Europos Sąjunga

Mokesčiai

Europos Sąjunga neturi įgaliojimų tiesiogiai didinti mokesčius arba nustatyti mokesčių tarifus. Taigi, kiek mokesčių mokate, sprendžia jūsų šalies vyriausybė, o ne Europos Sąjunga.

Europos Sąjungos vaidmuo yra prižiūrėti, kokios taisyklės taikomos valstybėse narėse, kad užtikrintų jų atitiktį tam tikriems ES politiniams uždaviniams, pavyzdžiui:

  • skatinti ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą,
  • užtikrinti laisvą prekių, paslaugų ir kapitalo judėjimą Europos Sąjungoje (bendrojoje rinkoje),
  • užtikrinti, kad vienų šalių įmonės neturėtų nesąžiningo pranašumo kitose šalyse įsikūrusių konkurenčių atžvilgiu,
  • užtikrinti, kad dėl apmokestinimo nebūtų diskriminuojami kitų ES šalių vartotojai, darbuotojai arba įmonės.

Be to, ES sprendimai dėl mokesčių gali būti priimami tik tuomet, jei jiems vieningai pritaria visų valstybių narių vyriausybės. Tai užtikrinama, kad būtų atsižvelgta į kiekvienos ES šalies interesus.

PVM ir akcizai

Visų 28 valstybių narių vyriausybės susitarė tam tikru mastu suderinti kai kurių mokesčių, pavyzdžiui, PVM arba mokesčių už benziną, tabaką ir alkoholinius gėrimus (akcizų), taisykles ir nustatyti minimalius tarifus, kad Europos Sąjungoje būtų išvengta konkurencijos iškraipymo.

Pelno ir pajamų mokesčiai

Kitų mokesčių, pavyzdžiui, pelno ir pajamų mokesčių, atžvilgiu pagrindinė ES užduotis – užtikrinti, kad būtų paisoma nediskriminavimo ir laisvo judėjimo bendrojoje rinkoje principų. Norint tai pasiekti ir spręsti bendrus uždavinius, pavyzdžiui, kovoti su mokesčių slėpimu, reikia, kad visos valstybės narės vis labiau koordinuotų savo veiklą.

Mokestinės pajamos

Europos Sąjunga negali nurodinėti šalims, kaip jos turėtų leisti savo mokestines pajamas. Tačiau didėjant ES šalių ekonomikos tarpusavio priklausomybei, dėl vienų šalių išlaidavimo ir pernelyg didelio įsiskolinimo gali kilti pavojus jų kaimynių ekonomikos augimui ir sumažėti visos euro zonos stabilumas.

Kad tokia rizika būtų mažesnė, ES šalys stengiasi kuo labiau koordinuoti savo ekonominę politiką. Dalis šios koordinavimo veiklos grindžiama Komisijos rekomendacijomis. Kai kuriomis iš šių rekomendacijų siekiama sąžiningesnės, veiksmingesnės ir ekonomikos augimui palankesnės valstybių narių mokesčių politikos.

Mokesčiai bendrojoje rinkoje

Mokestinių kliūčių šalinimas

Už asmenų ir bendrovių apmokestinimą iš esmės atsakingos atskiros ES šalys. Tačiau pagal ES taisykles mokesčiai neturėtų kliudyti laisvai judėti Europoje. Į kitą ES šalį persikėlusiems asmenims arba užsienyje investuojančioms įmonėms gali tekti mokėti mokesčius dviejose arba daugiau šalių arba tvarkyti sudėtingus administracinius reikalus.

Dauguma ES šalių yra sudariusios tarpusavio sutartis, kad išvengtų dvigubo apmokestinimo, tačiau jos gali būti taikomos ne visiems mokesčiams arba ne visais atvejais ir gali būti ne visada veiksmingai taikomos praktikoje. Komisija šias problemas stengiasi išspręsti keliais būdais, be kita ko, siūlo vyriausybėms suderintus sprendimus, o diskriminacijos arba ES teisės nepaisymo atveju, jei reikia, imasi teisinių veiksmų.

Standartizuotas prekių ir paslaugų apmokestinimas

Bendroji rinka suteikia galimybę visoje Europos Sąjungoje laisvai prekiauti prekėmis ir paslaugomis. Siekdamos padėti įmonėms ir išvengti konkurencijos iškraipymo ES šalys susitarė suderinti savo prekių ir paslaugų apmokestinimo taisykles.

Nustatyti minimalūs PVM ir akcizų tarifai bei šių mokesčių taikymo taisyklės. Vyriausybės, jei nori, turi galimybę taikyti savo nacionalinius tarifus, didesnius negu minimalūs ES tarifai.

Komisija šiuo metu siekia pertvarkyti ES PVM sistemą, kad ji taptų paprastesnė, kad būtų lengviau užkirsti kelią sukčiavimui ir kad šalių vyriausybės galėtų veiksmingiau surinkti mokestines pajamas.

Sąžiningas apmokestinimas kitose ES šalyse

Mokesčių slėpimas ir vengimas

Vienos šalies mokesčių įstatymais asmenims neturėtų būti sudaromos sąlygos išvengti mokesčių kitoje šalyje. Kadangi mokesčių slėpimo ir vengimo galimybių atsiranda tuomet, kai veikla vykdoma daugiau negu vienoje šalyje, itin svarbu veikti ES lygmeniu.

Pastaraisiais metais padaryta didelė pažanga. Europos Sąjunga yra parengusi veiklos planą, vykdomos arba rengiamos kelios iniciatyvos. Tokių iniciatyvų pavyzdžiai: informacijos mainų tarp ES šalių taisyklės ir kovos su sukčiavimu PVM greitojo reagavimo mechanizmas.

Daug dėmesio Europos Sąjunga skiria ir sąžiningam įmonių apmokestinimui. Dėl spragų tarp įvairių šalių mokesčių sistemų atsiranda galimybių kai kurioms įmonėms imtis vadinamojo agresyvaus mokesčių planavimo, kad mokėtų kuo mažiau mokesčių. Siekdami užkirsti tam kelią mokesčių administratoriai glaudžiai bendradarbiauja ir keičiasi informacija.

ES šalių vyriausybės taip pat turėtų užtikrinti, kad jų įmonių apmokestinimo tvarka būtų atvira ir sąžininga ir kad dėl jos nebūtų nesąžiningai prisiviliojama įmonių iš kitų ES šalių arba kitaip sumenkinama tų šalių mokesčių bazė Šiuo tikslu jos pasirašė elgesio kodeksą, kuriame pasižadėjo to nedaryti.

Finansinių sandorių mokestis

Vienuolika ES šalių šiuo metu rengia bendrą finansinių sandorių mokesčio sistemą siekdamos užtikrinti, kad finansų sektorius sąžiningai prisidėtų prie išlaidų, patiriamų dėl ekonomikos nuosmukio, įvykusio visų pirma dėl šio sektoriaus subjektų kaltės (nuo tada šis sektorius gavo didelę vyriausybių paramą), apmokėjimo.

Parengti planai, kaip gauti daug įplaukų, nepaisant didelio tarptautinio finansinių sandorių judumo.

Publication

Paskelbta Vas 2015

Tai vienas iš serijos „Apie Europos Sąjungos politiką“ leidinių

Back to top