Unia Europejska

Sport w UE

Sport i ćwiczenia fizyczne – ważna część życia milionów Europejczyków – są jednym z głównych elementów nowego programu UE Erasmus+, który promuje współpracę, dialog i aktywność.

Współpraca w zespole, solidarność i fair play

Sport jest ważny, ponieważ:

 • sprzyja dobremu samopoczuciu fizycznemu i psychicznemu,
 • pełni funkcję edukacyjną – uczy podstawowych wartości społecznych, 
 • łączy różne grupy społeczne, 
 • jest dużym, szybko rosnącym sektorem gospodarki,
 • przyczynia się do wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy.

Sport wiąże się jednak również z problemami, do których należą doping, ustawianie wyników zawodów sportowych i przemoc.

UE wspiera współpracę na szczeblu politycznym i dialog z organizacjami sportowymi, co przyczynia się do promowania pozytywnych wartości związanych ze sportem i pozwala zająć się nierozwiązanymi problemami. 

Sport w programie Erasmus+

W programie Erasmus+ na lata 2014–2020 szczególne miejsce zajmuje sport masowy. Program udostępnia fundusze na współfinansowanie inicjatyw sportowych oraz opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych pomysłów i praktyk w całej UE, na szczeblu krajowym, lokalnym i regionalnym.

"Erasmus+ Sport" ma kształtować europejski wymiar sportu, a także wspierać współpracę między organizacjami sportowymi, organami publicznymi i innymi podmiotami. Skupia się on na obszarach, które wymieniono poniżej.

Ćwiczenia fizyczne dla zdrowia

UE promuje ćwiczenia fizyczne poprzez wymianę i propagowanie dobrych praktyk między państwami UE oraz między organizacjami działającymi w tej dziedzinie. To, w jaki sposób taką wymianę mogą wspierać przekrojowe strategie krajowe, pokazano w Wytycznych UE dotyczących aktywności fizycznej (2008 r.). Z kolei Zalecenie Rady z 2013 r. w sprawie aktywności fizycznej jako sposobu na zdrowie w ujęciu międzysektorowym:

 • ma sprzyjać opracowywaniu skuteczniejszych strategii w tej dziedzinie,
 • pomaga monitorować postępy w propagowaniu ćwiczeń fizycznych oraz bieżące trendy i strategie polityczne w tej dziedzinie.

Ćwiczenia fizyczne propagowane są również w ramach unijnej polityki w dziedzinie zdrowia publicznego. Sposoby walki ze szkodliwymi tendencjami omawiane są w ramach platformy UE ds. żywienia, aktywności fizycznej i zdrowia.

Walka z dopingiem

Branie przez sportowców środków dopingujących zniechęca do uprawiania sportu i do kibicowania oraz szkodzi zdrowiu. UE prowadzi walkę z dopingiem we współpracy z:

Państwa UE regularnie dyskutują na temat dopingu na szczeblu UE przed spotkaniami na światowych forach. Kraje UE współpracują ze sobą w kwestiach takich jak prawa sportowców, doping w sportach rekreacyjnych i zapobieganie dopingowi. Projekty walki z dopingiem finansowane są w ramach programu "Erasmus+ Sport". Organizacje pracodawców i związki zawodowe szukają rozwiązań dla problemów takich jak doping na unijnym forum dialogu społecznego. 

Włączenie społeczne, integracja społeczna i równość szans

Sport potrafi niwelować podziały społeczne. Pozwala dostrzec umiejętności osób niepełnosprawnych i umacnia pozycję kobiet i dziewcząt, stwarzając możliwości dla rozwoju cech przywódczych. UE zachęca państwa członkowskie, które ubiegają się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, do zgłaszania projektów promujących włączenie społeczne przez sport. Tego rodzaju dofinansowanie otrzymały już niektóre międzynarodowe projekty i imprezy sportowe.

Zwalczanie rasizmu i przemocy podczas imprez sportowych

UE zachęca policję i organizacje sportowe do wymiany informacji dotyczących kibiców, którzy stanowią potencjalne zagrożenie, oraz do wspierania działań prewencyjnych. Ze swej strony Komisja wsparła utworzenie sieci Futbol przeciwko rasizmowi w Europie i kilka innych projektów.

Właściwe zarządzanie w dziedzinie sportu

UE promuje przestrzeganie następujących zasad (przy pełnym poszanowaniu dla autonomii organizacji sportowych):

 • demokracji,
 • przejrzystości,
 • odpowiedzialności w procesie podejmowania decyzji,
 • polityki sprawiedliwego reprezentowania wszystkich zainteresowanych stron.

Komisja wspiera pracodawców, sportowców i osoby pracujące w branży sportowej w kształtowaniu stosunków pracy zgodnie z zasadami europejskiego dialogu społecznego. Dlatego powołano do życia komitety dialogu społecznego w sektorze zawodowej piłki nożnej i aktywnego wypoczynku.

Dwutorowe ścieżki kariery dla sportowców

UE opowiada się za tym, by młodzi, utalentowani sportowcy nie tylko odbywali intensywny trening sportowy, ale też równolegle kształcili się bądź odbywali szkolenia zawodowe lub specjalistyczne. Ma to ich przygotować do podwójnej ścieżki kariery zawodowej. W Wytycznych UE w sprawie dwutorowej kariery sportowców (2012) wskazano, jak promować takie rozwiązania za pomocą strategii krajowych i unijnych. Kilka projektów skorzystało już ze wsparcia UE na ten cel.

Back to top