Europska unija

Oporezivanje

EU ne odlučuje izravno o naplati poreza ili utvrđivanju poreznih stopa. Iznos poreza koji plaćate određuje vaša vlada, a ne EU.

EU ima zadaću nadzirati nacionalne porezne propise kako bi se osiguralo da budu u skladu s određenim politikama EU-a kao što je:

  • promicanje gospodarskog rasta i otvaranje radnih mjesta
  • osiguravanje slobodnog protoka robe, usluga i kapitala u EU-u (na jedinstvenom tržištu)
  • osiguravanje da poduzeća u jednoj zemlji nemaju nepoštenu prednost pred konkurentima u drugoj zemlji
  • osiguravanje da se porezima ne diskriminiraju potrošači, radnici ili poduzeća iz drugih država članica EU-a.

Osim toga, za odluke EU-a o poreznim pitanjima potrebna je jednoglasna suglasnost vlada svih država članica. Time se osigurava uvažavanje interesa svake pojedine države članice EU-a.

PDV i trošarine

Za neke poreze, kao što su PDV ili porezi na benzin, duhan i alkohol (trošarine), svih 28 nacionalnih vlada dogovorilo je opširno usklađivanje propisa i minimalne stope kako bi se spriječilo narušavanje prekograničnog tržišnog natjecanja unutar EU-a.

Porez na dobit i dohodak

Kod ostalih poreza, kao što su porez na dobit i dohodak, glavna je zadaća EU-a osigurati poštovanje načela poput nediskriminacije i slobodnog kretanja na jedinstvenom tržištu. Za to i za rješavanje zajedničkih izazova kao što je utaja poreza među državama članicama sve je potrebniji usklađeni pristup na razini EU-a.

Prihodi od poreza

EU ne može određivati kako će države članice trošiti svoje prihode od poreza. Međutim, zbog sve veće međusobne ovisnosti gospodarstava EU-a, države članice koje previše troše i previše se zadužuju, mogle bi ugroziti rast u susjednim zemljama i dovesti u pitanje stabilnost europodručja.

Kako bi rizik bio što manji, države članice EU-a pokušavaju što više uskladiti svoje gospodarske politike, djelomično i na temelju preporuka Komisije. Neke od tih preporuka odnose se na nacionalne porezne politike koje bi trebale biti pravednije, učinkovitije i pogodnije za ostvarivanje rasta.

Porez na jedinstvenom tržištu

Uklanjanje poreznih prepreka

Porezi na dobit i dohodak uglavnom su u nadležnosti država članica EU-a. Međutim, prema propisima EU-a ne bi trebali biti prepreka mobilnosti u Europi. Osobe koje sele u drugu državu članicu EU-a ili poduzeća koja imaju prekogranična ulaganja, mogu se suočiti s oporezivanjem u dvije ili više zemalja ili se boriti s kompliciranom administracijom.

Većina država EU-a potpisala je sporazume za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja, ali moguće je da njima nisu obuhvaćeni svi porezi ili sve prekogranične situacije i da se ne mogu učinkovito primijeniti u praksi. Komisija te probleme pokušava riješiti na nekoliko načina. Oni sežu od prijedloga koordiniranih rješenja vladama do, po potrebi, pravnih mjera ako je došlo do diskriminacije ili povrede zakonodavstva EU-a.

Standardizirano oporezivanje robe i usluga

Jedinstveno tržište omogućuje slobodnu prekograničnu trgovinu robom i uslugama unutar EU-a. Kako bi se ona olakšala poduzećima i spriječilo narušavanje tržišnog natjecanja među njima, države članice EU-a složile su se da trebaju uskladiti svoje propise o oporezivanju robe i usluga.

Za PDV i trošarine utvrđene su minimalne porezne stope zajedno s pravilima o primjeni tih poreza. Ako žele, vlade mogu primijeniti vlastite nacionalne stope koje su više od minimalnih stopa EU-a.

Komisija trenutačno radi na reformi sustava PDV-a u EU-u kako bi bio jednostavniji, siguran od prijevara i učinkovitiji po pitanju prihoda koje donosi nacionalnim vladama.

Pravedno prekogranično oporezivanje

Utaja i izbjegavanje plaćanja poreza

Porezni propisi ne bi smjeli građanima jedne države omogućivati da u drugoj izbjegnu oporezivanje. S obzirom na prekograničnu narav utaje i izbjegavanja plaćanja poreza bitno je da se djeluje u cijelom EU-u.

Posljednjih je godina postignut velik napredak. EU sada ima akcijski plan i nekoliko inicijativa koje su pokrenute ili su u pripremi, kao što su propisi o razmjeni informacija između država članica EU-a i mehanizam za brzo djelovanje u borbi protiv prijevara povezanih s PDV-om.

Isto tako EU posebnu pažnju posvećuje oporezivanju trgovačkih društava. Zakonske rupe između poreznih sustava različitih zemalja određenim društvima omogućuju „agresivno porezno planiranje” kako bi što više smanjili plaćanje svojih poreza. Bliskom koordinacijom i razmjenom informacija između poreznih uprava to se može spriječiti.

Isto tako vlade EU-a trebale bi osigurati da su njihovi sustavi poreza na dobit otvoreni i pošteni, a ne da se njima nepošteno privlače poduzeća iz drugih zemalja EU-a ili na neki drugi način u njima narušava porezna osnovica. U tu svrhu kodeksom ponašanja obvezale su se da to neće činiti.

Porez na financijske transakcije

Jedanaest država članica EU-a trenutačno radi na zajedničkom sustavu za oporezivanje financijskih transakcija kojim se želi osigurati da financijski sektor pošteno pridonosi trošku recesije za koju je i glavni uzrok (i zbog koje je primio znatne iznose državne potpore).

Unatoč velikoj mobilnosti financijskih transakcija u cijelom svijetu, planirani porez trebao bi donijeti velike prihode.

Publication

Objavljeno u siječnju 2015.

Ova publikacija je dio serije "Objašnjena Europska Unija"

Back to top