Europos Sąjunga

Sportas ES

Sportas ir kita fizinė veikla yra neatsiejama milijonų europiečių gyvenimo dalis. Sportas yra ir viena pagrindinių naujosios ES programos "Erasmus+", kuria skatinamas bendradarbiavimas, dialogas ir dalyvavimas, dalių.

Komandinė dvasia, solidarumas ir sąžiningumas

Sportas svarbus dėl šių priežasčių:

 • dėl jo gerėja fizinė ir psichinė savijauta,
 • jis atlieka šviečiamąją funkciją ir juo propaguojamos pagrindinės socialinės vertybės, 
 • jis sutelkia bendruomenes, 
 • tai didelis ir sparčiai augantis ekonomikos sektorius,
 • jis prisideda prie ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo.

Tačiau reikia skirti dėmesio tokioms problemoms kaip dopingas, susitarimai dėl varžybų baigties ir smurtas.

ES remia politikos formuotojų tarpusavio bendradarbiavimą ir dialogą su sporto organizacijomis, kad būtų propaguojamos su sportu siejamos teigiamos vertybės ir sprendžiami uždaviniai. 

Sportas programoje "Erasmus+"

Programoje "Erasmus+" (2014–2020 m.) daugiausia dėmesio skiriama mėgėjiškam sportui. Pagal ją gali būti bendrai finansuojamos iniciatyvos, padedančios plėtoti ir įgyvendinti novatoriškas idėjas bei praktiką ir jomis dalytis ES mastu, nacionaliniu ir regioniniu bei vietos lygmenimis.

Programa "Erasmus+. Sportas" padės plėtoti sporto europinį aspektą, skatinti sporto organizacijų, valdžios institucijų ir kitų subjektų bendradarbiavimą. Daugiausia dėmesio skiriama toliau nurodytoms sritims.

Sveikatinamasis fizinis aktyvumas

ES propaguoja fizinį aktyvumą skleisdama ir skatindama ES valstybių narių ir suinteresuotųjų šalių gerąją patirtį. ES fizinio aktyvumo gairėse (2008 m.) parodoma, kaip prie to galima prisidėti nacionaline įvairių sektorių politika. 2013 m. Tarybos rekomendacija dėl sveikatinamojo fizinio aktyvumo visuose sektoriuose suteiks galimybę

 • raginti imtis veiksmingesnių šios srities politikos priemonių,
 • stebėti fizinio aktyvumo lygį ir politikos pažangą bei tendencijas.

Fizinis aktyvumas skatinamas ir ES sveikatos politika. ES mitybos, fizinio aktyvumo ir sveikatos platforma siekia keisti neigiamas tendencijas.

Kova su dopingu

Vartoti dopingą nesąžininga. Dėl jo žmonės praranda norą stebėti varžybas arba patys užsiimti sportu. Be to, dopingas pavojingas sveikatai. ES kovoja su dopingu kartu su

ES šalys nuolat aptaria kovos su dopingu klausimus ES lygmeniu prieš susitikdamos didesniuose tarptautiniuose forumuose. Europos Sąjungoje jos bendradarbiauja klausimais, susijusiais su sportininkų teisėmis, dopingu rekreaciniame sporte ir dopingo prevencija. Pagal programą "Erasmus+. Sportas" finansuojami prevencijos projektai. Spręsdamos įvairius klausimus, įskaitant kovą su dopingu, darbdavių organizacijos ir profesinės sąjungos naudojasi ES socialiniu dialogu. 

Socialinė įtrauktis, integracija ir lygios galimybės

Sportas gali padėti įveikti socialinę atskirtį. Jis leidžia neįgaliems žmonėms parodyti savo gebėjimus ir suteikia galių moterims ir mergaitėms, kurios įgyja galimybių išsiugdyti lyderystės įgūdžių. Dotacijų iš Europos socialinio fondo ir Europos regioninės plėtros fondo prašančios ES šalys raginamos įtraukti projektus, kuriais skatinama socialinė įtrauktis pasitelkus sportą. Lėšų skirta tarpvalstybiniams projektams ir tarptautiniams renginiams.

Kova su rasizmu ir smurtu sporto renginiuose

ES ragina policiją ir sporto federacijas dalytis informacija apie sirgalius, kurie gali kelti pavojų, ir prisidėti prie prevencinių iniciatyvų. Komisija parėmė tinklą "Futbolas prieš rasizmą Europoje" (FARE) ir kelis susijusius projektus.

Geras sporto srities valdymas

Nors ES gerbia sporto organizacijų savarankiškumą, ji skatina laikytis tokių principų:

 • demokratijos,
 • skaidrumo,
 • atskaitomybės priimant sprendimus,
 • atstovavimo visoms suinteresuotosioms šalims.

Komisija ragina darbdavius, sportininkus ir sporto darbuotojus kurti darbo santykius remiantis Europos socialiniu dialogu. Yra socialinio dialogo komitetų, skirtų profesionaliam futbolui ir aktyviam laisvalaikiui.

Dvikryptė sportininkų karjera

ES pasisako už jaunų sporto talentų švietimą ir profesinį mokymą greta jų intensyvaus sportinio rengimo, siekiant juos parengti dvikryptei karjerai. Iš ES dvikryptės sportininkų karjeros gairių (2012 m.) matyti, kaip tai galima skatinti nacionaline ir ES politika. Keliems projektams skirta ES parama.

Paskelbimas

Rankraštis atnaujintas 2014 m. lapkričio mėn.

Tai vienas iš serijos „Apie Europos Sąjungos politiką“ leidinių

Back to top