an tAontas Eorpach

Margadh aonair gan teorainneacha

Margadh aonair gan teorainneacha

I margadh aonair an Aontais (ar a dtugtar an margadh inmheánach freisin) Is féidir le daoine, earraí, seirbhísí, agus airgead gluaiseacht timpeall an Aontais chomh réidh céanna agus a dhéanfaidís laistigh de thír amháin. Bíonn ról lárnach ag an aitheantas frithpháirteach ó thaobh deireadh a chur le bacainní trádála.

Is féidir le saoránaigh den Aontas staidéar, maireachtáil, dul ag siopadóireacht, obair agus dul ar scor in aon tír san Aontas – agus tairbhe a bhaint as táirgí ó gach cearn den Eoraip.

Deireadh le bacainní náisiúnta

Leis an margadh aonair sin a chruthú, cuireadh deireadh leis na céadta bac teicniúil, dlíthiúil agus maorlathais a bhí ina ndris chosáin roimh an tsaorthrádáil agus roimh an tsaorghluaiseacht idir Ballstáit an Aontais.

Mar thoradh air sin, tá méadú tagtha ar an méid gnó a dhéanann gnólachtaí. De bharr na hiomaíochta tá ísliú tagtha ar phraghsanna agus tá breis rogha ag tomhaltóirí:

 • Cosnaíonn glaonna teileafóin san Eoraip i bhfad níos lú ná 10 mbliana ó shin.
 • Tá mórlaghdú tagtha ar chostas an aerthaistil agus osclaíodh bealaí nua.
 • Is féidir le cuid mhaith teaghlach agus gnólachtaí a gcuid soláthraithe leictreachais agus gáis a roghnú anois.

San aon am, agus cabhair aige ó údaráis éagsúla iomaíochta agus rialála na hEorpa, oibríonn AE lena chinntiú nach mbaineann na saoirsí méadaithe sin an bonn ón gcothroime, ó chosaint tomhaltóirí ná ó inbhuanaitheacht an chomhshaoil.

Deis ollmhór gnó

Gnólachtaí Eorpacha a bhíonn ag díol a n-earraí san Aontas, bíonn rochtain gan srian acu ar bheagnach 500 milliún tomhaltóir, rud a chuidíonn leo bheith iomaíoch. Tá an margadh aonair tarraingteach d'infheisteoirí coigríche freisin.

Bíonn comhtháthú eacnamaíoch ina bhuntáiste mór,agus culú eacnamaíoch ann, toisc go gcuireann sé ar chumas thíortha an Aontais leanúint de bheith ag trádáil le chéile seachas dul i muinín bearta cosantacha a chuirfeadh an ghéarchéim chun donais.

Tá roinnt bacainní ann i gcónaí

Is iomaí bac atá ann fós, áfach, i réimsí ina bhfuil moill ar an gcomhtháthú:

 • cuireann córais chánach náisiúnta atá éagsúil le chéile bac ar chomhtháthú margaí agus ar laghdaíonn siad éifeachtúlacht
 • margaí náisiúnta éagsúla ann i gcónaí in earnálacha na seirbhísí airgeadais, an fhuinnimh agus an iompair
 • is moille an glacadh le ríomhthráchtáil idir na Ballstáit ná laistigh de de na Ballstáit féin, agus tá difríochtaí móra sna rialacha, caighdeáin agus cleachtais i ngach tír
 • níl an earnáil seirbhísí chomh forbartha leis na margaí earraí (cé gur ceadmhach do ghnólachtaí cineálacha éagsúla seirbhísí a thairiscint ar an gcoigcríoch óna tír ina bhfuil siad lonnaithe, ó bhí 2006 ann)
 • ní mór na rialacha maidir le cáilíochtaí gairmiúla a aithint a shimpliú ionas gur fusa a bheidh sé d'oibrithe cáilithe post a fháil i mBallstát eile.

Cás ar leith is ea margadh na seirbhísí airgeadais. Tá AE ag iarraidh bonn láidir daingean a chur faoin earnáil airgeadais – agus géarchéim ar nós ghéarchéim na bliana 2009 a sheachaint feasta – trí mhaoirseacht a dhéanamh ar institiúidí airgeadais, trí tháirgí airgeadais casta a rialáil agus trí iallach a chur ar na bainc breis caipitil a bheith acu. Nuair a cruthaíodh an t-aontas baincéireachta aistríodh na sásraí um maoirseacht agus réiteach banc ón leibhéal náisiúnta go leibhéal an Aontais i roinnt Ballstát. Tá pleananna ann freisin chun aontas margaí caipitil a chur ar bun ar fud an Aontais chun:

 • an ilroinnt i margaí airgeadais a laghdú
 • foinsí airgeadais a éagsúlú
 • sreabhadh caipitil idir tíortha an Aontais a neartú
 • rochtain ar mhaoiniú do ghnólachtaí, go háirithe cuideachtaí beaga agus meánmhéide, a fheabhsú.

Seiceálacha ag teorainneacha seachtracha an Aontais

Ní gá pas a bheith ag saoránaigh an Aontais agus iad ag taisteal laistigh de limistéar Schengen, limistéar ina bhfuil 26 thír faoi láthair:

 • gach Ballstát seachas an Bhulgáir, an Chróit, an Chipir, Éire, an Rómáin agus an Ríocht Aontaithe
 • an Íoslainn, Lichtinstéin, an Iorua agus an Eilvéis

Cén nach ndéanann tíortha limistéar Schengen seiceálacha teorann ag na teorainneacha inmheánacha a thuilleadh, is amhlaidh gur doichte an rialú a dhéantar ag teorainneacha seachtracha an Aontais anois.

Le sábháilteacht a chinntiú laistigh de limistéar Schengen, tá an comhar a dhéanann a bhforsaí póilíneachta le chéile méadaithe ag tíortha Schengen, go háirithe i gcomhair cásanna ina bhfuil na póilíní go dlúth sna ar shála coirpigh agus i gcomhair fuireachas leanúnach trasteorann ar dhaoine atá faoi dhrochamhrais agus atá ag gluaiseacht ó thír go chéile. A bhuí le Córas Faisnéise Schengen is féidir leis na póilíní agus le húdaráis náisiúnta rialaithe teorann agus custaim foláireamh a thabhairt dá chéile i dtaobh daoine a bhfuil siad ar a dtóir, nó atá ar iarraidh nó i dtaobh feithiclí agus doiciméad goidte.

Publication

Arna thabhairt cothrom le dáta mí na Samhna 2014

Cuid den tsraith 'Foras Feasa ar an Aontas Eorpach' is ea an foilseachán seo

Publication

Lámhscríbhinní nuashonraithe na 2014

Cuid den tsraith 'Foras Feasa ar an Aontas Eorpach' is ea an foilseachán seo

Back to top