Ευρωπαϊκή Ένωση

Μια αγορά χωρίς σύνορα

Μια αγορά χωρίς σύνορα

Στην ενιαία αγορά της ΕΕ (γνωστή και ως εσωτερική αγορά) τα πρόσωπα, τα αγαθά, οι υπηρεσίες, και τα κεφάλαια μπορούν να κυκλοφορούν σε όλη την ΕΕ εξίσου ελεύθερα όπως και στο εσωτερικό μιας χώρας. Η αμοιβαία αναγνώριση συμβάλλει ουσιαστικά στην εξάλειψη των εμποδίων στο εμπόριο.

Οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να σπουδάζουν, να ζουν, να κάνουν αγορές, να εργάζονται και να συνταξιοδοτούνται σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ, καθώς επίσης να απολαμβάνουν προϊόντα απ’ όλη την Ευρώπη.

Εξάλειψη των εθνικών εμποδίων

Για να δημιουργηθεί αυτή η ενιαία αγορά, καταργήθηκαν εκατοντάδες τεχνικά, νομικά και γραφειοκρατικά εμπόδια στο ελεύθερο εμπόριο και την ελεύθερη κυκλοφορία ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ, με αποτέλεσμα να μπορούν οι επιχειρήσεις να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους.

Χάρη στον ανταγωνισμό μειώθηκαν οι τιμές και αυξήθηκαν οι επιλογές των καταναλωτών:

 • οι τηλεφωνικές κλήσεις στην Ευρώπη κοστίζουν σήμερα πολύ λιγότερο απ΄ ό,τι κόστιζαν πριν από δέκα χρόνια.
 • πολλοί αεροπορικοί ναύλοι μειώθηκαν σημαντικά και δημιουργήθηκαν νέες αεροπορικές συνδέσεις.
 • πολλά νοικοκυριά και επιχειρήσεις μπορούν να επιλέγουν σήμερα τον προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου.

Παράλληλα, με τη βοήθεια των ευρωπαϊκών αρχών ανταγωνισμού και των ρυθμιστικών αρχών, η ΕΕ μεριμνά ώστε οι μεγαλύτερες αυτές ελευθερίες να μην υπονομεύουν τη δικαιοσύνη, την προστασία των καταναλωτών ή την περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Μια τεράστια επιχειρηματική ευκαιρία

Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που πραγματοποιούν πωλήσεις εντός της ΕΕ έχουν απεριόριστη πρόσβαση σε 500 περίπου εκατομμύρια καταναλωτές, γεγονός που τις βοηθά να διατηρούν την ανταγωνιστικότητά τους. Η ενιαία αγορά είναι επίσης ελκυστική για τους ξένους επενδυτές.

Η οικονομική ολοκλήρωση μπορεί να αποτελέσει ένα μεγάλο πλεονέκτημα σε περιόδους ύφεσης, παρέχοντας τη δυνατότητα στις χώρες της ΕΕ να συνεχίσουν τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ τους, αντί να καταφεύγουν σε αυστηρά προστατευτικά μέτρα που θα επιδείνωναν την τυχόν κρίση.

Ορισμένα εμπόδια παραμένουν

Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά εμπόδια σε τομείς των οποίων η ολοκλήρωση απαιτεί περισσότερες προσπάθειες:

 • κατακερματισμένα εθνικά φορολογικά συστήματα παρεμποδίζουν την ολοκλήρωση της αγοράς και υπονομεύουν την αποτελεσματικότητά της
 • εξακολουθούν να υπάρχουν χωριστές εθνικές αγορές στους τομείς των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, της ενέργειας και των μεταφορών
 • το ηλεκτρονικό εμπόριο μεταξύ των χωρών της ΕΕ αναπτύσσεται με βραδύτερο ρυθμό απ΄ ό,τι σε εθνικό επίπεδο και υπάρχουν σημαντικές διαφορές όσον αφορά τους κανόνες, τα πρότυπα και τις πρακτικές που εφαρμόζει κάθε χώρα
 • ο τομέας των υπηρεσιών υστερεί σε σχέση με τις αγορές αγαθών (παρόλο που από το 2006 οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν από την έδρα τους μια σειρά υπηρεσιών στο εξωτερικό)
 • οι κανόνες για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων πρέπει να απλουστευθούν, ώστε οι ειδικευμένοι εργαζόμενοι να μπορούν ευκολότερα να βρίσκουν δουλειά σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Η αγορά χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών αποτελεί ιδιαίτερη περίπτωση. Η ΕΕ επιδιώκει να οικοδομήσει έναν ισχυρό και ασφαλή χρηματοπιστωτικό τομέα και να αποτρέψει την επανάληψη της κρίσης του 2009, μέσω της εποπτείας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, της ρύθμισης σύνθετων χρηματοπιστωτικών προϊόντων και της υποχρέωσης των τραπεζών να αυξήσουν την κεφαλαιακή τους βάση. Ως αποτέλεσμα της δημιουργίας της τραπεζικής ένωσης, σε πολλά κράτη μέλη οι μηχανισμοί τραπεζικής εποπτείας και εξυγίανσης μεταφέρθηκαν από το εθνικό στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχουν επίσης σχέδια για τη δημιουργία μιας ένωσης κεφαλαιαγορών σε επίπεδο ΕΕ με στόχο:

 • τη μείωση του κατακερματισμού των χρηματοπιστωτικών αγορών
 • τη διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης
 • την ενίσχυση των ροών κεφαλαίων μεταξύ των χωρών της ΕΕ
 • τη βελτίωση της πρόσβασης των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, στη χρηματοδότηση.

Έλεγχοι στα εξωτερικά σύνορα

Οι πολίτες των χωρών της ΕΕ δεν χρειάζονται διαβατήριο για να ταξιδέψουν εντός του χώρου Σένγκεν, ο οποίος επί του παρόντος περιλαμβάνει 26 χώρες:

 • όλες τις χώρες της ΕΕ εκτός από τη Βουλγαρία, την Κροατία, την Κύπρο, την Ιρλανδία, τη Ρουμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο
 • την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία

Οι χώρες Σένγκεν δεν πραγματοποιούν πλέον ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα, έχουν όμως ενισχύσει τους ελέγχους στα εξωτερικά τους σύνορα.

Για μεγαλύτερη ασφάλεια στον χώρο Σένγκεν, οι χώρες αυτές αύξησαν επίσης την αστυνομική συνεργασία, ιδίως με τη δυνατότητα διασυνοριακής καταδίωξης και παρακολούθησης υπόπτων προσώπων. Το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν επιτρέπει στις εθνικές αρχές συνοριακών ελέγχων, καθώς και στις τελωνειακές και τις αστυνομικές αρχές να ανταλλάσσουν ειδοποιήσεις για καταζητούμενα ή εξαφανισμένα άτομα ή για κλεμμένα οχήματα και έγγραφα.

Publication

Το χειρόγραφο επικαιροποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2014.

Η έκδοση αυτή αποτελεί μέρος της σειράς «Η Ευρωπαϊκή Ένωση με απλά λόγια»

Publication

Το χειρόγραφο επικαιροποιήθηκε τον Νοέμβριος του 2014.

Η έκδοση αυτή αποτελεί μέρος της σειράς «Η Ευρωπαϊκή Ένωση με απλά λόγια»

Back to top