Европейски съюз

Спортът в ЕС

Спортът в ЕС

Спортът и физическите упражнения са неразделна част от живота на милиони европейци и основен елемент на новата програма Еразъм+ на ЕС, с която се насърчават сътрудничеството, диалогът и участието в тази област.

Отборен дух, солидарност и честна игра

Спортът е важен, защото

 • подобрява физическото и психическото благосъстояние,
 • има образователни функции и насърчава основни социални ценности, 
 • сближава хората, 
 • представлява голям, бързо растящ икономически сектор и
 • допринася за растежа и създаването на работни места.

В същото време, трябва да се обърне внимание на проблеми като употребата на допинг, уреждането на мачове и насилието.

ЕС подкрепя сътрудничеството между политиците и диалога със спортните организации с цел насърчаване на положителните ценности, свързани със спорта, и справяне с предизвикателствата. 

Спортът в програма "Еразъм+"

Програма Еразъм+ (2014-2020 г.) е съсредоточена върху масовия спорт. По нея могат да се съфинансират инициативи за развитие, обмен и прилагане на новаторски идеи и практики на европейско, национално, регионално и местно равнище.

"Еразъм+: Спорт" ще помогне за развитие на европейското измерение на спорта и за засилване на сътрудничеството между спортните организации, публичните органи и други организации. Програмата е съсредоточена върху посочените по-долу области.

Упражнения за здраве

ЕС насърчава физическата активност чрез обмен и популяризиране на добри практики между страните от Съюза и сред всички заинтересовани лица. Насоките на ЕС за физическата активност от 2008 г. показват как хоризонталните национални политики могат да стимулират този процес. С Препоръката на Съвета от 2013 г. за укрепваща здравето физическа активност в различните сектори се:

 • насърчава повишаването на ефективността на политиките в тази област;
 • помага за следене на напредъка и тенденциите в равнищата на физическа активност и политиките в тази област.

ЕС насърчава физическата активност и чрез своята здравна политика. Платформата за действие на ЕС относно хранителния режим, физическата активност и здравето е форум за търсене на решения на проблемните тенденции.

Борба с допинга

Използването на допинг е нечестно. То отблъсква хората от това да се занимават с даден спорт или да го следят и застрашава здравето. ЕС се бори с допинга заедно с

Държавите от ЕС редовно обсъждат въпроси, свързани с борбата с допинга на европейско равнище, преди заседания на международни форуми. Те си сътрудничат в рамките на ЕС по въпроси, свързани с правата на спортистите, допинга в любителските спортове и предотвратяването на употребата на допинг. Чрез "Еразъм+: Спорт" се финансират проекти за предотвратяване на използването на допинг. Сред въпросите, които организациите на работодателите и синдикалните организации обсъждат в рамките на социалния диалог на равнище ЕС, са и мерките за борба с допинга. 

Социално приобщаване, интеграция и равни възможности

Спортът допринася за преодоляване на социалното разделение. Той помага на хората с увреждания да покажат уменията си и дава възможност на жените и момичетата да развият лидерски умения. Страните от ЕС, кандидатстващи за средства по Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие, се насърчават да включват проекти за социално приобщаване чрез спорт. Транснационални проекти и международни прояви вече са получавали финансиране.

Борба с расизма и насилието по време на спортни прояви

ЕС насърчава полицейските служби и спортните власти да обменят информация за запалянковци, представляващи потенциална опасност, и да подпомагат инициативи за предотвратяване на насилието. Комисията подкрепи създаването на мрежата Футбол срещу расизма в Европа (FARE) и няколко свързани с нея проекта.

Добро управление в спорта

ЕС зачита автономността на спортните организации, но насърчава спазването на следните принципи:

 • демокрация,
 • прозрачност,
 • отчетност при вземането на решения,
 • представяне на всички заинтересовани страни.

Комисията насърчава работодателите, спортистите и работещите в областта на спорта да определят отношенията си чрез европейския социален диалог. Съществуват комитети за социален диалог за професионалния футбол и активния отдих.

Двойна кариера за спортистите

ЕС настоява на младите спортни таланти да се осигурява не само интензивно спортно обучение, но и образование и професионално обучение, за да са подготвени за двойна кариера. В насоките на ЕС за двойната кариера на спортистите от 2012 г. е посочено как това може да бъде насърчавано чрез национални и европейски политики. Няколко проекта са получили подкрепа от ЕС.

Публикация

Текстът е актуализиран през ноември 2014 г.

Тази публикация е част от серията „Политиките на Европейския съюз“

Back to top