Euroopa Liit

Maksustamine

EL ei tegele otseselt maksude kogumise ega maksumäärade kehtestamisega. Seda, kui palju Te peate makse maksma, otsustab Teie riigi valitsus, mitte EL.

ELi ülesanne on jälgida liikmesriikide maksueeskirju, et tagada nende kooskõla konkreetse ELi poliitikaga, nagu:

  • majanduskasvu ja töökohtade loomise edendamine;
  • kaupade, teenuste ja kapitali vaba liikumise tagamine kogu ELis (ühtsel turul);
  • ühe liikmesriigi ettevõtjate ebaõiglase eelise välistamine võrreldes nende konkurentidega teistes riikides;
  • teistest ELi liikmesriikidest pärit tarbijate, töötajate ja ettevõtjate diskrimineerimise välistamine seoses maksudega.

Lisaks on maksustamist käsitlevad ELi otsused tehtud ühehäälselt kõigi liikmesriikide osalusel. Sellega tagatakse kõikide ELi liikmesriikide huvide arvestamine.

Käibemaks ja aktsiis

Mõnede maksude puhul, nagu käibemaks või kütuse-, tubaka- ja alkoholiaktsiisid, on 28 liikmesriigi valitsused piiriüleste konkurentsimoonutuste vältimiseks ELis leppinud kokku oma eeskirjade ja miinimummäärade ühtlustamises.

Äriühingu tulumaks

Muude maksude osas, nagu näiteks äriühingu tulumaks, on ELi peamine ülesanne tagada, et järgitaks selliseid põhimõtteid nagu mittediskrimineerimine ja vaba liikumine ühtsel turul. Selleks on vajalik kõigi ELi liikmesriikide koordineeritud lähenemisviis. Samuti on see vajalik maksudest kõrvalehoidumisega tegelemiseks.

Maksutulu

EL ei reguleeri seda, kuidas riigid oma maksutulu kasutavad. Kuid seoses ELi liikmesriikide majanduste suureneva vastastikuse sõltuvusega võivad ülekulude ja liiga suurte võlgadega riigid seada ohtu oma naabrite majanduskasvu ning õõnestada euroala stabiilsust.

Sellise ohu minimeerimiseks püüavad ELi liikmesriigid tihedalt koordineerida oma majanduspoliitikat, tuginedes selles ka komisjoni asjaomastele soovitustele. Mõned soovitused käsitlevad liikmesriikide maksupoliitikat, et muuta see õiglasemaks, tõhusamaks ja majanduskasvu soodustavamaks.

Maks ühtsel turul

Maksutõkete kõrvaldamine

Üksikisikute ja ettevõtjate maksustamine kuulub ELi liikmesriikide vastutusalasse. Kuid vastavalt ELi eeskirjadele ei tohiks nad luua tõkkeid liikuvusele Euroopas. Teise ELi liikmesriiki kolivad isikud või piiriüleselt investeerivad ettevõtjad võivad saada maksunõude kahes või enamas riigis või seista silmitsi keerulise haldusega.

Enamiku ELi liikmesriikide vahel on sõlmitud lepingud, mille eesmärk on vältida topeltmaksustamist, kuid need ei pruugi hõlmata kõiki makse või kõiki piiriüleseid olukordi ning on võimalik, et neid ei kohaldata praktikas tõhusalt. Komisjon teeb asjaomaste probleemide lahendamiseks tööd mitmel moel. See tegevus hõlmab kooskõlastatud lahenduste pakkumist valitsustele, et need võtaksid vajadusel õiguslikke meetmeid juhul, kui esineb diskrimineerimist või rikutakse ELi õigust.

Kaupade ja teenuste standardiseeritud maksustamine

Ühtne turg võimaldab ELis piiriüleselt kaupade ja teenustega vabalt kaubelda. Ettevõtjate jaoks olukorra lihtsustamiseks ja nendevaheliste konkurentsimoonutuste vältimiseks on ELi liikmesriigid leppinud kokku oma kaupade ja teenuste maksustamise korra ühtlustamises.

Käibamaksu ja aktsiisi puhul on kehtestatud miinimummäärad koos asjaomaste eeskirjadega selle kohta, kuidas neid makse tuleks kohaldada. Valitsused võivad soovi korral kohaldada oma riigis maksumäära, mis on kõrgem kui ELi miinimummäär.

Komisjon tegeleb praegu ELi käibemaksusüsteemi reformimisega, et muuta see lihtsamaks, pettusekindlamaks ja tõhusamaks seoses liikmesriikide valitsuste tuludega.

Õiglane piiriülene maksustamine

Maksudest kõrvalehoidumise vältimine

Ühe liikmesriigi maksuseadused ei tohiks võimaldada maksudest kõrvalehoidumist teises liikmesriigis. Arvestades maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise piiriülest iseloomu, on vaja kogu ELi hõlmavaid meetmeid.

Viimastel aastatel on tehtud märkimisväärseid edusamme. ELil on ettevalmistamisel või kasutusel tegevuskava ning mitu algatust, nagu liikmesriikide teabevahetuse eeskirjad ja kiirreageerimismehhanism käibemaksupettustega võitlemiseks.

EL pöörab erilist tähelepanu ka ettevõtjate õiglasele maksustamisele. Lüngad eri riikide maksusüsteemide vahel võimaldavad mõnedel ettevõtjatel oma maksukoorma minimeerimiseks tegeleda nn agressiivse maksuplaneerimisega. Maksuasutuste tiheda koostöö ja teabe vahetamise eesmärk on seda ennetada.

ELi liikmesriikide valitsused peavad tagama, et nende ettevõtjate maksustamine on avatud ja õiglane ning nad ei tohi meelitada ära teiste liikmesriikide ettevõtjad või muul moel vähendada teiste riikide maksubaasi. Selleks on nad allkirjastanud käitumisjuhendi, millega võtavad endale asjaomase kohustuse.

Finantstehingute maks

11 ELi liikmesriiki töötavad praegu välja finantstehingute maksu ühist süsteemi, et tagada, et finantssektor osaleks oma õiglase panusega majanduslanguse ajal, mille peamiseks põhjuseks ta oli (ja pärast mida ta on saanud olulist abi avalikult sektorilt).

Kavade eesmärk on tekitada märkimisväärset tulu, vaatamata finantstehingute suurele rahvusvahelisele liikuvusele.

Publication

Välja antud jaanuaris 2015

See väljaanne on osa sarjast „Euroopa Liit lahtiseletatuna”

Back to top