Európska únia

Kozmický priestor

Mnohé aspekty spoločnosti – od telekomunikácií po televíziu, od predpovedí počasia po svetové finančné systémy – sa opierajú o kozmické systémy alebo technológie.

V dôsledku rozsahu vesmírnych projektov ich väčšina krajín nie je schopná realizovať sama. Európske krajiny preto prostredníctvom Európskej komisie spojili svoje technologické a finančné zdroje na účely vykonávania politiky v oblasti kozmického priestoru. V tomto procese zohráva dôležitú úlohu aj Európska vesmírna agentúra (medzivládna agentúra, ktorú prevádzkuje 22 európskych krajín).

Európska politika v oblasti kozmického priestoru zahŕňa 4 hlavné prvky:

 • systém pozorovania Zeme Copernicus,
 • satelitné programy Galileo/EGNOS,
 • Prieskum kozmického priestoru,
 • vesmírny výskum.

Copernicus – pozorovania Zeme

Copernicus je najambicióznejší nevojenský program pozorovania Zeme vôbec.

Ide o súbor zložitých systémov, ktoré zhromažďujú údaje o Zemi prostredníctvom družíc a snímačov na zemi, na oblohe aj na mori.

Copernicus poskytuje tvorcom politiky, podnikom a verejnosti množstvo aktuálnych a spoľahlivých informácií o zmenách našej planéty a jej podnebia. Tieto údaje pomáhajú predvídať budúce klimatické trendy.

Údaje z programu Copernicus sa používajú v mnohých ďalších oblastiach, akými sú napríklad:

 • územné plánovanie,
 • ochrana prírody,
 • poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo,
 • zdravie,
 • reakcia na katastrofy,
 • doprava,
 • cestovný ruch.

Program Copernicus koordinuje a riadi Európska komisia. Satelitnú infraštruktúru prevádzkuje Európska vesmírna agentúra a na vývoji snímačov pracuje Európska environmentálna agentúra a jednotlivé členské štáty EÚ.

Satelitné údaje o počasí agentúry EUMETSAT budú takisto poskytovať operačnú podporu službám programu Copernicus zameraným na zmeny morí, atmosféry a klímy.

GALILEO – satelitná navigácia

Galileo je globálny navigačný satelitný systém EÚ. Ide o európsku verziu amerického globálneho polohového systému GPS a ruského systému GLONASS.

Galileo je prvý nevojenský satelitný navigačný systém. Bude kompatibilný s americkými a ruskými systémami, ale bude od nich nezávislý.

Polohovanie prebiehajúce v reálnom čase s presnosťou min. 1 meter bude presnejšie ako GPS.

Sieť, ktorá bude pozostávať z 30 družíc (vrátane 6 aktívnych rezervných družíc), bude dokončená v roku 2020. Prvé služby systému Galileo budú dostupné v roku 2016.

Existuje mnoho rôznych potenciálnych spôsobov využitia programu Galileo:

 • riadenie premávky a dopravy,
 • záchranné operácie,
 • poľnohospodárstvo a chov zvierat,
 • civilná ochrana,
 • časové pečiatky a časová synchronizácia.

Investície EÚ do programu Galileo by mali zabezpečiť nové trhové príležitosti a pracovné miesta v sektoroch prijímačov družicového signálu a satelitných aplikácií.

Partneri v rámci programu Galileo sú:

EGNOS – dopĺňa a vylepšuje vlastnosti GPS

EGNOS je európsky satelitný systém, ktorý zlepšuje presnosť GPS z obvyklých 10 metrov na 2 metre (95 %). Zároveň upozorňuje používateľov na problémy týkajúce sa signálov GPS. EGNOS je predchodcom programu Galileo.

Na opravu chýb GPS a na poskytovanie presnejších údajov o polohe sa používajú 3 družice.

Na rozdiel od programu Galileo je EGNOS celoeurópskym (nie globálnym) systémom a je závislý od GPS.

Je spoločným projektom Európskej komisie, Európskej vesmírnej agentúry a organizácie Eurocontrol (Európska organizácia pre bezpečnosť letovej prevádzky).

Príklady využitia systému EGNOS:

 • letecká doprava – lepšia navigácia, umožňuje efektívnejšie trasy,
 • pátrania a záchrana – vrtuľníky môžu v zlých podmienkach ľahšie nájsť miesto na pristátie,
 • riadenie dopravy – lepší čas odozvy na núdzovú situáciu,
 • železničná doprava – sledovanie presnej polohy vlakov,
 • presné poľnohospodárstvo – virtuálne oplotenie, zisťovanie plodnosti kráv.

Prieskum kozmického priestoru

Prieskum kozmického priestoru je hnacím motorom technologických inovácií a vedeckých objavov v oblastiach, ako sú zdravie, biotechnológia, recyklácia, riadenie energetických systémov a monitorovanie životného prostredia.

Vesmírne programy sú veľmi nákladné, a preto je medzinárodná spolupráca mimoriadne dôležitá.

EÚ sa aktívne zapája do medzinárodnej diskusie o spolupráci v oblasti prieskumu kozmického priestoru, a to najmä s USA, Ruskom a Čínou.

Zúčastňuje sa na medzinárodnom fóre o prieskume kozmického priestoru (ISEF), ktoré sa zakladá na sérii ministerských stretnutí na tému medzinárodnej koordinácie a spolupráce v tejto oblasti.

Vesmírny výskum

EÚ sa snaží o budovanie konkurencieschopného, nezávislého a globálneho európskeho vesmírneho priemyslu.

Posilňovanie európskeho vesmírneho sektora prostredníctvom stimulácie vesmírneho výskumu a inovácie je nevyhnutné z hľadiska zachovania a zabezpečenia prístupu Európy ku kozmickému priestoru a jej súvisiacich činností.

Financovanie projektov v oblasti vesmírneho výskumu je k dispozícii prostredníctvom programu Horizont 2020 , v rámci pracovného programu Vedúce postavenie v rámci podporných a priemyselných technológií (LEIT), ktorý disponuje rozpočtom vo výške 13,5 miliardy EUR.

Oblasti financovania:

 • aplikácie v oblasti satelitnej navigácie – Galileo,
 • pozorovanie Zeme,
 • ochrana európskych aktivít v kozmickom priestore a z kozmického priestoru,
 • konkurencieschopnosť európskeho kozmického sektora, technológia a veda,
 • nástroj pre MSP (osobitná podpora malých a stredných podnikov).
Back to top