Evropska unija

Šport v EU

Milijoni Evropejcev se ukvarjajo s športom in telesno vadbo, ki sta ključni prvini novega programa EU Erasmus+. Program spodbuja sodelovanje, dialog in udeležbo.

Moštveni duh, solidarnost in poštena igra

Šport je pomemben, ker:

 • spodbuja fizično in duševno dobro počutje
 • ima izobraževalno funkcijo in krepi ključne družbene vrednote 
 • povezuje skupnosti 
 • je pomemben in hitro razvijajoč se gospodarski sektor
 • prispeva h gospodarski rasti in delovnim mestom

Pozornost zahtevajo vprašanja, kot so uporaba nedovoljenih poživil, vnaprejšnje dogovarjanje izidov tekem in nasilje.

EU podpira sodelovanje med snovalci politik in dialog s športnimi organizacijami, s čimer želi uveljaviti pozitivne vrednote, povezane s športom, in reševati morebitne težave. 

Šport v programu Erasmus+

Program Erasmus+ (2014–2020) sofinancira pobude ter pomaga pri izmenjavi in izvajanju inovativnih zamisli in praks po vsej EU na nacionalni, regionalni in lokalni ravni.

Program Erasmus+ Šport je namenjen razvijanju evropske dimenzije športa in spodbujanju sodelovanja med športnimi organizacijami, javnimi organi in drugimi deležniki. Osredotoča se na naslednja področja.

S telesno vadbo do zdravja

Na področju športa EU spodbuja telesno vadbo ter izmenjavo dobrih praks med državami EU in deležniki. Smernice EU za telesno dejavnost (2008) so namenjene medsektorskim nacionalnim politikam. Priporočila Sveta iz leta 2013 v zvezi s telesno dejavnostjo za krepitev zdravja spodbujajo: 

 • pripravo učinkovitih politik na tem področju,
 • spremljanje napredka in trendov na področju telesne vadbe in politik.

Tudi zdravstvena politika EU spodbuja telesno vadbo. Evropska platforma za prehrano, telesno dejavnost in zdravje je forum za obravnavo perečih vprašanj.

Preprečevanje uporabe nedovoljenih poživil

Uporaba nedovoljenih poživil ni poštena, odvrača od udejstvovanja v športu in spremljanja športa ter je nevarna je za zdravje. V boju proti nedovoljenim poživilom EU sodeluje z:

Pred udeležbo na mednarodnih forumih države članice najprej razpravljajo o nedovoljenih poživilih v okviru EU. Z EU sodelujejo v zvezi z vprašanji glede pravic športnikov, nedovoljenih poživil v rekreativnem športu in preprečevanja dopinga. Program Erasmus+ Šport tudi financira dejavnosti za preprečevanje uporabe nedovoljenih poživil. Organizacije delodajalcev in sindikati lahko s pomočjo socialnega dialoga EU obravnavajo številna vprašanja, vključno boj proti uporabi nedovoljenih poživil. 

Socialna vključenost, integracija in enake možnosti

S športom lahko premostimo socialne razlike. S športnimi dosežki se lahko izkažejo invalidne osebe, opolnomočijo ženske in dekleta, športne dejavnosti omogočajo razvoj vodstvenih veščin. Zaželeno je, da države EU, ki se potegujejo za sredstva Evropskega socialnega sklada in Evropskega sklada za regionalni razvoj, vključijo projekte, ki spodbujajo socialno vključevanje prek športa. Sredstva skladov so bila uspešno uporabljena za transnacionalne projekte in mednarodne dogodke.

Boj proti rasizmu in nasilju na športnih dogodkih

EU spodbuja izmenjavo informacij o nevarnih navijačih med policijskimi službami in organi na področju športa ter podpira pobude za preprečevanje takega ravnanja. Evropska komisija podpira delovanje mreže Nogomet proti rasizmu v Evropi (FARE) in številne podobne projekte.

Dobro upravljanje na področju športa

EU spoštuje avtonomijo športnih organizacij in hkrati spodbuja spoštovanje naslednjih načel:

 • demokracija
 • transparentnost
 • odgovorno sprejemanje odločitev
 • vključevanje vseh deležnikov

Komisija spodbuja delodajalce, športnike in športne delavce, da pri oblikovanju delovnih odnosov v športu upoštevajo načela evropskega socialnega dialoga. Na področjih poklicnega nogometa in aktivnih rekreativnih dejavnosti delujejo odbori za socialni dialog.

Dvojna poklicna pot športnikov

EU poleg intenzivnega športnega usposabljanja podpira poklicno in strokovno izobraževanje vseh mladih športnikov, ki se tako pripravljajo na dvojno poklicno pot. Smernice EU o dvojni poklicni poti (2012) kažejo, kako lahko države s svojimi politikami in politikami EU to spodbujajo. EU je s finančnimi sredstvi podprla več projektov.

Publication

Rokopis je bil posodobljen novembra 2014.

Publikacija je del zbirke „Politike Evropske unije“.

Back to top