Európska únia

Jeden trh bez hraníc

Na jednotnom trhu EÚ (niekedy nazývanom aj vnútorný trh) sa ľudia, tovary, služby a kapitál môžu pohybovať v celej EÚ rovnako voľne ako v rámci jednej krajiny. Kľúčový význam pri odstraňovaní prekážok obchodu má zásada vzájomného uznávania.

Občania EÚ môžu študovať, žiť, nakupovať, pracovať a tráviť dôchodok v ktorejkoľvek krajine Únie, a navyše mať prístup k výrobkom z celej Európy.

Bez vnútroštátnych prekážok

Na vytvorenie jednotného trhu bolo potrebné zrušiť stovky technických, právnych a administratívnych prekážok, ktoré bránili voľnému obchodu a pohybu medzi členskými štátmi EÚ.

Spoločnosti vďaka slobode pohybu rozšírili svoje činnosti. Hospodárska súťaž prispela k zníženiu cien a k rozšíreniu ponuky pre spotrebiteľov:

 • Poplatky za telefónne hovory v Európe predstavujú zlomok toho, čo pred 10 rokmi.
 • Mnoho leteckých spoločností znížilo svoje ceny a otvorili sa nové letecké spojenia.
 • Mnoho domácností a podnikateľov si dnes môže vybrať svojich dodávateľov elektrickej energie a plynu.

EÚ sa zároveň snaží zabezpečiť, aby väčšie slobody neohrozovali spravodlivosť, ochranu spotrebiteľa a udržateľnosť životného prostredia. Pomáhajú jej pri tom aj regulačné orgány a viaceré orgány hospodárskej súťaže.

Obrovská podnikateľská príležitosť

Európske firmy podnikajúce v EÚ majú neobmedzený prístup k takmer 500 miliónom spotrebiteľov, čo im pomáha udržať si konkurencieschopnosť. Jednotný trh je príťažlivý aj pre zahraničných investorov.

Hospodárska integrácia môže byť veľkou výhodou v období recesie a umožniť tak členským štátom, aby naďalej pokračovali vo vzájomnom obchode a neuplatňovali protekcionistické opatrenia, ktoré by zhoršili krízu.

Niektoré prekážky zostávajú

V mnohých oblastiach, kde integrácia trvá dlhšie, však prekážky pretrvávajú:

 • roztrieštené vnútroštátne daňové systémy bránia integrácii trhu a ohrozujú účinnosť jednotného trhu,
 • ešte stále existujú samostatné vnútroštátne trhy pre finančné služby, energetiku a dopravu,
 • elektronický obchod medzi krajinami EÚ bol pomalší ako na vnútroštátnej úrovni, a pravidlá, normy a postupy sa dosť výrazne odlišujú,
 • sektor služieb zaostáva za trhom tovarov (hoci spoločnosti mali možnosť poskytovať celú škálu cezhraničných služieb už od roku 2006),
 • pravidlá pre uznávanie odborných kvalifikácií sa musia zjednodušiť pre kvalifikovaných pracovníkov, aby si ľahšie našli prácu v inej krajine EÚ.

Trh v oblasti finančných služieb je osobitným prípadom. EÚ sa snaží vytvoriť silný a bezpečný finančný sektor (a zároveň sa vyhnúť opakovaniu krízy z roku 2009) prostredníctvom dohľadu nad finančnými inštitúciami, regulácie komplexných finančných produktov a zvýšenia minimálnych kapitálových rezerv pre banky. Vytvorením bankovej únie sa v mnohých krajinách preniesli mechanizmy bankového dohľadu a riešenia krízových situácií bánk z vnútroštátnej úrovne na úroveň EÚ. Plánuje sa aj vytvorenie únie kapitálových trhov s cieľom:

 • znížiť fragmentáciu finančných trhov,
 • diverzifikovať zdroje financovania,
 • posilniť kapitálové toky medzi krajinami EÚ,
 • zlepšiť prístup k financovaniu pre podniky, najmä malé a stredné podniky.

Kontrola na vonkajších hraniciach

Na pohyb v schengenskom priestore občania EÚ nepotrebujú cestovný pas. V súčasnosti zahŕňa 26 krajín:

 • všetky krajiny EÚ okrem Bulharska, Chorvátska, Cypru, Írska, Rumunska a Spojeného kráľovstva,
 • Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko.

Hoci už schengenské krajiny nevykonávajú kontroly na svojich vnútorných hraniciach, zintenzívnili kontroly na vonkajších hraniciach EÚ.

Tieto krajiny zvýšili policajnú spoluprácu najmä prostredníctvom prenasledovania a neustáleho sledovania podozrivých osôb, ktoré sa pohybujú medzi krajinami, s cieľom zaistiť bezpečnosť schengenského priestoru. Schengenský informačný systém umožňuje polícii a vnútroštátnym orgánom pohraničnej kontroly výmenu informácií o hľadaných alebo nezvestných osobách, ukradnutých vozidlách alebo dokumentoch.

Publication

Rukopis bol dokončený v novembri 2014.

Táto publikácia je súčasťou série „Politiky Európskej únie“

Publication

Rukopis bol aktualizovaný v november 2014

Táto publikácia je súčasťou série „Politiky Európskej únie“

Back to top