Evropská unie

Daně

Při rozhodnutích o výši daní a daňových sazbách nehraje EU přímo žádnou roli. Jak vysoké daně platíte, neurčuje Evropská unie, ale vláda vašeho státu .

Úlohou EU je dohlížet, zda jsou daňové předpisy členských států v souladu s politikami EU, jako je:

  • podpora hospodářského růstu a vytváření pracovních míst
  • zajištění volného toku zboží, služeb a kapitálu v EU (na jednotném trhu)
  • opatření proti nespravedlivým výhodám podniků v jedné zemi oproti jejich konkurentům v jiné zemi
  • vyloučení diskriminace spotřebitelů, pracovníků nebo podniků z jiných zemí EU

Navíc rozhodnutí EU o daňových záležitostech musí být jednomyslně přijata vládami všech členských států. Tak je zajištěno, že jsou zohledněny zájmy všech zemí EU.

DPH a spotřební daně

U některých daní, jako např. DPH nebo daně z pohonných hmot, tabákových výrobků a alkoholických nápojů (spotřební daně), se vlády všech 28 členských států EU dohodly, že vzájemně harmonizují své předpisy a minimální sazby, aby zabránily přeshraničnímu narušování hospodářské soutěže mezi státy Unie.

Daň z příjmu právnických a fyzických osob

U jiných daní, jako jsou daně z příjmu a daně z příjmu právnických osob, je hlavní úlohou EU zajistit, aby byly dodržovány takové zásady jako nediskriminace a volný pohyb na jednotném trhu. Za tímto účelem je stále více potřeba koordinovat přístup EU a společně také postupovat proti problémům, jako jsou daňové úniky.

Daňové příjmy

EU rovněž nijak nemůže zasahovat do toho, jak členské státy utratí své daňové příjmy. Avšak kvůli rostoucí vzájemné závislosti ekonomik EU mohou země, které mají příliš vysoké výdaje a příliš se zadlužují, ohrozit růst svých sousedů a narušit stabilitu eurozóny.

To riziko je nutné minimalizovat, a tak se země EU snaží intenzivně svou hospodářskou politiku koordinovat, zčásti také podle doporučení Komise. Některá z těchto doporučení se týkají daňové politiky členských států, cílem při tom je, aby byla spravedlivější, efektivnější a více prorůstová.

Daně na jednotném trhu

Rušení daňových překážek

Za daně z příjmu fyzických a právnických osob nesou odpovědnost jednotlivé země EU. Nicméně podle pravidel EU by tyto daně neměly vytvářet překážky pro mobilitu v Evropě. Osoby, které se přestěhují do jiné země EU, nebo společnosti, které investují v zahraničí, mohou čelit zdanění ve dvou nebo více zemích nebo se musejí potýkat s byrokracií.

Mezi většinou zemí EU existují dohody o zabránění dvojímu zdanění. Ty však nemusejí zahrnovat všechny daně nebo všechny přeshraniční situace a jejich uplatňování v praxi může pokulhávat. Komise se tomuto problému věnuje několika způsoby. Navrhla např. vládám jednotlivých zemí koordinované řešení, aby bylo – v případě potřeby – možné podniknout právní kroky, pokud dochází k diskriminaci nebo porušení práva EU.

Standardizované zdanění zboží a služeb

Jednotný trh zboží a služeb umožňuje v rámci EU volný obchod přes hranice. Aby mohly snáze obchodovat – a aby se zabránilo narušení hospodářské soutěže mezi nimi – země EU se dohodly na tom, že harmonizují své předpisy o zdanění zboží a služeb.

Byly zavedeny minimální daňové sazby DPH a spotřebních daní a pravidla o tom, jak by se tyto daně měly uplatňovat. Vlády mohou libovolně uplatňovat své vlastní vnitrostátní sazby, pokud jsou vyšší než minimum dané EU.

Komise v současné době pracuje na reformě systému DPH Evropské unie. Měl by být jednodušší a více zamezovat podvodům v oblasti a měl by být vládám členských států schopen efektivně přinášet příjmy.

Spravedlivé přeshraniční zdanění

Daňové úniky a vyhýbání se daňovým povinnostem

Daňové zákony jedné země by neměly lidem umožňovat, aby unikli zdanění v jiném státě. Vzhledem k přeshraniční povaze daňových úniků a vyhýbání se daňovým povinnostem je nezbytné přijímat opatření na úrovni EU.

V posledních letech bylo dosaženo výrazného pokroku. EU má nyní k dispozici akční plán a již bylo zavedeno nebo se připravuje několik dalších iniciativ, např. pravidla pro výměnu informací mezi zeměmi EU a mechanismus rychlé reakce na podvody v oblasti DPH.

EU rovněž věnuje zvláštní pozornost spravedlivému zdanění společností. Mezery mezi daňovými systémy různých států umožňují některým společnostem, aby se uchylovaly k tzv. „agresivnímu daňovému plánování“, kterým minimalizují své daňové účty. Tomuto riziku se má zabránit prostřednictvím intenzivní koordinace a sdílení informací mezi daňovými správami.

Členské státy by měly rovněž zajistit, aby jejich režimy daně z příjmu právnických osob byly otevřené a spravedlivé a aby nebyly koncipovány tak, aby nekalým způsobem odlákaly firmy od působení v jiných zemích EU nebo jinak narušily tamější základ daně. Proto členské státy podepsaly kodex chování, v němž se zavazují, že takovéto režimy nezavedou.

Daň z finančních transakcí

Jedenáct zemí EU v současné době vytváří společný systém daně z finančních transakcí, který zajistí, aby se finanční sektor spravedlivě podílel na nákladech recese, jejíž byl hlavní příčinou (a také vzhledem k tomu, že obdržel značné částky státní podpory).

Tyto plány počítají s tím, že přinesou významné příjmy, a to i přes vysokou mezinárodní mobilitu finančních transakcí.

Publication

Vydáno v lednu 2015

Publikace je součástí edice Politiky Evropské unie

Back to top