Europeiska Unionen

Idrott

Idrott och motion är viktigt för miljontals människor och ett centralt inslag i EU-programmet Erasmus+, som främjar samarbete, dialog och delaktighet.

Laganda, solidaritet och fair play

Idrotten är viktig eftersom den

 • är bra för hälsan
 • har en pedagogisk funktion och främjar viktiga sociala värderingar 
 • bidrar till större gemenskap i samhället 
 • är en stor och snabbt växande ekonomisk sektor
 • skapar jobb och främjar tillväxten.

Problemen med dopning, uppgjorda matcher och våld måste dock uppmärksammas.

EU stöder samarbetet mellan beslutsfattare och dialogen med idrottsorganisationer för att främja idrottens positiva värden och ta itu med problemen. 

Idrott i Erasmus+

Erasmus+ (2014–2020) är inriktat på idrott på gräsrotsnivå. Programmet kan medfinansiera initiativ och hjälpa till att utveckla, dela och genomföra innovativa idéer och metoder lokalt, regionalt, nationellt eller i hela EU.

Erasmus+ ska bidra till att utveckla idrottens europeiska dimension och öka samarbetet mellan idrottsorganisationer, myndigheter och andra aktörer. Det är inriktat på följande områden:

Motion för bättre hälsa

EU stöder idrott och motion genom att EU-länderna och andra aktörer utbyter och främjar bästa praxis. EU:s riktlinjer för motion (2008) visar hur nationella strategier inom olika sektorer kan få folk att röra på sig mer. Rådets rekommendation från 2013 om hälsofrämjande fysisk aktivitet i alla sektorer uppmuntrar till

 • effektivare strategier för idrott och motion
 • bättre rapportering om resultaten.

Motion är också en viktig del av EU:s folkhälsopolitik. EU har bl.a. en plattform för kost, fysisk aktivitet och hälsa som ska motverka negativa trender.

Kampen mot dopning

Dopning ger orättvisa fördelar, avskräcker människor från att idrotta eller följa idrottsevenemang och innebär hälsorisker. EU bekämpar dopning i samarbete med

EU-länderna diskuterar regelbundet antidopningsfrågor inför möten i mer internationella forum. Det kan gälla idrottares rättigheter, dopning inom motionsidrotten och förebyggande åtgärder. Programmet Erasmus+ Idrott finansierar projekt mot dopning medan arbetsgivarorganisationer och fackföreningar bekämpar dopning med hjälp av EU:s sociala dialog. 

Social delaktighet, integration och lika möjligheter

Idrotten kan överbrygga sociala klyftor. Den lyfter fram färdigheter hos personer med funktionsnedsättning och hjälper kvinnor och flickor att utvecklas till ledare. De EU-länder som söker stöd från Europeiska socialfonden och Europeiska regionala utvecklingsfonden uppmuntras att ta med projekt som främjar social delaktighet med hjälp av idrotten. Även transnationella projekt och internationella evenemang har fått bidrag.

Kampen mot rasism och våld vid idrottsevenemang

EU uppmuntrar polisen och idrottsmyndigheterna att utbyta information om supportrar som kan ställa till med bråk och stödja våldsförebyggande insatser. Kommissionen stöder nätverket Fotboll mot rasism i Europa och flera liknande projekt.

Goda styrelseformer inom idrotten

EU respekterar att idrottsorganisationerna är självständiga, men anser att de bör följa principerna om

 • demokrati
 • öppenhet
 • ansvar i beslutsprocesser
 • att alla intresserade aktörer ska vara representerade.

Kommissionen uppmuntrar arbetsgivare, idrottare och idrottspersonal att använda den sociala dialogen för att forma arbetsrelationer inom idrotten. Det finns nu kommittéer för social dialog för proffsfotboll och fritidsverksamhet.

Dubbla karriärer för idrottare

EU förespråkar att unga idrottare ska få utbildning parallellt med sin intensiva idrottsträning för att förbereda dem för dubbla karriärer. EU:s riktlinjer om dubbla karriärer för idrottare (2012) visar hur nationell politik och EU-politik kan främja detta. Flera projekt har fått stöd från EU.

Back to top