Evropská unie

Sport v EU

Sport hraje důležitou roli v životě milionů Evropanů a je nyní také důležitým elementem nového evropského programu Erasmus+, který podporuje spolupráci, dialog a participaci.

Týmový duch, solidarita a fair play

Sport je důležitý z mnoha důvodů:

 • napomáhá k fyzické a duševní pohodě
 • má výchovnou funkci a upevňuje klíčové sociální hodnoty 
 • zvyšuje kolektivní soudržnost 
 • představuje rozsáhlé, rychle rostoucí odvětví ekonomiky
 • přispívá k růstu a zaměstnanosti

Nicméně negativní jevy, jako je doping, manipulace s výsledky zápasů nebo násilí na tribunách vyžadují zvláštní pozornost.

EU podporuje spolupráci mezi politickými činiteli a dialog se sportovními organizacemi, čímž propaguje hodnoty se sportem spojené a pomáhá řešit související výzvy. 

Sport v programu Erasmus+

Program Erasmus+ (2014–2020) se zaměřuje na sport provozovaný na místní úrovni. Jsou z něj spolufinancovány iniciativy, které přispívají k rozvoji, sdílení a zavádění inovačních nápadů a postupů v celé EU, na vnitrostátní úrovni a také na regionální a místní úrovni.

Erasmus+ Sport přispěje k rozvoji evropského rozměru ve sportu, k posílení spolupráce mezi sportovními organizacemi, veřejnými orgány a dalšími subjekty. Zaměřuje se na níže popsané oblasti.

Cvičení

EU podporuje fyzickou aktivitu prostřednictvím sdílení a prosazování osvědčených postupů mezi členskými státy a se zúčastněnými stranami. Pokyny EU v oblasti tělesné aktivity (2008) popisují, jak k tomu mohou přispět průřezové vnitrostátní politiky. Doporučení Rady o podpoře zdraví upevňující fyzické aktivity ve všech odvětvích z roku 2013

 • podpoří efektivnější politiky v této oblasti
 • pomůže monitorovat pokrok a trendy týkající se úrovně fyzické aktivity a politik

Evropská politika v oblasti zdraví také podporuje tělesnou aktivitu. Jako fórum pro diskusi o negativních trendech slouží Platforma EU pro stravu, tělesnou aktivitu a zdraví.

Antidopingová opatření

Doping nepatří do fair play. Nehledě k neblahým dopadům na zdraví ostatní od sportu odrazuje. EU proti dopingu bojuje spolu s

Před mezinárodními jednáními členské země Unie problematiku pravidelně konzultují na úrovni EU. Spolupracují v rámci EU v otázkách týkajících se práv sportovců, dopingu v oblasti rekreačního sportu a prevence. Erasmus+ Sportu financuje projekty zaměřené na prevenci. Organizace zaměstnavatelů a odborové organizace využívají k antidopingovým opatřením sociální dialog. 

Sociální začleňování, integrace a rovné příležitosti

Sport umožňuje překonávat sociální rozdíly. Dává prostor špičkovým sportovcům se zdravotním postižením, podporuje účast žen a poskytuje příležitosti uplatnit se ve vedení. Země EU, které žádají o granty z Evropského sociálního fondu a Evropského fondu pro regionální rozvoj jsou motivovány k tomu, aby zahrnovaly i takové projekty, které podporují sociální začleňování prostřednictvím sportu. Financování se dostává i nadnárodním projektům a mezinárodním sportovním akcím.

Boj proti rasismu a násilí na sportovních akcích

EU oslovuje policejní složky a sportovní orgány, aby si vyměňovaly informace o fanoušcích, kteří představují potenciální riziko. Komise podpořila zahájení činnosti sítě Fotbalem proti rasismu v Evropě (FARE) a řadu souvisejících projektů.

Řádné vedení

EU respektuje autonomii sportovních organizací, ale také podporuje dodržování následujících zásad:

 • demokracii
 • transparentnost
 • odpovědnosti při rozhodování
 • inkluzívnost ohledně zastoupení zúčastněných stran

Komise nabádá zaměstnavatele, sportovce a pracovníky ve sportovním odvětvích k formování pracovních vztahů prostřednictvím Evropského sociálního dialogu. Existují výbory pro sociální dialog pro profesionální fotbal a aktivní trávení volného času.

Paralelní kariéra sportovců

EU zastává názor, že mladým talentům, kteří se věnují intenzívnímu tréninku, je třeba zajistit i souběžné vzdělávání a odbornou či profesní přípravu, aby byli dobře připraveni pro dvojí kariéru. Pokyny EU ke dvojí kariéře sportovců (2012) uvádějí, jak k tomu mohou přispět vnitrostátní a celoevropské politiky. Přímou podporu EU již využilo několik projektů.

Publikace

Rukopis aktualizován v Listopad 2014

Publikace je součástí edice Politiky Evropské unie

Back to top