Unjoni Ewrope

Tassazzjoni

L-UE m'għandhiex sehem dirett fiż-żieda tat-taxxi jew l-issettjar tar-rati tat-taxxi. L-ammont ta' taxxi li tħallas hu deċiż mill-gvern ta' pajjiżek, mhux mill-UE.

Sehem l-UE hu li tissorvelja r-regoli tat-taxxa nazzjonali - biex tiżgura li jkunu konsistenti ma' ċerti politiki tal-UE, bħal:

  • il-promozzjoni tat-tkabbir ekonomiku u l-ħolqien tal-impjiegi
  • l-iżgurar tal-fluss ħieles ta’ oġġetti, servizzi u kapital madwar l-UE (fis-suq uniku)
  • l-iżgurar li n-negozji f’pajjiż ma jkollhomx vantaġġ inġust fuq kompetituri f’pajjiż ieħor
  • l-iżgurar li t-taxxi ma jiddiskriminawx kontra konsumaturi, ħaddiema jew negozjanti minn pajjiżi oħrajn tal-UE.

Barra minn hekk, id-deċiżjonijiet tal-UE dwar kwistjonijiet ta' taxxa jeħtieġu qbil unanimu mill-gvernijiet membri kollha. Dan jiżgura li l-interessi ta’ kull pajjiż tal-UE jkunu meqjusa.

Dazji tas-sisa u tal-VAT

Għal xi taxxi, bħall-VAT jew it-taxxi fuq il-petrol, it-tabakk u l-alkoħol (dazji tas-sisa) it-28 gvern nazzjonali qablu biex b'mod ġenerali jallinjaw ir-regoli u r-rati minimi, biex jevitaw li jxekklu l-kompetizzjoni bejn il-pajjiżi tal-UE.

Taxxa korporattiva u fuq l-introjtu

Għal taxxi oħra, bħat-taxxa tal-kumpannija u t-taxxa fuq l-introjtu, ir-rwol ewlieni tal-UE hu li jiġi żgurat li l-prinċipji bħan-nondiskriminazzjoni u l-moviment ħieles fis-suq intern jiġu segwiti. Qiegħda dejjem tinħass iktar il-ħtieġa għal metodu koordinat tal-UE fost il-pajjiżi membri kollha biex dan iseħħ u biex jingħelbu sfidi komuni bħall-evażjoni tat-taxxa.

Dħul mit-taxxa

L-UE lanqas ma tindaħal fil-mod kif il-pajjiżi jonfqu d-dħul mit-taxxi tagħhom. Madankollu, minħabba l-interdipendenza dejjem tiżdied tal-ekonomiji tal-UE, il-pajjiżi li jonfqu aktar milli suppost u jidħlu f’dejn eċċessiv, jistgħu jipperikolaw it-tkabbir tal-ġirien tagħhom u jipperikolaw l-istabbiltà taż-żona tal-euro.

Biex jitnaqqas kemm jista' jkun dan ir-riskju, il-pajjiżi tal-UE jippruvajaw jikkoordinaw il-politiki ekonomiċi tagħhom mill-qrib, parzjalment fuq rakkomandazzjonijiet mill-Kummissjoni. Xi wħud minn dawn ir-rakkomandazzjonijiet jirreferu għal politiki fiskali nazzjonali, bl-intenzjoni li jagħmluhom aktar ġusti, aktar effiċjenti u aktar favorevoli għat-tkabbir.

Taxxa fis-suq uniku

It-tneħħija tal-ostakli fiskali

Taxxi personali u tal-kumpaniji huma primarjament ir-responsabbiltà tal-pajjiżi individwali tal-UE. Madankollu, skont ir-regoli tal-UE, dawn m’għandhomx joħolqu ostakli għall-mobbiltà fl-Ewropa. Individwi li jmorru jgħixu f’pajjiż ieħor tal-UE, jew kumpaniji li jinvestu f'pajjiżi oħra, jistgħu jiffaċċjaw taxxi f’żewġ pajjiżi jew aktar jew jitħabtu f’amministrazzjoni kkumplikata.

Hemm trattati fis-seħħ bejn il-biċċa l-kbira tal-pajjiżi tal-UE li għandhom l-għan li jeliminaw it-tassazzjoni doppja imma ma jistgħux ikopru t-taxxi kollha jew is-sitwazzjonijiet transkonfinali kollha u ma jistgħux jiġu applikati b’mod effettiv fil-prattika. Il-Kummissjoni taħdem f’diversi modi biex issolvi dawn il-problemi. Dan ivarja minn proposti ta' soluzzjonijiet koordinati lill-gvernijiet għal - jekk ikun meħtieġ - azzjoni legali kontra d-diskriminazzjoni jew il-ksur tal-liġi tal-UE.

Tassazzjoni standardizzata ta’ servizzi u merkanzija

Is-suq uniku jippermetti li oġġetti u servizzi jiġu nnegozjati b’mod liberu bejn il-pajjiżi fl-UE. Biex dan isir eħfef għan-negozji – u jiġu evitati distorsjonijiet kompetittivi bejniethom – il-pajjiżi tal-UE qablu li jallinjaw ir-regoli tagħhom tat-taxxa fuq oġġetti u servizzi.

Hemm fis-seħħ rati ta’ taxxa minimi għall-VAT u t-taxxi tas-sisa, flimkien ma' regoli dwar kif dawn it-taxxi għandhom ikunu applikati. Jekk ikunu jridu, il-gvernijiet jistgħu japplikaw ir-rati nazzjonali tagħhom fuq dawk minimi tal-UE.

Il-Kummissjoni bħalissa qed taħdem biex tirriforma s-sistema tal-VAT tal-UE, sabiex tagħmilha aktar sempliċi, inqas suxxettibbli għall-frodi u effiċjenti f'dak li hu dħul li twassal lill-gvernijiet nazzjonali.

Tassazzjoni ġusta bejn il-pajjiżi

Evażjoni u evitar tat-taxxa

Il-liġijiet tat-taxxa ta’ pajjiż wieħed ma għandhomx jippermettu lin-nies jaħarbu t-tassazzjoni f’pajjiż ieħor. Minħabba n-natura transkonfinali tal-evażjoni u l-evitar tat-taxxa, azzjoni fil-livell tal-UE hija essenzjali.

F’dawn l-aħħar snin, sar progress sostanzjali. L-UE issa għandha pjan ta' azzjoni, u bosta inizjattivi fis-seħħ jew li qed jiġu żviluppati - bħar-regoli dwar l-iskambju ta' informazzjoni bejn il-pajjiżi tal-UE kif ukoll mekanniżmu ta' reazzjoni rapida kontra l-frodi tal-VAT.

L-UE tagħti importanza partikolari wkoll għal tassazzjoni ġusta tal-kumpaniji. Lakuni bejn is-sistemi fiskali tal-pajjiżi differenti jippermettu ċerti kumpaniji jinvolvu rwieħhom fi “pjanifikazzjoni fiskali aggressiva”, biex jimminimizzaw il-kontijiet tat-taxxa tagħhom. Koordinazzjoni mill-qrib u qsim ta' informazzjoni bejn l-amministrazzjonijiet tat-taxxa għandhom l-għan li tevita dan.

Il-gvernijiet tal-UE għandhom jiżguraw ukoll li r-reġimi tat-taxxa korporattiva tagħhom ikunu miftuħa u ġusti, u mhux imfassla b'mod li jista' inġustament jisraq kumpaniji minn pajjiżi oħra tal-UE, jew b'xi mod ieħor iħassru l-bażi tat-taxxa hemm. Għal dan il-għan, inkitbu f'kodiċi ta' kondotta fejn wiegħdu li ma jagħmlux hekk.

Taxxa fuq it-tranżazzjonijiet finanzjarji

Ħdax-il pajjiż tal-UE bħalissa qed jiżviluppaw sistema komuni għal taxxa fuq it-tranżazzjonijiet finanzjarji, bħala mezz biex jiġi żgurat li s-settur finanzjarju jagħti kontribut ġust lill-ispiża tar-riċessjoni, peress li l-kriżi tfaċċat proprju minn dan is-settur (u mill-bidu tal-kriżi s-settur finanzjarju rċieva ammonti sostanzjali ta’ appoġġ mill-gvern).

Il-pjanijiet huma maħsuba biex jiġġeneraw dħul sinifikanti minkejja l-mobbiltà internazzjonali għolja tat-transazzjonijiet finanzjarji.

Publication

Ippubblikat f’Jannar 2015

Din il-pubblikazzjoni hi parti mis-serje "Nifhmu l-politiki tal-UE"

Back to top