Ευρωπαϊκή Ένωση

Αθλητισμός στην ΕΕ

Αθλητισμός στην ΕΕ

Ο αθλητισμός και η σωματική άσκηση είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής εκατομμυρίων Ευρωπαίων και βασικό στοιχείο του νέου ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+, το οποίο προωθεί τη συνεργασία, τον διάλογο και τη συμμετοχή.

Ομαδικό πνεύμα, αλληλεγγύη και ευγενής άμιλλα

Ο αθλητισμός είναι σημαντικός διότι

 • προάγει τη σωματική και την ψυχική ευεξία
 • διαπαιδαγωγεί και προωθεί βασικές κοινωνικές αξίες 
 • φέρνει τις κοινότητες των ανθρώπων πιο κοντά 
 • είναι ένας σημαντικός και ταχέως αναπτυσσόμενος τομέας της οικονομίας
 • συμβάλλει στην ανάπτυξη και την απασχόληση.

Ωστόσο, προσοχή πρέπει να δοθεί σε προβλήματα όπως το ντόπινγκ, οι στημένοι αγώνες και η βία.

Η ΕΕ στηρίζει τη συνεργασία των πολιτικών ιθυνόντων και τον διάλογο με τις αθλητικές οργανώσεις, με σκοπό την προώθηση των θετικών αξιών του αθλητισμού και την αντιμετώπιση των σχετικών προκλήσεων. 

Ο αθλητισμός στο πρόγραμμα Erasmus+

Το πρόγραμμα Erasmus+ (2014-2020) επικεντρώνεται στον μαζικό αθλητισμό. Μπορεί να συγχρηματοδοτεί πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη, ανταλλαγή και υλοποίηση καινοτόμων ιδεών και πρακτικών σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Το «Erasmus+: Sport» θα συμβάλει στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης του αθλητισμού, την τόνωση της συνεργασίας μεταξύ των αθλητικών οργανώσεων, των δημόσιων αρχών και άλλων μερών. Επικεντρώνεται δε στους ακόλουθους τομείς.

Σωματική άσκηση για καλύτερη υγεία

Η ΕΕ προωθεί τη σωματική άσκηση μέσα από την ανταλλαγή και προώθηση ορθών πρακτικών μεταξύ των χωρών της ΕΕ και των ενδιαφερόμενων μερών. Οι οδηγίες της ΕΕ για τη σωματική άσκηση (2008) δείχνουν πώς διατομεακές εθνικές πολιτικές μπορούν να στηρίξουν την προσπάθεια αυτή. Η σύσταση που εξέδωσε το Συμβούλιο το 2013 σχετικά με την προώθηση της σωματικής άσκησης για τη βελτίωση της υγείας σε όλους τους τομείς

 • θα ενθαρρύνει την υιοθέτηση αποτελεσματικότερων πολιτικών στον τομέα αυτό
 • θα συμβάλει στην παρακολούθηση της προόδου και των τάσεων όσον αφορά τα επίπεδα της σωματικής άσκησης και τις σχετικές πολιτικές.

Η σωματική άσκηση προωθείται επίσης μέσω της πολιτικής της ΕΕ για την υγεία. Η πλατφόρμα δράσης της ΕΕ για τη διατροφή, τη σωματική άσκηση και την υγεία αποτελεί ένα φόρουμ αναστροφής των αρνητικών τάσεων.

Καταπολέμηση του ντόπινγκ

Το ντόπινγκ υπονομεύει τον θεμιτό ανταγωνισμό. Αποθαρρύνει τα άτομα από την ενασχόληση με τον αθλητισμό και ενέχει κινδύνους για την υγεία. Ως προς το θέμα αυτό, η ΕΕ συνεργάζεται με

Οι χώρες της ΕΕ συχνά συζητούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα θέματα καταπολέμησης του ντόπινγκ, προτού συμμετάσχουν σε σχετικά φόρουμ με ευρύτερο διεθνή χαρακτήρα. Συνεργάζονται εντός της ΕΕ για θέματα σχετικά με τα δικαιώματα των αθλητών, το ντόπινγκ στα αθλήματα αναψυχής και την πρόληψη του ντόπινγκ. Το Erasmus+ Sport χρηματοδοτεί σχέδια πρόληψης του ντόπινγκ. Οι ενώσεις εργοδοτών και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις μπορούν να χρησιμοποιούν τον κοινωνικό διάλογο σε επίπεδο ΕΕ για μια σειρά θεμάτων, μεταξύ των οποίων και η καταπολέμηση του ντόπινγκ.  

Κοινωνική ένταξη, ενσωμάτωση και ίσες ευκαιρίες

Ο αθλητισμός μπορεί να γεφυρώσει κοινωνικές διαφορές. Προβάλλει τις δεξιότητες των ατόμων με αναπηρία και τονώνει την αυτοπεποίθηση των γυναικών και των κοριτσιών, δίνοντας τους ευκαιρίες ανάπτυξης των ηγετικών τους ικανοτήτων. Οι χώρες της ΕΕ που υποβάλλουν αίτηση για επιχορηγήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης ενθαρρύνονται να συμπεριλάβουν σχέδια προώθησης της κοινωνικής ένταξης μέσω του αθλητισμού. Διακρατικά σχέδια και διεθνείς εκδηλώσεις έχουν επωφεληθεί τέτοιων επιχορηγήσεων.

Καταπολέμηση του ρατσισμού και της βίας σε αθλητικές εκδηλώσεις

Η ΕΕ ενθαρρύνει τις αστυνομικές και αθλητικές αρχές να ανταλλάσσουν πληροφορίες για τους οπαδούς που ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα και να στηρίζουν πρωτοβουλίες πρόληψης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στήριξε την εφαρμογή του δικτύου «Το ποδόσφαιρο κατά του ρατσισμού στην Ευρώπη» (FARE) και πολλών άλλων σχετικών σχεδίων.

Χρηστή διακυβέρνηση στον αθλητισμό

Η ΕΕ σέβεται την αυτονομία των αθλητικών οργανώσεων και παράλληλα προωθεί την τήρηση από μέρους τους των ακόλουθων αρχών χρηστής διακυβέρνησης:

 • δημοκρατικότητα
 • διαφάνεια
 • λογοδοσία στη διαδικασία λήψης αποφάσεων
 • ισότιμη εκπροσώπηση των ενδιαφερόμενων μερών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενθαρρύνει τους εργοδότες, τους αθλητές και τους εργαζομένους στον κλάδο του αθλητισμού να διαμορφώσουν τις σχέσεις εργασίας τους μέσα από τον ευρωπαϊκό κοινωνικό διάλογο. Υπάρχουν επιτροπές κοινωνικού διαλόγου για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο και τις ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

Διπλή καριέρα για τους αθλητές

Η ΕΕ υποστηρίζει την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση των νεαρών ταλαντούχων αθλητών παράλληλα με τις εντατικές προπονήσεις τους, ώστε να είναι προετοιμασμένοι για διπλή καριέρα. Οι οδηγίες της ΕΕ για τη διπλή σταδιοδρομία των αθλητών (2012) δείχνουν πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό μέσα από εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές. Η ΕΕ έχει χρηματοδοτήσει διάφορα σχετικά σχέδια.

Back to top