Europese Unie

Ruimtevaart

Veel aspecten van de samenleving, van telecommunicatie tot televisie en van weersvoorspellingen tot wereldwijde financiële systemen, maken gebruik van ruimtevaartsystemen en -technologie.

Alleen al door de enorme omvang van ruimtevaartprojecten is het voor de meeste landen onmogelijk om er alleen aan te beginnen. Daarom hebben de Europese landen hun technologische en financiële middelen gebundeld en voeren zij hun ruimtevaartbeleid uit via de Europese Commissie, in samenwerking met de Europese ruimtevaartorganisatie ESA (een intergouvernementeel agentschap van 22 Europese landen).

Het Europees ruimtevaartbeleid houdt zich vooral bezig met:

 • Het aardobservatiesysteem Copernicus
 • De satellietprogramma's Galileo/EGNOS
 • verkenning van de ruimte
 • ruimtevaartonderzoek

Copernicus – Aardobservatie

Copernicus is het meest ambitieuze niet-militaire aardobservatieprogramma ooit.

Het gaat om een geheel van complexe systemen die gegevens over de aarde verzamelen via satellieten en sensoren op de grond, in de lucht en op zee.

Zo krijgen beleidsmakers, bedrijven en de bevolking actuele en betrouwbare informatie over hoe het klimaat op onze planeet aan het veranderen is. Deze gegevens helpen om de toekomstige ontwikkeling van het klimaat te voorspellen.

De gegevens die Copernicus levert, kunnen ook voor andere doeleinden worden gebruikt zoals:

 • ruimtelijke ordening
 • natuurbescherming
 • land- en bosbouw
 • gezondheidszorg
 • rampenbestrijding
 • vervoer
 • toerisme

Copernicus wordt gecoördineerd en beheerd door de Europese Commissie. De Europese Ruimtevaartorganisatie ESA zorgt voor de satellietinfrastructuur, en de sensoren zijn ontwikkeld door het Europees Milieuagentschap en enkele EU-landen.

Het weersatellietenagentschap EUMETSAT ondersteunt de Copernicusdiensten voor gegevens betreffende zeevaart, de atmosfeer en klimaatverandering.

GALILEO – satellietnavigatie

Galileo is het wereldwijde navigatiesatellietsysteem van de EU. Het is de Europese versie van het Amerikaanse Global Positioning System (GPS) en het Russische Glonass.

Galileo is het eerste civiele (niet-militaire) satellietnavigatiesysteem. Het zal compatibel zijn met de Amerikaanse en Russische systemen, maar er niet afhankelijk van zijn.

Het maakt plaatsbepaling tot op minder dan een meter mogelijk en wordt dus veel nauwkeuriger dan GPS.

Er komen 30 satellieten in het netwerk (waaronder 6 actieve reservesatellieten), dat tegen 2020 voltooid wordt. De eerste Galileo-diensten worden beschikbaar in 2016.

Toepassingsgebieden voor Galileo zijn er volop:

 • verkeers- en vervoersbeheer
 • reddingsoperaties
 • landbouw
 • civiele bescherming
 • elektronische datering en tijdsynchronisatie

EU-investeringen in Galileo moeten nieuwe marktkansen en banen creëren in de sector van ontvangstapparatuur en satelliettoepassingen.

Partners in het Galileo-programma:

EGNOS

Het EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay System) is een Europees satellietsysteem dat de nauwkeurigheid van GPS verbetert zodat het een positie tot op 2 meter nauwkeurig (95%) kan bepalen. Momenteel is GPS meestal tot op 10 meter nauwkeurig. Het waarschuwt ook als er problemen met GPS-signalen zijn. EGNOS was de voorloper van Galileo.

Het gebruikt 3 satellieten om GPS-fouten te corrigeren en voor een nauwkeuriger plaatsbepaling te zorgen.

In tegenstelling tot Galileo is EGNOS bestemd voor heel Europa (niet de hele wereld) en is het afhankelijk van GPS.

Het is een gezamenlijk project van de Europese Commissie, het Europees Ruimtevaartagentschap en Eurocontrol (het Europese controleorgaan voor het luchtverkeer).

Voorbeelden van EGNOS-toepassingen:

 • luchtvaart – betere navigatie, efficiëntere routes
 • reddingsoperaties – helikopters kunnen makkelijker landen in moeilijke omstandigheden
 • verkeerscontrole – snellere reactie bij alarm
 • spoorwegen – nauwkeurige plaatsbepaling van treinen
 • precisielandbouw – virtuele omheiningen, detectie vruchtbare koeien

Ruimteverkenning

De verkenning van de ruimte leidt tot technologische innovaties en wetenschappelijke ontdekkingen op gebieden zoals recycling, gezondheid, biotechnologie, energiebeheer en milieutoezicht.

Ruimteprogramma's zijn echter erg duur, en daarom is internationale samenwerking essentieel.

De EU is actief betrokken bij internationaal overleg over samenwerking bij de verkenning van de ruimte, vooral met de Verenigde Staten, Rusland en China.

Zij neeemt deel aan het International Space Exploration Forum (ISEF), een reeks ontmoetingen op ministerniveau over internationale coördinatie en samenwerking bij ruimteverkenning.

Onderzoek

De EU wil een concurrerende, onafhankelijke en mondiale Europese ruimte-industrie ontwikkelen.

Als Europa actief aanwezig wil blijven in de ruimte, zal het de Europese ruimtesector moeten stimuleren door meer onderzoek en innovatie.

Er is 13,5 miljard euro uitgetrokken voor de financiering van ruimteonderzoeksprojecten via Horizon 2020 in het kader van het werkprogramma voor leiderschap op het gebied van ontsluitende en industriële technologieën (LEIT).

Het gaat om financiering voor:

 • toepassingen voor satellietnavigatie – Galileo
 • aardobservatie
 • bescherming van Europese activa in en vanuit de ruimte
 • concurrentievermogen van de Europese ruimtevaartsector: technologie en wetenschap
 • mkb-instrument (speciale hulp voor kleine & middelgrote bedrijven)
Back to top