Европейски съюз

Пазар без граници

Пазар без граници

В рамките на единния пазар на ЕС (наричан понякога и „вътрешен пазар“) хората , стоките , услугите и парите могат да се движат в ЕС също толкова свободно, колкото в рамките на една страна. Взаимното признаване играе основна роля за премахването на пречките пред търговията.

Гражданите на ЕС могат да учат, да живеят, да пазаруват, да работят и да се пенсионират в която и да е страна от Съюза, както и да ползват продукти от цяла Европа.

Премахване на националните пречки

За да бъде създаден този единен пазар, бяха премахнати стотици технически, правни и бюрократични пречки пред свободната търговия и свободното движение между страните от ЕС.

В резултат на това много предприятия разшириха дейността си. Конкуренцията доведе до понижаване на цените и увеличаване на избора на потребителите:

 • телефонните разговори в Европа са много по-евтини, отколкото преди 10 години;
 • цените на билетите за много полети спаднаха значително и бяха открити нови маршрути;
 • много домакинства и предприятия вече могат да избират доставчиците си на електроенергия и газ.

В същото време ЕС с помощта на различни органи по конкуренцията и регулаторни органи в Европа работи, за да гарантира, че тези по-големи свободи не са в ущърб на справедливостта, защитата на потребителите и устойчивостта на околната среда.

Огромна бизнес възможност

Европейските предприятия разполагат с неограничен достъп до близо 500 млн. потребители, което им помага да запазят конкурентоспособността си. Единният пазар е привлекателен и за чуждестранните инвеститори.

Икономическата интеграция също така може да бъде голямо предимство по време на рецесия, защото дава възможност на страните от ЕС да продължат да търгуват помежду си, вместо да прибягват до протекционни мерки, които биха влошили кризата.

Все още има пречки

Все още съществуват множество пречки в области, в които интеграцията отнема повече време:

 • различията между националните данъчни системи възпрепятстват интеграцията на пазара и подкопават ефективността;
 • в областта на финансовите услуги, енергетиката и транспорта все още съществуват отделни национални пазари;
 • електронната търговия между страните от ЕС се развива по-бавно, отколкото на национално равнище, а правилата, стандартите и практиките се различават значително;
 • секторът на услугите изостава спрямо пазарите на стоки, въпреки че от 2006 г. предприятията имат възможност да предлагат набор от услуги в чужбина от страната, в която са установени;
 • правилата за признаване на професионални квалификации трябва да бъдат опростени, за да могат квалифицираните работници да намират по-лесно работа в друга страна от ЕС.

Пазарът на финансови услуги е специален случай. ЕС се опитва да изгради силен и сигурен финансов сектор и същевременно да избегне повторение на кризата от 2009 г. чрез надзор над финансовите институции, регулиране на сложните финансови продукти и изисквания към банките да разполагат с повече капитал. Със създаването на банковия съюз механизмите за банков надзор и преструктуриране на кредитни институции в няколко държави от ЕС бяха прехвърлени от национално на европейско равнище. Съществуват и планове за изграждане на съюз на капиталовите пазари в ЕС, за да се:

 • намали разпокъсаността на финансовите пазари;
 • разнообразят източниците на финансиране;
 • укрепят капиталовите потоци между страните от ЕС;
 • подобри достъпът на предприятията до финансиране, особено на малките и средните предприятия.

Контрол по външните граници

Гражданите на ЕС не се нуждаят от паспорт, за да пътуват в рамките на Шенгенското пространство, което в момента обхваща 26 страни:

 • всички страни от ЕС с изключение на България, Ирландия, Кипър, Обединеното кралство, Румъния и Хърватия.
 • Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария.

Въпреки че страните от Шенген вече не извършват проверки по вътрешните си граници, те извършват засилени проверки по външните граници на ЕС.

За да гарантират безопасността в Шенгенското пространство, тези страни също така засилиха полицейското сътрудничество, по-конкретно чрез преследване по гореща следа и непрекъснато наблюдение на движението на заподозрени лица между страните. Шенгенската информационна система дава възможност на полицейските и митническите служби и националните органи за граничен контрол да изпращат предупреждения за издирвани или изчезнали хора или за откраднати автомобили и документи.

Publication

Текстът е актуализиран през ноември 2014 г.

Тази публикация е част от серията „Политиките на Европейския съюз“

Publication

Текстът е актуализиран през ноември 2014 г.

Тази публикация е част от серията „Политиките на Европейския съюз“

Back to top