor europene, precum:

  • promovarea creșterii economice și a creării de locuri de muncă
  • asigurarea liberei circulații a bunurilor, serviciilor și capitalurilor pe teritoriul UE (pe piața unică)
  • garantarea faptului că întreprinderile dintr-o țară nu dispun de un avantaj neloial față de concurenții din alt stat
  • combaterea discriminării consumatorilor, a lucrătorilor sau a întreprinderilor din alte țări ale UE.

În plus, deciziile UE în domeniul impozitării trebuie să fie aprobate în mod unanim de guvernele statelor membre. Astfel se garantează că sunt luate în considerare interesele fiecărei țări din UE.

TVA și accize

În cazul anumitor impozite, cum ar fi TVA-ul sau accizele la petrol, tutun și alcool, cele 28 de state membre trebuie să accepte să își alinieze normele și cotele minime, pentru a evita denaturarea concurenței pe teritoriul UE.

Impozitul pe profit și impozitul pe venit

În cazul altor taxe, cum ar fi impozitul pe profit și impozitul pe venit, principalul rol al UE este să garanteze respectarea principiilor nediscriminării și liberei circulații pe piața unică. Este nevoie tot mai mult de o abordare coordonată la nivelul UE pentru a ajuta statele membre să respecte aceste principii și să facă față provocărilor comune, cum ar fi combaterea evaziunii fiscale.

Veniturile din impozite

UE nu se pronunță nici cu privire la modul în care statele membre decid să cheltuiască veniturile obținute din impozitare. Însă, având în vedere creșterea interdependenței dintre economiile UE, țările care cheltuiesc prea mult și acumulează datorii prea mari ar putea periclita creșterea economică în țările vecine și ar putea chiar submina stabilitatea zonei euro.

Pentru a minimiza acest risc, țările UE încearcă să își coordoneze îndeaproape politicile economice, parțial pe baza recomandărilor Comisiei. O parte din aceste recomandări se referă la politicile fiscale naționale, urmărind să le facă mai echitabile, mai eficiente și mai favorabile creșterii.

Impozitul pe piața unică

Înlăturarea barierelor fiscale

Impozitarea întreprinderilor și a persoanelor fizice intră în responsabilitatea statelor membre. Totuși, în conformitate cu normele europene, acestea nu ar trebui să pună bariere în calea mobilității în Europa. Persoanele care se stabilesc în altă țară din UE sau societățile care investesc la nivel transfrontalier pot fi nevoite să plătească impozite în cel puțin două țări sau se pot confrunta cu proceduri administrative complicate.

Majoritatea țărilor UE au încheiat tratate menite să elimine dubla impunere, dar acestea nu pot acoperi toate impozitele sau toate situațiile transfrontaliere. Uneori, s-ar putea chiar să nu fie aplicate în mod eficient în practică. De aceea, Comisia acționează pe mai multe căi pentru a rezolva aceste probleme. Ele merg de la a propune soluții coordonate guvernelor până la introducerea unor acțiuni în justiție, dacă este vorba despre discriminare sau încălcarea legislației UE.

Impozitarea standardizată a bunurilor și serviciilor

Pe piața europeană unică, bunurile și serviciile pot fi comercializate liber, în afara granițelor naționale. Pentru a le ușura viața întreprinderilor și pentru a evita denaturarea concurenței dintre ele, țările UE au convenit să își alinieze normele în materie de impozitare a bunurilor și serviciilor.

Prin urmare, s-au fixat cote minime pentru TVA și accize și s-au elaborat norme privind aplicarea acestora. Dacă doresc, guvernele sunt libere să aplice cote mai mari.

Comisia lucrează în prezent la reforma sistemului de TVA al UE, astfel încât colectarea de venituri la bugetele naționale să se realizeze într-un mod mai simplu, mai eficient și mai puțin vulnerabil la fraudă.

O impozitare corectă la nivel transfrontalier

Evaziunea și frauda fiscală

Legislația fiscală a unei țări nu ar trebui să permită sustragerea de la plata impozitelor în alt stat membru. Având în vedere natura transfrontalieră a evaziunii și fraudei fiscale, o acțiune la nivelul UE este esențială.

În ultimii ani, s-au înregistrat progrese semnificative. UE are acum un plan de acțiune și a elaborat sau este pe cale să elaboreze mai multe inițiative - de exemplu, norme privind schimbul de informații între țările UE și un mecanism de reacție rapidă pentru combaterea fraudei în materie de TVA.

UE acordă o atenție specială și impozitării echitabile a întreprinderilor. Lacunele existente la nivelul sistemelor fiscale le permit întreprinderilor să se implice în „planificarea fiscală agresivă”, pentru a plăti impozite cât mai mici. Coordonarea strânsă și schimbul de informații între administrațiile fiscale își propun să împiedice acest lucru.

Guvernele statelor membre trebuie să se asigure, de asemenea, că regimurile fiscale aplicate întreprinderilor sunt deschise și corecte și concepute în așa fel încât să nu atragă în mod incorect firmele, în detrimentul altor țări din UE, sau să erodeze baza de impozitare a acestora din urmă. În acest scop, ele au semnat un cod de conduită prin care se angajează să nu apeleze la astfel de practici.

Taxa pe tranzacțiile financiare

Unsprezece țări ale UE sunt în curs de elaborare a unui sistem comun de taxare a tranzacțiilor financiare, ca modalitate de a garanta că sectorul financiar contribuie în mod echitabil la costurile recesiunii pe care, în mare parte, a și provocat-o (și în urma căreia a primit sume substanțiale sub formă de ajutor de stat).

Aceste planuri sunt concepute pentru a genera venituri semnificative, în ciuda marii mobilități internaționale a tranzacțiilor financiare.

Publication

Publicată în ianuarie 2015

Această publicaţie face parte din seria „Să înţelegem politicile Uniunii Europene”

Back to top