an tAontas Eorpach

Cánachas

Níl ról díreach ag AE cánacha a ardú nó rátaí cánach a shocrú. Mar sin, is é do rialtas náisiúnta féin, agus ní AE, a chinneann an méid cánach atá á íoc agat.

Is é ról AE súil ghéar a choinneáil ar na rialacha cánach náisiúnta – lena chinntiú go bhfuil siad i gcomhréir le beartais áirithe AE, amhail:

  • fás eacnamaíoch agus cruthú post a chur chun cinn
  • saorghluaiseacht earraí, seirbhísí agus caipitil ar fud AE (sa mhargadh aonair) a chinntiú
  • a chinntiú nach mbíonn buntáiste míchothrom ag gnólachtaí i mBallstát amháin thar iomaitheoirí i mBallstát eile
  • a chinntiú nach ndéanann cánacha leatrom ar thomhaltóirí, ar oibrithe ná ar ghnólachtaí ó Bhallstáit eile.

Ina theannta sin, ní mór do rialtais uile na mBallstát comhaontú d'aon toil le cinntí AE maidir le cúrsaí cánach. Cinntíonn sé sin go gcuirtear leasanna gach Ballstáit san áireamh.

CBL & dleachtanna máil

I gcás roinnt cánacha, amhail CBL nó cánacha ar pheitreal, tobac agus alcóil (dleachtanna máil), d'aontaigh gach ceann de na 28 rialtas náisiúnta a rialacha agusa rátaí íosta a ailíniú go ginearálta, chun saobhadh iomaíochta thar theorainneacha laistigh den Aontas a sheachaint.

Cáin chorparáideach agus cáin ioncaim

Maidir le cánacha eile, amhail cáin chuideachta agus cáin ioncaim, is é príomhról an Aontais a chinntiú go gcloítear le prionsabail amhail neamh-idirdhealú agus saorghluaiseacht sa mhargadh aonair. Tá gá níos mó anois ná mar a bhí roimhe seo le cur chuige comhordaithe ar leibhéal AE i measc na mBallstát chun é sin a dhéanamh agus, chomh maith leis sin, chun dul i ngleic le dúshláin choitianta amhail imghabháil chánach.

Ioncam ó cháin

Níl aon ról ag an Aontas ach a oiread sa tslí ina gcaitheann na Ballstáit a n-ioncam cánach. Mar sin féin, mar gheall ar an méadú ar idirspleáchas gheilleagair na hEorpa, tíortha a chaitheann an iomad agus a théann i bhfiacha róthrom, d'fhéadfaidís an fás a chur i mbaol dá gcomharsana agus an bonn a bhaint de chobhsaíocht limistéar an euro.

Chun an riosca a íoslaghdú, féachann na Ballstáit lena mbeartais eacnamaíocha a chomhordú go dlúth, de réir mholtaí ón gCoimisiún a bheag nó a mhór. Baineann cuid de na moltaí le beartais náisiúnta cánach – iad a dhéanamh níos cothroime, níos éifeachtaí agus níos fabhraí don fhás.

Cánachas sa mhargadh aonair

Deireadh a chur le bacainní cánach

Is iad na Ballstáit, den chuid is mó, atá freagrach as cánacha pearsanta agus cuideachta. Mar sin féin, faoi rialacha AE, níor cheart dóibh bac a chur ar an tsoghluaisteacht san Eoraip. Daoine a bhogann chuig Ballstát eile, nó cuideachtaí a infheistíonn thar theorainneacha, bíonn orthu cánacha a íoc in dhá thír nó níos mó, nó bíonn siad ag streachailt le riarachán casta.

Tá conarthaí i bhfeidhm idir formhór na mBallstát a ceapadh chun deireadh a chur leis an gcánachas dúbailte, ach d'fhéadfadh sé nach gclúdaíonn siad gach cáin nó gach cás trasteorann, agus d'fhéadfadh sé nach gcuirtear i bhfeidhm go héifeachtach i ndáiríre iad. Is iomaí slí ina n-oibríonn an Coimisiún chun na fadhbanna sin a réiteach. Mar sampla, réitigh chomhordaithe a mholadh do na rialtais – nó más gá – an dlí a chur ar Bhallstát má bhíonn idirdhealú ann nó má sháraíonn sé dlí AE.

Cánacha caighdeánaithe ar earraí agus seirbhísí

Sa mhargadh aonair is féidir earraí agus seirbhísí a thrádáil gan bhac thar theorainneacha laistigh den Aontas. Chun go mbeidh gnólachtaí in ann é sin a dhéanamh go héasca – agus chun saobhadh iomaíochta eatarthu a sheachaint – d'aontaigh na Ballstáit a rialacha maidir le cáin a ghearradh ar earraí agus seirbhísí a chur ar aon dul le chéile.

Tá rátaí íosta cánach i bhfeidhm maidir le CBL agus dleachtanna máil, fara rialacha faoin gcaoi ar cheart na cánacha sin a chur i bhfeidhm. Tá lánchead ag na rialtais rátaí náisiúnta a ghearradh atá os cionn íosrátaí AE más mian leo.

Tá an Coimisiún ag iarraidh córas CBL AE a athchóiriú faoi láthair, ionas go mbeidh sé níos simplí, go mbeidh cosaint níos fearr ann ar chalaois agus go mbeidh sé níos éifeachtaí ó thaobh ioncam a thabhairt do na rialtais náisiúnta.

Cánachas cothrom thar theorainneacha

Imghabháil agus seachaint cánach

Níor cheart go mbeadh daoine in ann cánacha a sheachaint de bharr go bhfuil na dlíthe cánach i dtír amháin difriúil leis na dlíthe cánach i dtír eile. Is gá bearta a dhéanamh ar fud AE mar bíonn imghabháil agus seachaint cánach ar bun ar bhonn trasteorann.

Tá dul chun cinn suntasach déanta le blianta beaga anuas. Tá plean gníomhaíochta ag AE anois, agus roinnt tionscnamh atá i bhfeidhm nó á bhforbairt – amhail rialacha maidir le malartú faisnéise idir na Ballstáit agus sásra frithghnímh mhear le dul i ngleic le calaois CBL.

Fairis sin, tugann AE aird ar leith ar chánachas cuideachta cothrom. Leis na lúba ar lár atá idir córais chánach tíortha éagsúla is féidir le cuideachtaí áirithe dul i mbun 'pleanála cánach ionsaithí ', chun an cháin a íocann siad a íoslaghdú. Is féidir le lucht riaracháin cánach é sin a chosc trí oibriú i gcomhar le chéile agus faisnéis a roinnt le chéile.

Ba cheart do rialtais na mBallstát a chinntiú freisin go bhfuil a gcórais chánach corparáidí oscailte agus cothrom, agus nár ceapadh iad ar bhealach a d'fhéadfadh gnólachtaí a mhealladh go héagothrom ó Bhallstáit eile AE, nó a d'fhéadfadh díobháil a dhéanamh ar shlí eile don bhonn cánach ann . Chun é sin a chur i gcrích, shínigh siad cód iompair inar gheall siad gan é sin a dhéanamh.

Cáin ar idirbhearta airgeadais

Tá comhchóras le cáin a ghearradh ar idirbhearta airgeadais á fhorbairt faoi láthair ag aon Bhallstát déag chun a chinntiú go n-íocfaidh an earnáil airgeadais a cion cothrom féin de chostas an chúlaithe eacnamaíoch, cúlú a raibh lámh nach beag aici féin ann (agus a bhfuair sí méideanna móra de thacaíocht rialtais ina leith).

Tá na pleananna ceaptha ioncam mór a ghiniúint, in ainneoin na soghluaisteachta airde idirnáisiúnta a bhaineann le idirbhearta airgeadais.

Publication

Arna thabhairt cothrom le dáta mí na Samhna 2014

Cuid den tsraith 'Foras Feasa ar an Aontas Eorpach' is ea an foilseachán seo

Back to top