Euroopan Unioni

Urheilu EU:ssa

Urheilu ja liikunta ovat oleellinen osa miljoonien eurooppalaisten elämää. Ne ovat myös keskeinen osa EU:n uutta Erasmus+ -ohjelmaa, jolla edistetään urheilualan monipuolista yhteistyötä.

Ryhmähenkeä, solidaarisuutta ja reilua peliä

Urheilu on tärkeää:

 • se edistää fyysistä ja henkistä hyvinvointia
 • se on kasvattavaa ja se edistää tärkeitä yhteiskunnallisia arvoja 
 • se luo yhteisöllisyyttä 
 • se on suuri ja nopeasti kasvava talouden ala
 • se lisää kasvua ja työpaikkoja.

Urheiluun liittyy kuitenkin myös ongelmia, kuten dopingia, urheilutulosten manipulointia ja väkivaltaa, jotka on kitkettävä pois.

EU tukee poliittisten päättäjien välistä yhteistyötä ja urheiluorganisaatioiden kanssa käytävää vuoropuhelua. Se haluaa edistää urheiluun liittyviä myönteisiä arvoja ja poistaa epäkohdat. 

Urheilu Erasmus+ -ohjelmassa

Erasmus+ -ohjelmassa (2014–2020) keskitytään ruohonjuuritason urheiluun. Ohjelmasta voidaan yhteisrahoittaa hankkeita, joilla pyritään kehittämään ja toteuttamaan innovatiivisia ideoita ja käytäntöjä EU:n laajuisesti tai kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla.

Erasmus+ -urheiluohjelma auttaa kehittämään urheilun eurooppalaista ulottuvuutta sekä vahvistamaan urheilujärjestöjen, viranomaisten ja muiden osapuolten välistä yhteistyötä. Siinä keskitytään seuraavassa esitettyihin aloihin.

Terveysliikunta

EU haluaa edistää liikuntaa ja tukea alan toimijoiden kokemustenvaihtoa ja hyvien toimintatapojen leviämistä EU-maissa. EU:n liikuntaa koskevissa suuntaviivoissa (2008) esitetään, miten eri politiikanlohkojen yhteisillä toimilla voidaan jäsenmaiden tasolla edistää kansalaisten liikkumista. Neuvosto on vuonna 2013 antanut terveyttä edistävän liikunnan lisäämisestä suosituksen, jossa

 • kannustetaan tehostamaan alan toimintapolitiikkoja
 • autetaan seuraamaan liikunnan harrastamisen määrää sekä kehityssuuntauksia ja toimintapolitiikkoja.

Myös EU:n terveyspolitiikalla edistetään liikuntaa. Ruokavaliota, liikuntaa ja terveyttä käsittelevä Euroopan toimintafoorumi mahdollistaa myös kielteisten kehityssuuntausten havaitsemisen ja torjumisen.

Dopingin torjunta

Doping on epäreilua. Se vieroittaa ihmisiä urheiluharrastuksesta ja kilpaurheilun seuraamisesta sekä aiheuttaa terveysriskejä. EU:n kanssa yhteistyötä dopingin torjunnassa tekevät

EU-maat keskustelevat dopingin torjuntaan liittyvistä kysymyksistä säännöllisesti ennen alan kansainvälisiä kokouksia ja tapaamisia. Ne tekevät yhteistyötä urheilijoiden oikeuksiin sekä harraste- ja kilpaurheilun dopingin torjuntaan liittyvissä asioissa. Erasmus+ -ohjelmasta rahoitetaan dopingin torjuntahankkeita. Työnantajajärjestöt ja ammattiliitot voivat EU:n työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun yhteydessä käsitellä monia aiheita, myös dopingin torjuntaa. 

Sosiaalinen osallisuus, integraatio ja tasa-arvo

Urheilu voi osaltaan kaventaa sosiaalisia eroja. Se esimerkiksi antaa vammaisille mahdollisuuden näyttää kykynsä ja naisille ja tytöille tilaisuuden harjoittaa johtamistaitoja, mikä on voimaannuttavaa. Kun EU-maat hakevat rahoitusta Euroopan sosiaalirahastolta tai Euroopan aluekehitysrahastolta, niitä kannustetaan toteuttamaan myös hankkeita, joissa sosiaalista osallisuutta edistetään urheilun avulla. Rahoitusta on myönnetty myös rajat ylittäville hankkeille ja kansainvälisille tapahtumille.

Rasismin ja väkivallan torjunta urheilutapahtumissa

EU kannustaa poliisia ja urheiluviranomaisia vaihtamaan tietoja mahdollisesti vaarallisista urheiluseurojen kannattajista ja tukemaan ennaltaehkäiseviä toimia. Euroopan komissio on tukenut Jalkapallo rasismia vastaan -verkoston (FARE) perustamista ja muita siihen liittyviä hankkeita.

Urheilun hyvä hallinto

EU kunnioittaa urheilujärjestöjen itsemääräämisoikeutta. Samalla se edistää seuraavia periaatteita:

 • demokratia
 • avoimuus
 • vastuullinen päätöksenteko
 • edustavuus – kaikkien sidosryhmien on oltava edustettuina.

Komissio kannustaa työnantajia, urheilijoita ja urheilualan työntekijöitä hyödyntämään EU:n työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua työsuhteiden muovaamisessa. Ammattilaisjalkapallolle ja aktiiviselle vapaa-ajan vietolle on jo omat työmarkkinaosapuolten vuoropuhelukomiteansa.

Urheilijoiden kaksoisura

EU pyrkii edistämään lahjakkaiden nuorten urheilijoiden kouluttautumista, jolla he valmistautuvat työuraan urheilu-uransa ohella. Urheilijoiden kaksoisuraa koskevissa EU:n suuntaviivoissa (2012) käsitellään tarvittavia kansallisia ja EU-tason toimintapolitiikkoja. Useat alan hankkeet ovat saaneet tukea EU:lta.

Julkaisu

Teksti on päivitetty marraskuussa 2014

Julkaisu kuuluu Valokeilassa Euroopan unionin politiikka -sarjaan

Back to top