Eiropas Savienība

Sports Eiropas Savienībā

Sports Eiropas Savienībā

Sports un citas fiziskās aktivitātes ir svarīgas miljoniem eiropiešu, un tām ir ierādīta svarīga vieta jaunajā ES programmā "Erasmus+", kas veicina sadarbību, dialogu un iesaistīšanos.

Komandas gars, solidaritāte un godīga spēle

Sports ir svarīgs tāpēc, ka

 • tas veicina fizisko un garīgo labsajūtu,
 • tas ir izglītojošs un popularizē svarīgas sociālās vērtības, 
 • saliedē sabiedrību, 
 • tā ir liela, strauji augoša ekonomikas nozare,
 • tas veicina ekonomikas izaugsmi un nodarbinātību.

Tomēr uzmanība jāveltī tādām problēmām kā dopings, spēļu rezultātu pasūtīšana un vardarbība.

ES atbalsta sadarbību starp politikas veidotājiem un dialogu ar sporta organizācijām, lai celtu godā ar sportu saistītās labās vērtības un risinātu problēmas. 

Sports programmā "Erasmus+"

Programmā "Erasmus+" (2014–2020) svarīga vieta ir atvēlēta tautas sportam. No tās var līdzfinansēt iniciatīvas, kuras palīdz radīt, izplatīt un realizēt novatoriskas ieceres un praksi ES, valsts, reģiona un vietējā mērogā.

Programma "Erasmus+ sports" palīdzēs attīstīt Eiropas dimensiju sportā, uzlabojot sadarbību starp sporta organizācijām, publiskajām iestādēm un citiem dalībniekiem. Uzmanība ir pievērsta vairākām jomām.

Veselīgas fiziskās aktivitātes

ES rosina uz fizisko aktivitāti, izplatot un popularizējot paraugpraksi ES valstu un ieinteresēto personu vidū. "ES fiziskās aktivitātes pamatnostādnes" (2008) rāda, kā to var veicināt ar visaptverošu valsts politiku. Padomes 2013. gada ieteikums  par veselību veicinošu fizisko aktivitāti visās nozarēs

 • mudina šajā jomā izstrādāt efektīvāku politiku,
 • palīdz sekot līdzi fiziskās aktivitātes līmenim un politikas progresam un tendencēm.

Aktīvu kustēšanos veicina arī ES veselības politika. ES rīcības programma uztura, fiziskās aktivitātes un veselības veicināšanas jomā ir forums, kurā aplūko nevēlamas tendences.

Cīņa pret dopingu

Lietot dopingu nav godīgi. Dopinga dēļ daudzi nevēlas nodarboties ar sportu un skatīties sporta spēles, un tas apdraud veselību. ES pret dopingu cīnās kopā ar

ES valstis antidopinga jautājumus regulāri apspriež ES līmenī, pirms tiekas starptautiskos forumos. Tās ar ES sadarbojas saistībā ar sportistu tiesībām, dopingu atpūtas sportā un dopinga novēršanu. Programma "Erasmus+ sports" finansē dopinga novēršanas projektus. Darba devēju organizācijas un arodbiedrības dažādus jautājumus, arī cīņu pret dopingu, apspriež ES sociālajā dialogā. 

Sociālā iekļautība, integrācija un visiem vienādas iespējas

Sports var mazināt sociālu šķelšanos. Invalīdi sportā var parādīt, ko spēj, sportā var izpausties arī sievietes un meitenes, un sportā ir iespējas attīstīt vadības iemaņas. ES valstis, kuras lūdz dotācijas no Eiropas Sociālā fonda un Eiropas Reģionālās attīstības fonda, ir aicinātas pieteikt projektus, kas ar sportu veicina sociālo iekļautību. Finansējumu ir saņēmuši arī starptautiski projekti un pasākumi.

Cīņa pret rasismu un vardarbību sporta pasākumos

ES mudina policiju un sporta iestādes dalīties informācijā par līdzjutējiem, kuri var radīt nepatikšanas, un atbalstīt preventīvas iniciatīvas. Komisija atbalstīja tīkla "Futbols pret rasismu Eiropā" (FARE) English (en) izveidi un vairākus līdzīgus projektus.

Laba pārvaldība sportā

Lai gan ES atbalsta sporta organizāciju autonomiju, tā veicina šādu principu ievērošanu:

 • demokrātija,
 • pārredzamība,
 • atbildība lemšanas procesā,
 • visu ieinteresēto personu pārstāvība.

Komisija mudina darba devējus, sportistus un sporta darbiniekus darba attiecību veidošanā izmantot Eiropas sociālo dialogu. Sociālā dialoga komitejas ir gan profesionālajā futbolā, gan aktīvās atpūtas nozarē.

Sportisti jāsagatavo divējādai karjerai

ES atbalsta, ka talantīgiem jaunajiem sportistiem līdztekus intensīvajiem sporta treniņiem vajadzētu nodrošināt iespēju saņemt arī vispārējo un profesionālo izglītību, lai viņus sagatavotu divējādai karjerai. ES pamatnostādnēs par sportistu divējādām karjerām (2012) ir skaidrots, kā to var veicināt ar valsts un ES politiku. Vairāki projekti ir saņēmuši ES atbalstu.

Publikācija

Manuskripts atjaunināts 2014. gada novembrī.

Šī publikācija izdota sērijā “Ieskats Eiropas Savienības politikā”

Back to top