an tAontas Eorpach

Spórt san Aontas Eorpach

Spórt san Aontas Eorpach

Tá an spórt agus an aclaíocht an-tábhachtach do na milliúin de mhuintir na hEorpa agus is príomhghnéithe iad de chlár nua Erasmus+ an Aontais Eorpaigh, clár lena gcuirtear comhar, comhphlé agus rannpháirtíocht chun cinn

Spiorad foirne, dlúthpháirtíocht agus cothrom na Féinne

Tá an spórt tábhachtach toisc:

 • go gcuireann sé folláine coirp agus intinne chun cinn
 • gur féidir a lán a fhoghlaim uaidh agus go gcuireann sé príomhluachanna sóisialta chun cinn 
 • go dtugann sé pobail le chéile 
 • gur earnáil mhór sa gheilleagar é atá i mbun fáis ghasta
 • go gcuidíonn sé le fás agus le poist.

Mar sin féin, ní foláir aghaidh a thabhairt ar fhadhbanna ar nós na dópála, na cúblála cluichí agus an fhoréigin.

Tacaíonn an tAontas Eorpach le comhar idir lucht déanta beartas agus le hidirphlé idir eagraíochtaí spóirt; déantar é sin ar mhaithe leis na luachanna dearfacha a bhaineann leis an spórt a chur chun cinn agus le dul i ngleic le dúshláin. 

Spórt faoi Erasmus+

Díríonn an clár Erasmus+ (2014-2020) ar spórt an phobail. Is féidir cómhaoiniú a fháil do thionscnaimh le gur féidir smaointe agus cleachtais nuálacha a fhorbairt, a mhalartú agus a chur i bhfeidhm ar fud na hEorpa, go náisiúnta, go réigiúnach agus go háitiúil.

Leis an gclár Spórt Erasmus+, cabhrófar le gné Eorpach an spóirt a fhorbairt agus neartófar an comhar idir eagraíochtaí spóirt, údaráis phoiblí agus páirtithe eile. Díríonn sé ar na réimsí seo a leanas:

An aclaíocht ar mhaithe leis an tsláinte

Cuireann an tAontas Eorpach an aclaíocht chun cinn trí mhalartú dea-chleachtas idir na Ballstáit agus i measc páirtithe ábhartha eile. I dTreoirlínte an Aontais Eorpaigh maidir leis an nGníomhaíocht Choirp (2008) léirítear conas is féidir le beartais náisiúnta a thrasnaíonn earnálacha éagsúla é sin a spreagadh. Leis an Moladh ón gComhairle, 2013, maidir le gníomhaíocht choirp a dhéanann maitheas don tsláinte:

 • déanfar beartais níos éifeachtaí sa réimse seo a spreagadh
 • beifear in ann monatóireacht a dhéanamh ar an dul chun cinn atá déanta agus ar na treochtaí sna leibhéil agus beartais aclaíochta.

Cuireann beartas sláinte an Aontais Eorpaigh an aclaíocht chun cinn freisin. Mar chuid de Chlár an Aontais Eorpaigh maidir le cothú, gníomhaíocht choirp agus sláinte tá fóram chun dul i ngleic le treochtaí díobhálacha.

Gníomhaíocht frithdhópála

Tá an dópáil éagórach. Mar thoradh ar an dópáil, bíonn drochmhisneach ar dhaoine páirt a ghlacadh i spórt nó é a leanúint agus cuirtear an tsláinte i mbaol. Cuireann an tAontas Eorpach comhrac ar an dópáil i gcomhar le:

Pléann na Ballstáit saincheisteanna frithdhópála ar leibhéal an Aontais Eorpaigh go minic, sula gcruinníonn siad le chéile ag fóraim idirnáisiúnta. Oibríonn siad i gcomhar le chéile laistigh den Aontas ar chearta lúthchleasaithe, an dópáil sa spórt fóillíochta agus an dópáil a chosc. Faoin gclár Spórt Erasmus+ tugtar maoiniú do thograí chun cosc a chur ar an dópáil. Baineann eagraíochtaí fostóirí agus ceardchumainn leas as idirphlé sóisialta an Aontais Eorpaigh chun dul i ngleic le saincheisteanna, mar shampla gníomhaíocht frithdhópála. 

Cuimsiú sóisialta, lánpháirtiú agus comhdheiseanna

Is féidir leis an spórt bearnaí sa tsochaí a líonadh. Léirítear na scileanna atá ag daoine faoi mhíchumas; tugtar cumhacht do mhná agus do chailíní agus cuirtear deiseanna ar fáil scileanna ceannaireachta a fhorbairt. Spreagtar na Ballstáit a dhéanann iarratas ar dheontais faoi Chiste Sóisialta na hEorpa agus faoi Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa tograí a chuireann an cuimsiú sóisialta chun cinn tríd an spórt a áireamh. Tugadh maoiniú do thionscadail thrasnáisiúnta agus d'imeachtaí idirnáisiúnta.

An ciníochas agus an foréigean ag ócáidí spóirt a chomhrac

Iarrann an tAontas Eorpach ar údaráis phóilíneachta agus spóirt faisnéis a roinnt le chéile faoi dhaoine de lucht leanúna spóirt a bhféadfadh baol a bheith ag baint leo chun tacú le tionscnaimh choisctheacha. Thacaigh an Coimisiún le seoladh an fhóraim 'Football against Racism in Europe' (Sacar in aghaidh an Chiníochais san Eoraip) (FARE) agus le roinnt tograí gaolmhara eile.

Dea-rialachas sa spórt

Cé go bhfuil meas ag an Aontas Eorpach ar neamhspleáchas eagraíochtaí spóirt, cuireann sé comhlíonadh na bprionsabal seo a leanas chun cinn:

 • an daonlathas
 • an trédhearcacht
 • an fhreagracht i dtaobh na cinnteoireachta
 • an chuimsitheacht in ionadaíocht na bpáirtithe leasmhara.

Tugann an Coimisiún spreagadh d'fhostóirí, do lúthchleasaithe agus d'oibrithe spóirt leas a bhaint as an gcomhphlé sóisialta Eorpach chun caidreamh tionsclaíoch a mhúnlú. Is ann do choistí comhphlé don sacar gairmiúil agus do chaithimh aimsirí ghníomhacha.

Déghairmeacha na lúthchleasaithe

Tacaíonn an tAontas Eorpach le hoideachas agus gairmoiliúint a chur ar dhaoine óga a bhfuil bua an spóirt acu agus iad i mbun diantraenála chun go mbeidh siad ullamh dá ndéghairmeacha. Léirítear i dTreoirlínte an Aontais Eorpaigh maidir le Déghairmeacha Lúthchleasaithe (2012) conas is féidir le beartais náisiúnta agus beartais an Aontais é sin a chur chun cinn. Tá go leor tionscadal tar éis leas a bhaint as an tacaíocht ón Aontas Eorpach.

Foilseachán

Arna thabhairt cothrom le dáta mí na Samhna 2014

Cuid den tsraith 'Foras Feasa ar an Aontas Eorpach' is ea an foilseachán seo

Back to top