Europese Unie

Sport in de EU

Voor miljoenen Europeanen zijn lichaamsbeweging en sport een vast deel van het dagelijks leven. Het is ook een belangrijk onderdeel van het nieuwe EU-programma Erasmus+.

Teamspirit, solidariteit en fairplay

Sporten is belangrijk omdat het:

 • de lichamelijke en geestelijke gezondheid stimuleert
 • leerzaam is en belangrijke sociale waarden promoot 
 • mensen samenbrengt 
 • een grote en snel groeiende economische sector is
 • bijdraagt tot groei en werkgelegenheid

Maar er zijn ook negatieve kanten die onze aandacht vragen, zoals doping, wedstrijdvervalsing en geweld.

De EU ondersteunt de samenwerking tussen beleidsmakers en de dialoog met sportorganisaties om de positieve waarden van sport uit te dragen en tegelijk de problemen aan te pakken. 

Sport in Erasmus+

Het Erasmus+-programma (2014-2020) richt zich op sportbeoefening aan de basis. Het cofinanciert initiatieven waarmee innovatieve ideeën en praktijken door de hele EU worden ontwikkeld, uitgedragen en toegepast op lokaal, regionaal en nationaal niveau.

"Erasmus+ sport" helpt de Europese dimensie van sport te ontwikkelen door de samenwerking tussen sportorganisaties, overheidsinstanties en andere partijen te verbeteren. Hieronder wordt uitgelegd hoe.

Bewegen om gezond te blijven

De EU wil dat mensen meer bewegen. Daarom probeert zij een uitwisseling van goede praktijken tussen de EU-landen en andere belanghebbende partijen op gang te brengen. De EU-richtsnoeren voor lichaamsbeweging (2008) maken duidelijk hoe horizontaal nationaal beleid daarbij kan helpen. De aanbeveling van de Raad van 2013 over gezondheidsbevorderende lichaamsbeweging in de verschillende sectoren zal

 • het beleid op dit gebied effectiever maken
 • de vooruitgang, de trends en het beleid op het gebied van lichaamsbeweging helpen monitoren

Ook het gezondheidsbeleid van de EU stimuleert lichaamsbeweging. In het EU-actieplatform voor voeding, lichaamsbeweging en gezondheid wordt besproken hoe negatieve ontwikkelingen kunnen worden tegengegaan.

Bestrijding van doping

Doping gebruiken in de sport is oneerlijk. Het geeft mensen een afkeer om sportevenementen te volgen en zelf aan sport te doen, en is een bedreiging van de gezondheid. De EU bestrijdt doping samen met

De EU-landen bespreken doping regelmatig op EU-niveau en vervolgens in breder internationaal verband. Binnen de EU werken zij samen aan de rechten van sporters, doping in de recreatieve sport en dopingpreventie. In het kader van Erasmus+ wordt steun verleend aan dopingpreventieprojecten. Werkgeversorganisaties en vakbonden gebruiken de sociale dialoog in de EU om o.a. over dopingbestrijding te spreken. 

Sociale inclusie, integratie en gelijke kansen

Sport kan de kloof tussen maatschappelijke klassen overbruggen. Het vestigt de aandacht op de capaciteiten van mensen met handicaps en geeft vrouwen en meisjes meer zelfvertrouwen, een kwaliteit die onmisbaar is voor goed leiderschap. EU-landen die subsidie aanvragen bij het Europees Sociaal Fonds en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, worden aangespoord om vooral aandacht te besteden aan projecten die de maatschappelijke integratie via sportbeoefening stimuleren.

Bestrijding van racisme en geweld in de sport

De EU stimuleert de politie en sportorganisaties om informatie uit te wisselen over supporters die wangedrag vertonen, en om preventie-initiatieven te steunen. De Commissie heeft haar steun betuigd aan de oprichting van het netwerk Voetbal tegen racisme in Europa (FARE) en een aantal daarmee samenhangende projecten.

Goed bestuur in de sport

Hoewel de EU zich niet bemoeit met de interne gang van zaken bij sportorganisaties, dringt zij er wel op aan dat het bestuur:

 • democratisch functioneert
 • transparant te werk gaat
 • verantwoording aflegt over zijn besluiten
 • representatief is voor de volledige achterban

De Commissie stimuleert werkgevers, professionele sporters, trainers en dergelijke om via de Europese sociale dialoog invulling te geven aan hun arbeidsbetrekkingen. Er zijn comités voor de sociale dialoog voor het profvoetbal en voor actieve vrijetijdsbesteding.

Een tweede carrière voor sporters

De EU pleit ervoor dat jonge sporttalenten hun intensieve training combineren met onderwijs en een beroepsopleiding om hen voor te bereiden op een loopbaan na of naast hun sportcarrière. De EU-richtsnoeren voor duale carrières voor sporters (2012) geven aan hoe dit via het nationaal en het EU-beleid kan worden gestimuleerd. De EU heeft steun verleend aan diverse projecten.

Publicatie

Tekst bijgewerkt in november 2014

Deze publicatie maakt deel uit van de reeks "De Europese Unie in het kort"

Back to top