Evropska unija

Raziskave in inovacije

Raziskave in inovacije

Inovativnost ima osrednje mesto v strategiji EU za spodbujanje gospodarske rasti in zaposlovanja.

Države članice naj bi do leta 2020 za raziskave in razvoj namenile 3 % svojega BDP (od tega 1 % javnih sredstev in 2 % naložb zasebnega sektorja), kar bi v EU ustvarilo 3,7 milijona novih delovnih mest in povečalo letni BDP za skoraj 800 milijard evrov.

Evropska unija je s pobudo Unija inovacij Seznam prevodov predhodne povezave  English (en) usmerila evropske dejavnosti in sodelovanje z državami zunaj EU v reševanje najpomembnejših izzivov: energija, prehranska varnost, podnebne spremembe in staranje prebivalstva. Poleg javnih sredstev držav naj bi pritegnila k vlaganju še zasebni sektor ter tako odpravila ovire, zaradi katerih dobre ideje ne prodrejo na trg: pomanjkanje sredstev, razdrobljenost raziskovalnih sistemov in trgov, premajhna uporaba javnih naročil za inovacije in počasno uvajanje standardov.

EU namerava vzpostaviti tudi enoten evropski raziskovalni prostor Seznam prevodov predhodne povezave  English (en) , ki bo raziskovalcem omogočil delo kjerkoli v EU in povečal čezmejno sodelovanje.

Financiranje EU

Evropska komisija je januarja 2014 objavila najnovejši 7-letni raziskovalni program Obzorje 2020 Seznam prevodov predhodne povezave  English (en) , ki do leta 2020 razpolaga s skoraj 80 milijardami evrov – ta znesek pa bodo dopolnila še sredstva iz zasebnega in javnega sektorja. V tem najnovejšem programu so združena vsa sredstva za raziskave in inovacije.

Program Obzorje 2020 bo sredstva namenil:

 • utrditvi položaja EU v znanosti: 24,4 milijarde evrov, vključno s 13 milijardami evrov za Evropski raziskovalni svet Seznam prevodov predhodne povezave  English (en) ,
 • industrijskim inovacijam: 17 milijard evrov, zajeto je tudi vlaganje v ključne tehnologije ter večjo dostopnost kapitala in podpore za mala podjetja,
 • najpomembnejšim družbenim izzivom, kot so podnebne spremembe, trajnostni prevoz, obnovljivi viri energije, varnost hrane in prehranska varnost, staranje prebivalstva: 24,4 milijarde evrov.

Tako bo omogočil:

 • da bodo tehnološke inovacije postale  uporabni izdelki  z dejanskim tržnim potencialom – s partnerstvi z industrijo in javnim sektorjem,
 • da se bo povečalo mednarodno sodelovanje v raziskavah in inovacijah Seznam prevodov predhodne povezave  English (en) – z udeležbo držav in organizacij zunaj EU
 • da se bo popolnoma uveljavil evropski raziskovalni prostor Seznam prevodov predhodne povezave  English (en) .

Drugi organi EU za raziskave in inovacije

 • Skupno raziskovalno središče Seznam prevodov predhodne povezave  English (en) – služba Komisije, ki omogoča neodvisno, na dejstvih temelječo znanstveno in tehnično podporo politikam EU
 • Evropski raziskovalni svet Seznam prevodov predhodne povezave  English (en) podpira zelo ambiciozne in nove raziskave
 • Izvajalska agencija za raziskave – upravlja približno polovico vseh nepovratnih sredstev EU za raziskave
 • Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja Seznam prevodov predhodne povezave  English (en) – upravlja številne programe EU za pomoč podjetjem
 • Izvajalska agencija za inovacije in omrežja Seznam prevodov predhodne povezave  English (en) – vodi izvajanje vseevropskega prometnega omrežja EU 
 • Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo Seznam prevodov predhodne povezave  English (en) – vzpostavlja partnerstva med visokošolskimi ustanovami in organi za raziskave in inovacije: „skupnosti znanja in inovacij‟.
Publication

Rokopis je bil posodobljen oktober 2016.

Publikacija je del zbirke „Politike Evropske unije“.

Back to top