Европейски съюз

Данъчно облагане

Данъчно облагане

ЕС не участва пряко в събирането на данъци и определянето на данъчни ставки. Размерът на данъците, които плащате, се определя от правителството на вашата страна, а не от ЕС.

Ролята на ЕС е да наблюдава националните правила за данъчно облагане, за да се гарантира, че те са в съответствие с определени политики на ЕС, например политиките за:

  • насърчаване на икономическия растеж и създаване на работни места;
  • осигуряване на свободното движение на стоки, услуги и капитали в ЕС (в рамките на единния пазар);
  • гарантиране, че предприятията в една страна нямат несправедливо предимство пред конкурентите си в друга страна;
  • гарантиране, че данъците не водят до дискриминация спрямо потребителите, работещите или предприятията от други страни от Съюза.

За да вземе ЕС решение по данъчни въпроси, е необходимо единодушното съгласие на всички страни членки. Така се гарантира, че интересите на всяка една страна от ЕС ще бъдат взети предвид.

ДДС и акцизи

За някои данъци, като данъка върху добавената стойност (ДДС) или данъците върху горивата, тютюневите изделия и алкохолните напитки (акцизите), всички 28 държави са се споразумели да хармонизират в известна степен своите правила и да определят минимални ставки, за да не се нарушава конкуренцията в рамките на ЕС.

Корпоративни и подоходни данъци

По отношение на други данъци, като корпоративните и подоходните данъци, основната роля на ЕС е да следи за спазването на определени принципи, например тези за недискриминация и свободно движение. В тази връзка, както и във връзка с борбата с общи предизвикателства, като например данъчните измами, е необходима все по-голяма координация между всички страни от ЕС.

Данъчни приходи

ЕС също така няма думата по отношение на това как държавите изразходват своите данъчни приходи. Същевременно поради нарастващата взаимозависимост на икономиките на ЕС, държавите, които харчат твърде много и натрупват прекалено големи дългове, могат да застрашат растежа на своите съседи и да подкопаят стабилността на еврозоната.

За да се сведе до минимум този риск, страните от ЕС се опитват тясно да координират своите икономически политики, отчасти въз основа на препоръки на Комисията. Някои от тези препоръки се отнасят до националните данъчни политики, като целта е те да станат по-справедливи, по-ефективни и по-благоприятни за растежа.

Данъци в рамките на единния пазар

Премахване на данъчните пречки

Данъчното облагане на физическите лица и предприятията е отговорност предимно на държавите от ЕС. Съгласно правилата на ЕС обаче то не трябва да поражда пречки за мобилността в Европа. На хората, които се преместят в друга страна от ЕС, и на предприятията, които инвестират в чужбина, може да се наложи да плащат данъци в две или повече страни или да се занимават със сложни административни формалности.

Повечето държави от ЕС са сключили помежду си спогодби за избягване на двойното данъчно облагане, но е възможно тези спогодби да не обхващат всички данъци или трансгранични ситуации и да не се прилагат ефективно на практика. Комисията работи по различни начини за разрешаване на тези проблеми — от предлагане на координирани подходи на правителствата до, ако е необходимо, предприемане на правни действия в случай на дискриминация или нарушение на правото на ЕС.

Стандартизирано данъчно облагане на стоки и услуги

В рамките на единния пазар стоките и услугите могат да се търгуват свободно в целия ЕС. За да се улеснят предприятията и за да не се нарушава конкуренцията между тях, държавите от ЕС са се споразумели да съгласуват своите правила за облагане на стоките и услугите.

Определени са минимални ставки за ДДС и акцизите, както и правила за начините на прилагане на тези данъци. Ако желаят, правителствата могат да прилагат национални данъчни ставки над минималните за ЕС.

В момента Комисията работи по реформа на системата на ДДС в ЕС, за да стане тя по-опростена, по-защитена от измами и по-ефективна по отношение на приходите от ДДС, които получават държавите.

Справедливо трансгранично данъчно облагане

Данъчни измами и избягване на данъци

Данъчното законодателство на една страна не трябва да дава възможност на хората да избягват плащането на данъци в друга страна. В тази връзка действията на равнище ЕС са от съществено значение предвид трансграничния характер на данъчните измами и избягването на данъци.

През последните години е постигнат значителен напредък. ЕС вече разполага с план за действие и изпълнява или разработва няколко инициативи — например правила за обмен на информация между страните от ЕС и механизъм за бързо реагиране по отношение на измамите с ДДС.

ЕС също така обръща специално внимание на справедливото данъчно облагане на предприятията. Вратички между данъчните системи на различните страни позволяват на определени компании да използват „агресивно данъчно планиране“, за да сведат до минимум плащаните от тях данъци. Тясната координация и обменът на информация между данъчните администрации имат за цел предотвратяването на подобни практики.

Държавите от ЕС трябва също така да гарантират, че техните режими за корпоративно данъчно облагане са прозрачни и справедливи и не са замислени така, че да примамват нелоялно фирми от други страни от ЕС или да подкопават по друг начин данъчната основа там. За тази цел те са подписали кодекс за поведение, с който се ангажират да не постъпват така.

Данък върху финансовите сделки

В момента 11 страни от ЕС разработват обща система за облагане на финансовите сделки като начин за гарантиране, че финансовият сектор ще даде своя принос за покриване на разходите, свързани с рецесията, за която той беше една от основните причини, а освен това получи значителна държавна помощ.

Системата е замислена така, че да генерира значителни приходи въпреки високата международна мобилност на финансовите сделки.

Publication

Публикувано през януари 2015 г.

Тази публикация е част от серията „Политиките на Европейския съюз“

Back to top