Euroopa Liit

Sport ELis

Sport ja muu füüsiline tegevus moodustab tavapärase osa miljonite eurooplaste elus. See on ka tähtsal kohal ELi uues programmis Erasmus+, mille raames edendatakse koostööd, dialoogi ja osalust.

Meeskonnavaim, solidaarsus ja aus mäng

Sport on oluline, sest see

 • edendab füüsilist ja vaimset heaolu;
 • omab harivat funktsiooni ja edendab olulisi sotsiaalseid väärtusi; 
 • ühendab kogukondi;  
 • on suur kiiresti kasvav majandussektor;
 • aitab kaasa majanduskasvule ja töökohtade loomisele.

Samas tuleb pöörata tähelepanu probleemidele, nagu doping, tulemustes kokkuleppimine ja vägivald.

EL toetab koostööd poliitikakujundajate vahel ja dialoogi spordiorganisatsioonidega, edendades niimoodi spordiga seotud positiivseid väärtusi ja tegeledes asjaomaste probleemidega. 

Sport ja Erasmus+

Erasmus+ (2014–2020) raames keskendutakse spordile rohujuure tasandil. Selle abil on võimalik kaasrahastada algatusi, et aidata arendada, jagada ja rakendada innovaatilisi ideid ning tavasid ELi, riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil.

Erasmus+ Sport aitab arendada Euroopa mõõdet spordis, soodustades spordiorganisatsioonide, avaliku sektori asutuste ja muude poolte vahelist koostööd. Selles keskendutakse järgmistele valdkondadele.

Tervist tugevdav füüsiline tegevus

EL edendab füüsilist tegevust, jagades ja edendades häid tavasid ELi liikmesriikide ning huvitatud poolte vahel. ELi füüsilise tegevuse suuniste (2008) kaudu on näha, kuidas valdkondadevaheline poliitika saab sellele kaasa aidata. Nõukogu 2013. aasta soovitusega sektoritevahelise tervist edendava füüsilise tegevuse kohta

 • tõhustatakse poliitikat selles valdkonnas ning
 • aidatakse jälgida füüsilise tegevuse taseme ja poliitika alaseid edusamme ning suundumusi.

Füüsilist tegevust edendatakse ka ELi tervisepoliitika kaudu. ELi tervisliku toitumise, kehalise aktiivsuse ja tervishoiu tegevusprogramm pakub foorumi negatiivsete suundumuste käsitlemiseks.

Dopinguvastane võitlus

Dopingu kasutamine ei ole aus. See ei innusta inimesi spordiga tegelema ega sporti jälgima ning kujutab ohtu tervisele. Selles valdkonnas teeb EL koostööd

ELi riigid arutavad korrapäraselt dopinguvastase võitluse küsimusi ELi tasandil enne kohtumisi rahvusvahelistel foorumitel. Nad teevad ELis koostööd valdkondades, mis on seotud sportlaste õiguste, dopingu kasutamisega tervisespordis ja dopingualase ennetustööga. Programmi Erasmus+ Sport raames rahastatakse dopingualase ennetustöö projekte. Tööandjate organisatsioonid ja ametiühingud kasutavad ELi sotsiaaldialoogi, et käsitleda paljusid küsimusi, sealhulgas dopinguvastast võitlust. 

Sotsiaalne kaasatus, integratsioon ja võrdsed võimalused

Sport võib ületada sotsiaalseid lõhesid. Ta toob esile puuetega inimeste oskused ning annab naistele ja tüdrukutele õigused, võimaldades neil edendada oma juhioskuseid. ELi liikmesriike, kes taotlevad Euroopa Sotsiaalfondi ja Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusi, julgustatakse lisama projekte, millega edendatakse sotsiaalset kaasatust spordi kaudu. Riikidevahelised projektid ja rahvusvahelised sündmused on saanud rahastamisest kasu.

Võitlus rassismi ja vägivalla vastu spordiüritustel

EL julgustab politseid ja spordiorganisatsioone jagama teavet võimalikku ohtu kujutavate spordifännide kohta ning toetama ennetusmeetmeid. Komisjon toetas võrgustiku jalgpall rassisimi vastu Euroopas (FARE) käivitamist ja mitmeid muid asjaomaseid projekte.

Head juhtimistavad spordis

EL austab spordiorganisatsioonide iseseisvust, kuid samas edendab järgmiste põhimõtete järgimist:

 • demokraatia;
 • läbipaistvus;
 • otsustusprotsessi usaldusväärsus;
 • huvitatud poolte kaasamine esindamises.

Komisjon julgustab tööandjaid, sportlasi ja spordivaldkonna töötajaid kujundama töösuhteid Euroopa sotsiaaldialoogi kaudu. On olemas kutselise jalgpalli ja aktiivse vabaaja veetmise sotsiaalse dialoogi komiteed.

Sportlaste kahesuunaline karjäär

EL soovitab anda noortele sporditalentidele haridust ja kutse- või erialast koolitust paralleelselt intensiivse sporditreeninguga, et valmistada neid ette kahesuunaliseks karjääriks. ELi suunistes sportlaste kahesuunalise karjääri kohta (2012) esitatakse viisid, kuidas riiklik ja ELi poliitika saavad sellele kaasa aidata. Mitu projekti on saanud ELilt toetust.

Back to top