Eiropas Savienība

Nodokļi

ES tiešā veidā neiesaistās nodokļu ievākšanā un nodokļu likmju noteikšanā. Tātad jūsu valdība (nevis ES) nosaka to, cik lieli nodokļi jums jāmaksā.

ES uzdevums ir pārraudzīt valstu noteikumus par nodokļiem, lai gādātu, ka tie atbilst vairākiem ES politikas principiem, piemēram:

  • ekonomikas izaugsmes un darbvietu skaita pieauguma veicināšana,
  • preču, pakalpojumu un kapitāla brīva aprite ES (vienotajā tirgū),
  • gādāšana, lai vienas valsts uzņēmumiem netiek nesamērīgas priekšrocības salīdzinājumā ar konkurentiem citās valstīs,
  • gādāšana, lai nodokļi nediskriminē citu ES valstu patērētājus, darba ņēmējus vai uzņēmumus.

Turklāt, lai ES varētu pieņemt lēmumus par nodokļu jautājumiem, ir vajadzīga visu dalībvalstu valdību vienprātīga piekrišana. Tā tiek gādāts, lai tiktu ņemtas vērā ikvienas ES valsts intereses.

PVN un akcīzes nodokļi

Dažiem nodokļiem, kā PVN vai degvielas, tabakas un alkohola akcīzes nodoklim, visu 28 dalībvalstu valdības ir vienojušās lielā mērā saskaņot savus noteikumus un noteikt minimālo nodokļu likmi, lai nepieļautu konkurences traucējumus ES.

Nodokļi uzņēmumiem un ienākuma nodoklis

Attiecībā uz citiem nodokļiem, piemēram, uzņēmumiem domātajiem un ienākuma nodokli, ES galvenais uzdevums ir gādāt, lai tiktu ievēroti tādi principi kā diskriminācijas nepieļaušana un brīva aprite vienotajā tirgū. Lai to panāktu un risinātu tādas kopīgas problēmas kā izvairīšanās no nodokļiem, aizvien vairāk vajadzīga visu dalībvalstu rīcība, kas koordinēta ES līmenī.

Nodokļu ieņēmumi

ES nav nekādas teikšanas par to, kā valstis tērē nodokļu ieņēmumus. Tā kā ES valstis ekonomiski kļūst aizvien atkarīgākas cita no citas, tās valstis, kas sāk tērēt pārāk daudz un iestieg pārāk lielos parādos, var negatīvi ietekmēt arī citu ES valstu ekonomikas izaugsmi un visas eirozonas stabilitāti.

Lai šo risku samazinātu līdz minimumam, ES valstis cenšas savstarpēji cieši koordinēt savu ekonomikas politiku, pamatojoties uz Komisijas ieteikumiem. Daži no tiem attiecas uz valsts nodokļu politiku (kā to padarīt taisnīgāku, lietderīgāku un vairāk orientētu uz izaugsmi).

Nodokļi vienotajā tirgū

Ar nodokļiem saistītu mobilitātes šķēršļu novēršana

Privātpersonu un uzņēmumu aplikšana ar nodokļiem galvenokārt ir katras ES valsts pašas rokās. Tomēr ES noteikumos teikts, ka valstis nedrīkst radīt šķēršļus, kas apgrūtina mobilitāti Eiropā. Privātpersonām, kas pārceļas uz citu ES valsti, un uzņēmumiem, kas veikuši investīcijas ārzemēs, var nākties maksāt nodokļus divās vai vairāk valstīs vai saskarties ar sarežģītām administratīvām procedūrām.

Lielākā daļa ES valstu ir noslēgušas savstarpējus nolīgumus, lai novērstu nodokļu divkāršu uzlikšanu, taču tie var neattiekties uz visiem nodokļiem vai visām pārrobežu situācijām un ne vienmēr tiek efektīvi piemēroti praksē. Komisija šīs problēmas risina dažādi. Piemēram, tā piedāvā koordinētus risinājumus valdībām un vajadzības gadījumā vēršas tiesā, ja ir konstatēta diskriminācija vai ES tiesību aktu pārkāpums.

Preču un pakalpojumu standartizēta aplikšana ar nodokļiem

ES vienotajā tirgū iespējama preču un pakalpojumu brīva aprite. Lai atvieglotu darbu uzņēmumiem un nepieļautu to konkurences izkropļojumus, ES dalībvalstis ir vienojušās savstarpēji saskaņot noteikumus attiecībā uz preču un pakalpojumu aplikšanu ar nodokļiem.

Ir ieviestas minimālās PVN un akcīzes nodokļu likmes, kā arī noteikumi par to, kā šie nodokļi piemērojami. Valdībām ir tiesības pēc savas izvēles piemērot augstākas likmes, kas pārsniedz ES noteikto minimumu.

Komisija pašlaik gatavo ES PVN sistēmas reformu, lai to vienkāršotu, samazinātu iespējas krāpties un uzlabotu tās efektivitāti ieņēmumu gūšanā valstij.

Taisnīga aplikšana ar nodokļiem pārrobežu situācijās

Nodokļu nemaksāšana un izvairīšanās no to maksāšanas

Vienas valsts nodokļu tiesību aktos nedrīkstētu dot iespēju cilvēkiem izvairīties no nodokļu maksāšanas citā valstī. Ir ļoti svarīgi rīkoties visas ES mērogā, jo izvairīšanās no nodokļiem parasti notiek pārrobežu situācijās.

Pēdējos gados ir gūti ievērojami panākumi. Eiropas Savienībai tagad ir rīcības plāns un vairākas iniciatīvas, kas jau ieviestas vai tiek sagatavotas. Piemēram, noteikumi par informācijas apmaiņu starp ES dalībvalstīm un ātras reaģēšanas mehānisms, ar kura palīdzību apkarot krāpšanos ar PVN.

ES arī pievērš īpašu uzmanību taisnīgai uzņēmumu aplikšana ar nodokļiem. Dažādu valstu nodokļu sistēmu savstarpējās neatbilstības dēļ daži uzņēmumi nodarbojas ar tā saukto nodokļu agresīvo plānošanu, lai nodokļu summu samazinātu līdz minimumam. Cieša koordinācija un dalīšanās ar informāciju palīdz nodokļu iestādēm to nepieļaut.

ES valstu valdībām arī jānodrošina, ka uzņēmumiem paredzētais nodokļu režīms ir atvērts un taisnīgs un ka tas nav veidots tā, lai negodīgi pievilinātu uzņēmumus no citām ES valstīm vai kā citādi mazinātu to nodokļu bāzi. Tāpēc tās ir parakstījušas rīcības kodeksu, kurā apņēmušās tā nedarīt.

Finanšu darījumu nodoklis

Pašlaik 11 ES dalībvalstis izstrādā kopīgu sistēmu finanšu darījumu aplikšanai ar nodokļiem. Tas ir veids, kā panākt, ka finanšu nozare sniedz pietiekami lielu ieguldījumu recesijas pārvarēšanā (jāatceras, ka šī nozare bija viena no galvenajiem krīzes izraisītājiem un kopš tās sākuma ir saņēmusi ievērojamas summas kā valdības palīdzību).

Šo plānu mērķis ir nodrošināt būtiskus nodokļu ieņēmumus par spīti finanšu darījumu starptautiskajam raksturam.

Publication

Publicēts 2015. gada janvārī.

Šī publikācija izdota sērijā “Ieskats Eiropas Savienības politikā”

Back to top