Европейски съюз

Космическо пространство

Космическо пространство

В редица области нашето общество разчита на космически системи или космически технологии — от телекомуникациите и телевизията до прогнозата за времето и световните финансови системи.

Големите мащаби на космическите проекти правят невъзможно самостоятелното им разработване от повечето държави. Затова европейските страни обединиха технологичните и финансовите си ресурси, за да управляват космическата политика чрез Европейската комисия в сътрудничество с Европейската космическа агенция (междуправителствена агенция, в която участват 22 европейски страни).

Европейската космическа политика има 4 основни направления:

 • „Коперник“ — система за наблюдение на Земята
 • „Галилео“/EGNOS — програми за спътникова навигация
 • изследване на космическото пространство
 • научни изследвания в областта на космическото пространство

„Коперник“ — наблюдение на Земята

„Коперник“ е най-амбициозната досега гражданска програма за наблюдение на Земята.

Тя включва набор от сложни системи, които събират данни за Земята чрез спътници и сензори върху земната повърхност, в небето и в морето.

Програмата ще осигурява на създателите на политики, предприятията и обществеността актуална и надеждна информация за това как се променят планетата и нейният климат. Тези данни ще помогнат да се предвидят бъдещите тенденции в областта на климата.

Данните от „Коперник“ имат и много други приложения, включително в следните области:

 • градоустройство,
 • опазване на природата,
 • селско и горско стопанство,
 • здравеопазване,
 • реакция при бедствия,
 • транспорт,
 • туризъм.

Европейската комисия координира и ръководи работата на „Коперник“. Спътниковата инфраструктура се управлява от Европейската космическа агенция , а сензорите се разработват от Европейската агенция за околната среда и отделните страни от ЕС.

Агенцията за спътникови метеорологични данни EUMETSAT също така ще оказва оперативна помощ за услугите на „Коперник“ по отношение на морската среда, атмосферата и изменението на климата.

„Галилео“ — спътникова навигация

„Галилео“ е глобалната навигационна спътникова система на ЕС. Това е европейският аналог на американската система за глобално позициониране (GPS) и на руската ГЛОНАСС.

„Галилео“ е първата навигационна спътникова система с гражданско управление. Тя ще бъде съвместима с американската и руската система, но ще е независима от тях.

С позициониране в реално време с точност до 1 метър или по-малко, системата „Галилео“ ще бъде много по-точна от GPS.

В мрежата, която ще бъде завършена до 2020 г., ще има 30 спътника (включително 6 резервни спътника в готовност). Предоставянето на услуги чрез „Галилео“ ще започне през 2016 г.

Потенциалните приложения на „Галилео“ са много и разнообразни, включително:

 • управление на движението и транспорта,
 • спасителни операции,
 • селско стопанство,
 • гражданска защита,
 • времеви печати и синхронизация на времето.

Очаква се инвестициите на ЕС в „Галилео“ да доведат до създаване на нови пазарни възможности и работни места в сектора на приемниците на спътникови сигнали и приложенията, базирани на спътниковата система.

Партньорите по програмата „Галилео“ са:

EGNOS — повишаване на точността на спътниковата система

EGNOS е европейска спътникова система, с която точността на GPS се повишава до 2 метра (95 %) в сравнение с обичайната точност на GPS, която е до 10 метра. Тя също така предупреждава потребителите за проблеми с GPS сигналите. Тази система бе предшественикът на програмата „Галилео“.

EGNOS използва 3 спътника за коригиране на грешки на GPS и предоставя по-точни данни за позициониране.

За разлика от „Галилео“ EGNOS е европейска (а не глобална) система и зависи от GPS.

Това е съвместен проект на Европейската комисия, Европейската космическа агенция и Евроконтрол (европейската организация за контрол на въздушното движение).

Примери за приложения на EGNOS:

 • въздухоплаване — по-добра навигация, дава възможност за по-ефективни маршрути;
 • издирвателни и спасителни операции — улеснява се приземяването на хеликоптери при трудни условия;
 • контрол на движението — намалява се времето за реакция при извънредни ситуации;
 • железопътен транспорт — проследява се точното местоположение на влакове;
 • прецизно земеделие — виртуални заграждения, установяване на плодовитостта на кравите.

Изследване на космическото пространство

Изследването на космическото пространство е двигател на технологичните иновации и научните открития в области като рециклиране, здравеопазване, биотехнологии, управление на енергията и мониторинг на околната среда.

Тъй като космическите програми изискват много средства, международното сътрудничество е изключително важно.

ЕС участва активно в международни дискусии за сътрудничеството в изследването на космическото пространство, най-вече със САЩ, Русия и Китай.

Той участва в Международния форум за изследване на космическото пространство (ISEF) — поредица от срещи на министерско равнище по въпросите на международната координация и сътрудничеството в изследването на космическото пространство.

Научни изследвания

ЕС се стреми да развива конкурентоспособна, независима и глобална европейска космическа индустрия.

Укрепването на европейския космически сектор чрез засилване на космическите изследвания и иновациите е жизненоважно, ако Европа иска да запази и поддържа достъпа си до космическото пространство и операциите си в него.

Финансиране за космически изследвания е достъпно чрез програмата „Хоризонт 2020“ , в рамките на работната програма Водещи позиции при базовите и промишлените технологии (LEIT) (13,5 млрд. евро).

Области на финансиране:

 • приложения на спътниковата навигация — „Галилео“
 • наблюдение на Земята
 • опазване на европейските активи във и от космическото пространство
 • конкурентоспособност на европейския космически сектор: технологии и наука
 • инструмент за МСП (специална помощ за малки и средни предприятия)
Back to top