Ευρωπαϊκή Ένωση

Διάστημα

Πολλοί τομείς της κοινωνίας — από τις τηλεπικοινωνίες και την τηλεόραση μέχρι τις μετεωρολογικές προβλέψεις και τα παγκόσμια χρηματοπιστωτικά συστήματα — βασίζονται σε διαστημικά συστήματα και τεχνολογίες.

Το τεράστιο κόστος των διαστημικών προγραμμάτων καθιστά αδύνατη την υλοποίησή τους από μεμονωμένες χώρες. Γι’ αυτό, πολλές ευρωπαϊκές χώρες χρησιμοποιούν από κοινού τους τεχνολογικούς και χρηματοδοτικούς τους πόρους για να διαχειρίζονται τη διαστημική πολιτική μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (έναν διακρατικό οργανισμό στον οποίο συμμετέχουν 22 ευρωπαϊκές χώρες).

Η ευρωπαϊκή διαστημική πολιτική περιλαμβάνει 4 κύριους τομείς:

 • το σύστημα γεωσκόπησης Copernicus
 • τα δορυφορικά προγράμματα Galileo/EGNOS
 • την εξερεύνηση του διαστήματος
 • τη διαστημική έρευνα

Copernicus – Γεωσκόπηση

Το σύστημα Copernicus είναι το πιο φιλόδοξο μέχρι σήμερα μη στρατιωτικό πρόγραμμα γεωσκόπησης.

Είναι ένα σύνολο σύνθετων συστημάτων τα οποία συγκεντρώνουν δεδομένα για τη Γη μέσω δορυφόρων και αισθητήρων που βρίσκονται στο έδαφος, τον ουρανό και τη θάλασσα.

Παρέχει στους πολιτικούς ιθύνοντες, τις επιχειρήσεις και το ευρύ κοινό επικαιροποιημένες και αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με το πώς αλλάζουν ο πλανήτης και το κλίμα του. Τα δεδομένα που συγκεντρώνονται θα βοηθήσουν στην πρόγνωση των μελλοντικών κλιματικών τάσεων.

Τα δεδομένα του συστήματος Copernicus έχουν και πολλές άλλες εφαρμογές, όπως στους εξής τομείς:

 • πολεοδομία
 • προστασία της φύσης
 • γεωργία και δασοκομία
 • υγεία
 • αντιμετώπιση καταστροφών
 • μεταφορές
 • τουρισμός.

Το σύστημα Copernicus συντονίζει και διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για τις δορυφορικές υποδομές υπεύθυνος είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος , ενώ για τους αισθητήρες την ευθύνη έχει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος και οι επιμέρους χώρες της ΕΕ.

Ο οργανισμός EUMETSAT για τα μετεωρολογικά δεδομένα που συγκεντρώνονται μέσω δορυφόρου θα παρέχει επίσης στήριξη στις υπηρεσίες του Copernicus που είναι αρμόδιες για την παρακολούθηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, της ατμόσφαιρας και της κλιματικής αλλαγής.

Galileo – δορυφορική πλοήγηση

Το Galileo είναι το παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης της ΕΕ. Αποτελεί την ευρωπαϊκή εκδοχή του αμερικανικού «Παγκόσμιου Συστήματος Εντοπισμού Θέσης» (GPS) και του ρωσικού Glonass.

Το Galileo είναι το πρώτο μη στρατιωτικό δορυφορικό σύστημα πλοήγησης. Θα είναι συμβατό με το αμερικανικό και το ρωσικό σύστημα, αλλά θα παραμένει ανεξάρτητο από αυτά.

Χάρη στον εντοπισμό θέσης σε πραγματικό χρόνο με απόκλιση1 μέτρου ή και λιγότερο, θα είναι ακριβέστερο από το GPS.

Θα περιλαμβάνει 30 δορυφόρους στο δίκτυο (συμπεριλαμβανομένων 6 ενεργών εφεδρικών), το οποίο θα ολοκληρωθεί μέχρι το 2020. Το Galileo θα αρχίσει να παρέχει υπηρεσίες το 2016.

Μεταξύ των πολυάριθμων και ποικίλων πιθανών εφαρμογών του Galileo συγκαταλέγονται οι εξής:

 • διαχείριση των μεταφορών και της κυκλοφορίας
 • επιχειρήσεις διάσωσης
 • γεωργία
 • πολιτική προστασία
 • χρονοσήμανση και συγχρονισμός.

Οι επενδύσεις της ΕΕ για το πρόγραμμα Galileo αναμένεται να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες στην αγορά και θέσεις απασχόλησης στους τομείς των δεκτών δορυφορικών σημάτων και των εφαρμογών μέσω δορυφόρου.

Οι εταίροι του προγράμματος Galileo είναι οι εξής:

EGNOS: δορυφορικό σύστημα βελτίωσης

Το EGNOS είναι ένα ευρωπαϊκό δορυφορικό σύστημα το οποίο βελτιώνει την ακρίβεια του GPS στα 2 μέτρα (95%) αντί για τα 10 μέτρα που εξασφαλίζει κανονικά το GPS. Προειδοποιεί επίσης τους χρήστες για τυχόν προβλήματα σχετικά με τα σήματα του GPS. Αποτελεί πρόδρομο του προγράμματος Galileo.

Το EGNOS χρησιμοποιεί 3 δορυφόρους για τη διόρθωση σφαλμάτων του GPS και παρέχει ακριβέστερα δεδομένα εντοπισμού θέσης.

Αντίθετα με το Galileo, το EGNOS είναι πανευρωπαϊκό (όχι παγκόσμιο) και εξαρτάται από το GPS.

Αποτελεί κοινό έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος και του Eurocontrol (του ευρωπαϊκού οργανισμού για τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας).

Παραδείγματα εφαρμογών EGNOS:

 • αεροπορία: καλύτερη πλοήγηση, διευκόλυνση του σχεδιασμού αποδοτικότερων διαδρομών
 • έρευνα και διάσωση: διευκόλυνση της προσγείωσης ελικοπτέρων υπό δύσκολες συνθήκες
 • έλεγχος της κυκλοφορίας: βελτίωση του χρόνου επέμβασης των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης
 • σιδηροδρομικές μεταφορές: εντοπισμός της ακριβούς θέσης των τρένων
 • γεωργία ακριβείας: εικονική περίφραξη, ανίχνευση γονιμότητας αγελάδων

Εξερεύνηση του διαστήματος

Η εξερεύνηση του διαστήματος αποτελεί μοχλό τεχνολογικής καινοτομίας και επιστημονικών ανακαλύψεων σε τομείς όπως η ανακύκλωση, η υγεία, η βιοτεχνολογία, η διαχείριση της ενέργειας και η παρακολούθηση του περιβάλλοντος.

Τα διαστημικά προγράμματα είναι εξαιρετικά δαπανηρά. Ως εκ τούτου, η διεθνής συνεργασία είναι καθοριστική.

Η ΕΕ διεξάγει διεθνείς συζητήσεις σχετικά με τη συνεργασία για την εξερεύνηση του διαστήματος, ιδίως με τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και την Κίνα.

Συμμετέχει στο Διεθνές Φόρουμ Εξερεύνησης του Διαστήματος (ISEF), δηλαδή σε μια σειρά συναντήσεων σε υπουργικό επίπεδο με θέμα τον διεθνή συντονισμό και τη συνεργασία για την εξερεύνηση του διαστήματος.

Έρευνα

Η ΕΕ επιθυμεί να αναπτύξει μια ανταγωνιστική, ανεξάρτητη και παγκόσμια ευρωπαϊκή διαστημική βιομηχανία.

Η ενίσχυση του ευρωπαϊκού διαστημικού τομέα με την τόνωση της διαστημικής έρευνας και της καινοτομίας είναι καθοριστική αν η Ευρώπη επιθυμεί να διατηρήσει και να διαφυλάξει την πρόσβαση και τη δραστηριοποίησή της στο διάστημα.

Η χρηματοδότηση των έργων διαστημικής έρευνας προέρχεται από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 , στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας για την Πρωτοπορία στις τεχνολογίες γενικής εφαρμογής και στις βιομηχανικές τεχνολογίες (LEIT) ύψους (13,5 δισ. ευρώ).

Τομείς χρηματοδότησης:

 • εφαρμογές δορυφορικής πλοήγησης - Galileo
 • γεωσκόπηση
 • προστασία των ευρωπαϊκών πόρων στο διάστημα και από το διάστημα
 • ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού διαστημικού τομέα: τεχνολογία και επιστήμη
 • χρηματοδοτικό μέσο για τις ΜΜΕ (ειδική βοήθεια για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις).
Back to top