Unia Europejska

Podatki

Unia Europejska nie odgrywa bezpośredniej roli w określaniu wysokości podatków ani w ich ściąganiu. Dlatego też o tym, jakie podatki płacisz, decyduje rząd twojego kraju, a nie UE.

Zadaniem UE jest nadzorowanie krajowych przepisów podatkowych – aby zagwarantować ich zgodność z niektórymi obszarami polityki unijnej. Są to:

  • wspieranie wzrostu gospodarczego i tworzenie miejsc pracy
  • zapewnienie swobodnego przepływu towarów, usług i kapitału w całej UE (w ramach jednolitego rynku)
  • dbanie o to, by przedsiębiorstwa w danym kraju nie miały przewagi konkurencyjnej nad podmiotami działającymi w innych krajach
  • dbanie o to, by przepisy podatkowe nie doprowadziły do sytuacji, w której konsumenci, pracownicy lub przedsiębiorcy z innych krajów będą dyskryminowani.

Wszystkie decyzje w sprawach podatkowych podejmowane przez UE wymagają jednomyślności wszystkich krajów członkowskich. W ten sposób uwzględnione są interesy każdego z krajów UE.

Podatek VAT i akcyza

W przypadku niektórych podatków, takich jak podatek od wartości dodanej (VAT) oraz podatki akcyzowe na paliwo, wyroby tytoniowe i napoje alkoholowe, wszystkie 28 rządów krajowych postanowiło w miarę ujednolicić swoje przepisy oraz minimalne stawki podatkowe, aby uniknąć zakłóceń konkurencji między poszczególnymi krajami UE.

Podatek od osób prawnych i podatek dochodowy

W przypadku innych podatków, takich jak podatek od osób prawnych i podatek dochodowy, najważniejszym zadaniem UE jest zagwarantowanie przestrzegania zasady niedyskryminacji i swobodnego przepływu na jednolitym rynku. Aby to osiągnąć i przy tym wspólnie reagować na dotyczące wszystkich krajów problemy, takie jak uchylanie się od płacenia podatków, coraz bardziej potrzebne są skoordynowane działania w skali całej UE.

Dochody podatkowe

UE nie ma również wpływu na to, jak państwa członkowskie wydają swoje dochody z podatków. Jednak ze względu na to, że gospodarki krajów UE są ze sobą coraz ściślej powiązane, kraje wydające za dużo pieniędzy i kumulujące nadmierne długi mogą zagrozić sytuacji gospodarczej krajów sąsiadujących i osłabić stabilność strefy euro.

Aby ograniczyć to ryzyko do minimum, kraje UE próbują ściślej koordynować swoją politykę gospodarczą i częściowo robią to w oparciu o zalecenia Komisji. Niektóre z tych zaleceń odnoszą się do krajowej polityki podatkowej i mają sprawić, by była sprawiedliwsza, wydajniejsza i bardziej sprzyjała wzrostowi gospodarczemu.

Podatki na jednolitym rynku

Eliminowanie barier podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek od osób prawnych leżą przede wszystkim w kompetencji poszczególnych państw członkowskich. Jednak zgodnie z przepisami UE nie powinny one zakłócać mobilności w Europie. Osoby przeprowadzające się do innego kraju UE lub przedsiębiorstwa, które inwestują za granicą, mogą podlegać opodatkowaniu w kilku krajach lub muszą dopełniać skomplikowanych formalności.

Większość krajów europejskich podpisała umowy mające na celu wyeliminowanie podwójnego opodatkowania. Możliwe jednak, że nie obejmują one wszystkich podatków i wszystkich możliwych sytuacji transgranicznych i dlatego nie mogą być skutecznie stosowane w praktyce. Komisja na różne sposoby pracuje nad rozwiązaniem tych problemów: począwszy od proponowania krajom UE wspólnych rozwiązań, a skończywszy, o ile zajdzie taka potrzeba – czyli jeśli na przykład dojdzie du dyskryminacji lub naruszenia unijnych przepisów – na podejmowaniu działań prawnych.

Standardowe podatki od towarów usług

Jednolity rynek umożliwia swobodny przepływ towarów i usług w obrębie UE. Aby ułatwić życie przedsiębiorcom i zapobiec zakłóceniom konkurencji, kraje UE postanowiły ujednolicić krajowe przepisy dotyczące opodatkowania towarów i usług.

Wprowadzono minimalne stawki podatku VAT i podatku akcyzowego oraz zasady dotyczące ich stosowania. Poszczególne kraje mogą według własnego uznania stosować własne stawki przekraczające unijne stawki minimalne.

Komisja pracuje obecnie nad reformą unijnego systemu podatku VAT. Ma on być prostszy, bardziej odporny na nadużycia finansowe i wydajniejszy pod względem dochodów z opodatkowania wpływających do budżetu krajowego.

Sprawiedliwe opodatkowanie w całej UE

Uchylanie się od opodatkowania i unikanie opodatkowania

Przepisy podatkowe w jednym państwie nie powinny umożliwiać ludziom unikania opodatkowania w innym kraju. Z uwagi na transgraniczny charakter uchylania się od płacenia podatków i jego unikania, niezbędne jest działanie na szczeblu UE.

W ostatnich latach poczyniono w tym zakresie znaczne postępy. UE opracowuje aktualnie plan działania oraz kilka innych inicjatyw, między innymi przepisy w sprawie wymiany informacji między krajami UE oraz mechanizm szybkiego reagowania służący zwalczaniu oszustw związanych z podatkiem VAT.

UE zwraca też szczególną uwagę na opodatkowanie przedsiębiorstw. Luki, jakie występują między różnymi systemami podatkowymi działającymi w poszczególnych krajach umożliwiają niektórym firmom „agresywne planowanie podatkowe” stosowane w celu zminimalizowania płaconych podatków. Ścisła koordynacja i wymiana informacji pomiędzy organami administracji podatkowej ma na celu zapobieganie takim sytuacjom.

Kraje UE powinny też zadbać o to, by ich system podatku od osób prawnych były sprawiedliwe i przejrzyste i nie były skonstruowane w sposób, który mógłby spowodować, że w nieuczciwy sposób będą one przyciągać firmy z innych krajów lub w inny sposób doprowadzić do erozji bazy podatkowej w tych krajach. W tym celu kraje UE podpisały kodeks postępowania, który zobowiązuje je do niestosowania takich praktyk.

Podatek od transakcji finansowych

Jedenaście krajów UE opracowuje obecnie wspólny system podatku od transakcji finansowych, aby zagwarantować, że sektor finansowy weźmie na siebie sprawiedliwą część kosztów recesji, której był główną przyczyną (oraz z uwagi na fakt, że od czasu kryzysu otrzymał znaczne kwoty wsparcia publicznego).

Plany te mają na celu osiągnięcie znacznych dochodów, mimo dużej międzynarodowej mobilności transakcji finansowych.

Publication

Opublikowano w styczniu 2015 r.

Niniejsza publikacja stanowi część serii „Zrozumieć politykę Unii Europejskiej”.

 

 

Back to top