Europese Unie

Belastingen

De EU bepaalt niet rechtstreeks of de belastingen omhoog gaan en welk tarief voor u geldt. De overheid van uw land, niet de EU, beslist hoeveel u moet betalen.

De EU controleert of de nationale belastingregels voldoen aan bepaalde doelstellingen van het EU-beleid, zodat zij:

  • economische groei en werkgelegenheid stimuleren
  • het vrije verkeer van goederen, diensten en kapitaal binnen de EU (de interne markt) niet belemmeren
  • ervoor zorgen dat bedrijven uit een bepaald EU-land geen onverantwoord voordeel hebben ten opzichte van concurrenten uit andere EU-landen
  • consumenten, werknemers en bedrijven uit andere EU-landen niet discrimineren

Bovendien moeten alle besluiten van de EU over belastingzaken door alle regeringen unaniem genomen worden. Dat zorgt ervoor dat er rekening wordt gehouden met de belangen van elk afzonderlijk EU-land.

Btw en accijnzen

Voor sommige belastingen, zoals de btw of de accijns op brandstof, tabak en alcohol, hebben alle 28 EU-landen afgesproken hun regels op elkaar af te stemmen en minimumtarieven te hanteren, om concurrentievervalsing binnen de EU te voorkomen.

Vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting

Voor andere belastingen, zoals de vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting, zorgt de EU er vooral voor dat bepaalde principes, zoals non-discriminatie en vrij verkeer, niet in het gedrang komen. Er is een gecoördineerde EU-aanpak nodig om ervoor te zorgen dat alle EU-landen deze principes respecteren en om gezamenlijke problemen, zoals belastingontwijking, aan te pakken.

Belastinginkomsten

De EU heeft niets te zeggen over hoe landen hun belastinginkomsten uitgeven. Maar doordat de economieën van de EU-landen steeds meer vervlochten raken, kan onverantwoordelijk gedrag van één land de groei in buurlanden en de stabiliteit van de eurozone in gevaar brengen.

Om dat gevaar tot het minimum te beperken, coördineren de EU-landen hun economisch beleid, voor een deel op basis van aanbevelingen van de Europese Commissie. Sommige van deze aanbevelingen hebben als doel het nationale belastingbeleid eerlijker, efficiënter en groeivriendelijker te maken.

Belastingen op de interne markt

Belastingbarrières wegnemen

Persoonlijke en bedrijfsbelastingen vallen voor het grootste deel onder de verantwoordelijkheid van de EU-landen. Maar zij mogen de mobiliteit in Europa niet in de weg staan. Personen die naar een ander EU-land willen verhuizen of bedrijven die in een ander land willen investeren, moeten soms in twee landen belasting betalen of krijgen te maken met ingewikkelde procedures.

De meeste EU-landen hebben verdragen gesloten om dubbele belasting te voorkomen, maar soms slaan die niet op alle belastingen of alle omstandigheden, of werken zij niet goed in de praktijk. De Commissie probeert deze problemen op verschillende manieren op te lossen. Zo stelt zij overheden gecoördineerde oplossingen voor, of neemt zij (in een uiterst geval) juridische stappen als de EU-wetgeving niet nageleefd wordt.

Gestandaardiseerde belasting op goederen en diensten

Binnen de interne EU-markt mogen goederen en diensten vrij verhandeld worden. Om het bedrijven makkelijker te maken en om concurrentievervalsing te vermijden, hebben de EU-landen afgesproken hun belastingen op goederen en diensten op elkaar af te stemmen.

Er gelden minimumtarieven voor btw en accijnzen, en regels voor het heffen van deze belastingen. Overheden mogen andere belastingtarieven vaststellen, zolang deze boven de EU-minima liggen.

De Commissie werkt momenteel aan een herziening van het btw-stelsel in de EU, om het eenvoudiger, fraudebestendiger en efficiënter te maken.

Billijke belastingheffing over grenzen

Belastingontwijking en -ontduiking

De belastingwetgeving van een land mag mensen niet helpen de belastingen in een ander land te ontduiken. Daarom moet er in de hele EU actie ondernomen worden.

De afgelopen jaren is er op dit vlak flinke vooruitgang geboekt. Er is nu een Europees actieplan en er wordt gewerkt aan diverse initiatieven, zoals regels voor het uitwisselen van informatie tussen de EU-landen en een snellereactiemechanisme om btw-fraude te bestrijden.

De EU richt haar aandacht ook op de bedrijfsbelasting. Door mazen in de belastingwetgeving van verschillende landen doen sommige bedrijven aan agressieve "belastingplanning" om hun aanslag zo laag mogelijk te houden. Door nauw samen te werken en informatie uit te wisselen proberen de belastingdiensten dit te voorkomen.

De overheden van de EU-landen moeten er ook voor zorgen dat hun vennootschapsbelastingstelsels open en eerlijk zijn en geen bedrijven bij elkaar weglokken of de belastinggrondslag in andere landen uithollen. Daarom hebben EU-landen een gedragscode die dit verbiedt ondertekend.

Belasting op financiële transacties

Elf EU-landen werken momenteel aan een gemeenschappelijke manier om financiële transacties te belasten. De financiële sector moet zo een billijke bijdrage gaan leveren aan de kosten van de recessie, die hij grotendeels zelf veroorzaakt heeft. Bovendien heeft de sector substantiële overheidssteun gekregen.

Deze belasting moet flink wat opbrengen, hoewel financiële transacties vaak internationaal zijn.

Publication

Gepubliceerd in januari 2015

Deze publicatie maakt deel uit van de reeks "De Europese Unie in het kort"

Back to top