Európska únia

Šport v EÚ

Šport a pohyb sú neodmysliteľnou súčasťou života miliónov Európanov, a zároveň kľúčovým prvkom nového programu EÚ Erasmus+ zameraného na podporu spolupráce, dialógu a účasti

Tímový duch, solidarita a fair play

Šport je dôležitý, pretože

 • podporuje fyzickú a duševnú pohodu,
 • má vzdelávaciu funkciu a podporuje kľúčové sociálne hodnoty, 
 • spája komunity, 
 • je veľkým a rýchlo rastúcim odvetvím hospodárstva,
 • prispieva k rastu a zamestnanosti.

Pozornosť sa však musí venovať problémom, ako je doping, ovplyvňovanie výsledkov zápasov a násilie.

EÚ podporuje spoluprácu medzi tvorcami politiky a dialóg so športovými organizáciami s cieľom vyzdvihnúť kladné hodnoty spojené so športom a riešiť súvisiace výzvy.  

Šport v programe Erasmus+

Program Erasmus+ (2014 – 2020) sa zameriava na amatérsky šport. V rámci neho sa môžu spolufinancovať iniciatívy, ktoré pomáhajú pri vytváraní, výmene a zavádzaní nových myšlienok a postupov v celej EÚ, či na vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni.

Program Erasmus+ Šport pomôže pri rozvoji európskeho rozmeru v športe a posilní spoluprácu medzi športovými organizáciami, verejnými orgánmi a ďalšími stranami. Zameriava sa na tieto oblasti.

Pohyb pre zdravie

EÚ podporuje telesnú aktivitu prostredníctvom výmeny a podpory osvedčených postupov medzi krajinami EÚ a zainteresovanými stranami. V usmerneniach EÚ o fyzickej aktivite (2008) sa poukazuje na to, ako možno tento cieľ podporiť vnútroštátnymi prierezovými politikami. Odporúčanie Rady z roku 2013 o podpore zdraviu prospešných pohybových aktivít vo všetkých sektoroch

 • podporuje účinnejšie politiky v tejto oblasti,
 • pomáha pri monitorovaní pokroku a trendov, pokiaľ ide o úroveň pohybovej aktivity a politiky.

Telesnú aktivitu podporuje aj politika EÚ v oblasti zdravia. Platforma EÚ pre výživu, fyzickú aktivitu a zdravie predstavuje fórum na riešenie nepriaznivých trendov.

Boj proti dopingu

Doping narúša fair play. Odrádza ľudí od športu a ohrozuje zdravie. EÚ bojuje proti dopingu spolu s

Krajiny EÚ pred stretnutiami na medzinárodných fórach pravidelne diskutujú o záležitostiach týkajúcich sa dopingu na úrovni EÚ. V rámci EÚ spolupracujú v oblasti práv športovcov, dopingu v rekreačnom športe a prevencie dopingu. Program Erasmus+ Šport financuje projekty týkajúce sa prevencie. Organizácie zamestnávateľov a odborové zväzy využívajú sociálny dialóg EÚ na riešenie mnohých otázok vrátane boja proti dopingu. 

Sociálne začlenenie, integrácia a rovnaké príležitosti

Šport dokáže preklenúť sociálne rozdiely. Vyzdvihuje schopnosti osôb s postihnutím a posilňuje postavenie žien a dievčat, čím im poskytuje príležitosti na rozvoj vodcovských schopností. EÚ podporuje členské krajiny, ktoré žiadajú o granty z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja, aby zahrnuli projekty, ktoré podporujú sociálne začlenenie pomocou športu. Finančné prostriedky získali nadnárodné projekty a medzinárodné podujatia.

Boj proti rasizmu a násiliu na športových podujatiach

EÚ podporuje policajné zložky a športové organizácie, aby spolupracovali pri výmene informácií o športových fanúšikoch, ktorí predstavujú hrozbu, a prijímali preventívne opatrenia. Komisia podporila vytvorenie siete Futbal proti rasizmu v Európe (FARE) a niekoľko súvisiacich projektov.

Dobrá správa v športe

EÚ uznáva autonómiu športových organizácií, zároveň však podporuje dodržiavanie týchto zásad v športe:

 • demokracia,
 • transparentnosť,
 • zodpovednosť pri rozhodovaní,
 • začlenenie, pokiaľ ide o zastúpenie zainteresovaných strán.

Komisia podporuje zamestnávateľov, športovcov a zamestnancov v oblasti športu, aby upravovali pracovno-právne vzťahy v rámci európskeho sociálneho dialógu. V oblasti profesionálneho futbalu a aktívneho trávenia voľného času existujú výbory pre sociálny dialóg.

Dvojité kariéry pre športovcov

EÚ je presvedčená, že mladým talentom by sa súbežne s intenzívnym športovým tréningom malo poskytnúť odborné vzdelanie či odborná príprava, aby sa tak pripravili na dve profesionálne dráhy. Usmernenia EÚ pre dvojité kariéry športovcov (2012) poukazujú na to, ako môžu vnútroštátne politiky a politiky EÚ môžu podporiť tento cieľ. Finančnú podporu EÚ získalo niekoľko projektov.

Back to top