Europæiske Union

Beskatning

EU er ikke direkte involveret i at opkræve skat eller fastsætte skattesatser. Det er dit hjemlands regering, og ikke EU, der bestemmer, hvor meget du skal betale i skat.

EU's opgave er at overvåge de nationale skatteregler – for at sikre, at de stemmer overens med visse EU-politikker, som f.eks.:

  • at skabe mere vækst og flere job
  • at sikre fri bevægelighed for varer, tjenesteydelser og kapital i EU (på det indre marked)
  • at sørge for, at virksomhederne i ét land ikke får en urimelig fordel i forhold til konkurrenterne i et andet
  • at sikre, at skatter ikke forskelsbehandler forbrugere, arbejdstagere eller virksomheder fra andre EU-lande.

Desuden kræver EU-afgørelser om skatter og afgifter enstemmighed blandt alle landenes regeringer. Derved sikrer man, at der tages hensyn til hvert enkelt EU-lands interesser.

Moms og punktafgifter

Alle 28 landes regeringer har aftalt at foretage en tilnærmelse af reglerne og fastsætte mindstesatser for visse afgifter, f.eks. moms og punktafgifter på benzin, tobak og alkohol, for at undgå at fordreje konkurrencen hen over grænserne i EU.

Selskabs- og indkomstskat

For andre skatter, som selskabs- og indkomstskat, er EU's rolle først og fremmest at sikre, at principper som ikkeforskelsbehandling og fri bevægelighed på det indre marked overholdes. Der er i stigende grad behov for en koordineret EU-tilgang blandt alle medlemslandene for at gøre det. Desuden skal fælles udfordringer som skatteunddragelse tages op.

Skatteindtægter

EU har heller ingen indflydelse på, hvordan landene bruger deres skatteindtægter. Da de europæiske økonomier imidlertid bliver mere og mere indbyrdes afhængige, kan lande med for store udgifter og for stor gæld skade væksten hos deres naboer og undergrave stabiliteten i euroområdet.

For at mindske denne risiko forsøger EU-landene at koordinere deres økonomiske politik tæt, blandt andet på grundlag af Kommissionens henstillinger. Nogle af henstillingerne vedrører landenes skattepolitik, som man søger at gøre mere retfærdig, effektiv og vækstorienteret.

Skat på det indre marked

Væk med skattehindringerne

Person- og selskabsskatter er hovedsagelig de enkelte EU-landes ansvar. EU-reglerne siger dog, at de ikke må skabe hindringer for mobiliteten i Europa. Folk, der flytter til et andet EU-land, eller virksomheder, der vil investere hen over grænserne, kan blive beskattet i to eller flere lande eller skulle kæmpe med papirnusseri.

De fleste EU-lande har indgået aftaler om at undgå dobbeltbeskatning, men de gælder ikke altid alle former for skat eller alle grænseoverskridende situationer og bliver måske ikke ordentligt håndhævet i praksis. Kommissionen gør flere ting for at løse disse problemer. Det spænder lige fra forslag til regeringerne om koordinerede løsninger til mulige retssager, hvis der er tale om forskelsbehandling i strid med EU-retten.

Standardiseret beskatning af varer og tjenesteydelser

På det indre marked kan varer og tjenesteydelser frit handles hen over grænserne i EU. For at gøre det lettere for virksomhederne – og undgå konkurrenceforvridninger mellem landene – har EU-landene aftalt at samordne deres regler for beskatning af varer og tjenesteydelser.

Der findes mindstesatser for moms og punktafgifter og regler for, hvordan disse afgifter skal anvendes. Landene kan frit hæve deres egne satser til over EU's mindstesatser, hvis de vil.

Kommissionen arbejder nu på at gøre EU's momssystem enklere, sværere at svindle med og bedre til at sikre landenes regeringer indtægter.

Fair beskatning hen over grænserne

Skattesnyd og -unddragelse

Et lands skattelove må ikke give folk mulighed for at undgå beskatning i et andet. Da skattesnyd og -unddragelse foregår hen over grænserne, er der behov for at gøre noget på EU-plan.

Der er gjort store fremskridt i de senere år. EU har nu en handlingsplan, og en række initiativer er startet eller på vej – f.eks. regler for udveksling af oplysninger mellem EU-lande og en hurtigreaktionsmekanisme til at bekæmpe momssvig.

EU er desuden særligt opmærksomt på rimelig selskabsbeskatning. Smuthuller mellem forskellige landes skattesystemer giver visse virksomheder mulighed for aggressiv skatteplanlægning for at mindske deres skattebetalinger mest muligt. Tæt koordinering og udveksling af oplysninger mellem skattemyndighederne skal forebygge, at det sker.

EU-landene skal også sørge for, at deres selskabsbeskatningsordninger er åbne og fair og ikke er udtænkt sådan, at virksomheder på urimelig vis kan lokkes væk fra andre EU-lande, eller at de på anden måde kan undergrave skattegrundlaget der. De har derfor undertegnet en adfærdskodeks, hvor de lover ikke at gøre det.

Afgift på finansielle transaktioner

11 EU-lande udvikler i øjeblikket et fælles system for beskatning af finansielle transaktioner, som skal sikre, at finanssektoren yder et rimeligt bidrag til udgifterne til krisen, som den havde en stor del af skylden for (og som førte til, at den fik væsentlige beløb i offentlig støtte).

Planerne skal skabe betydelige indtægter på trods af finansielle transaktioners høje internationale mobilitet.

Publication

Udgivet i januar 2015

Denne publikation indgår i serien "Indblik i EU-politik"

 

 

Back to top