Unia Europejska

Badania naukowe i innowacje

Badania naukowe i innowacje

Innowacje są priorytetem programu rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej.

W związku z tym Unia zachęca państwa członkowskie do inwestowania w badania i rozwój 3 proc. swojego PKB do roku 2020 (1 proc. ze środków publicznych i 2 proc. w ramach inwestycji sektora prywatnego). Szacuje się, że umożliwiłoby to stworzenie 3,7 mln miejsc pracy oraz zwiększenie rocznego PKB o blisko 800 mld euro.

Działania podejmowane w ramach inicjatywy Unia innowacji Wybierz wersję językową tego linka  English (en) , w tym także te podejmowane we współpracy z krajami spoza UE, koncentrują się na największych wyzwaniach, z jakimi mamy teraz do czynienia. Są to: energia, bezpieczeństwo żywności, zmiany klimatu i starzenie się społeczeństw. Inicjatywa umożliwi wykorzystanie wkładu sektora publicznego jako bodźca dla sektora prywatnego. Pozwoli też pozbyć się przeszkód, które blokują nowatorskim pomysłom dostęp do rynku, takich jak brak funduszy, rozdrobnienie sieci badań naukowych i rynków, zbyt rzadkie korzystanie z zamówień publicznych na rzecz innowacji i przewlekłe procedury normalizacyjne.

UE pracuje nad utworzeniem wspólnej europejskiej przestrzeni badawczej Wybierz wersję językową tego linka  English (en) , w ramach której naukowcy będą mogli pracować w dowolnym miejscu w UE, a współpraca międzynarodowa będzie zacieśniana.

Wsparcie finansowe z UE

W styczniu 2014 r. UE zainaugurowała swój najnowszy siedmioletni program badawczy - Horyzont 2020 Wybierz wersję językową tego linka  English (en) . Na jego realizację przeznaczono unijne wsparcie finansowe w wysokości niemal 80 mld euro do 2020 r. Ponadto fundusze unijne w tej wysokości przyciągną więcej inwestycji prywatnych i publicznych na poziomie krajowym. Dzięki temu wszystkie środki finansowe przeznaczone na badania naukowe i innowacje będą wykorzystane w jednym zintegrowanym programie.

Cele programu to:

 • wzmocnienie pozycji UE w dziedzinie nauki (24,4 mld euro – w tym 13 mld euro przeznaczone na Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERBN) Wybierz wersję językową tego linka  English (en)
 • innowacje przemysłowe (17 mld euro) – w tym inwestycje w kluczowe technologie, lepszy dostęp do kapitału i wsparcie dla małych firm
 • poszukiwanie rozwiązań najważniejszych problemów społecznych, takich jak zmiany klimatu, przyjazny dla środowiska transport, energia ze źródeł odnawialnych, bezpieczne dostawy żywności i żywność bezpieczna dla człowieka oraz starzenie się społeczeństwa (24,4 mld euro).

Program „Horyzont 2020” pozwoli:

 • zagwarantować, że odkrycia naukowe zostaną wykorzystaną do produkcji pożytecznych towarów  posiadających rzeczywisty potencjał komercyjny – poprzez nawiązanie współpracy między przedstawicielami sektora przemysłu i rządów państw członkowskich
 • zintensyfikować współpracę międzynarodową w dziedzinie badań naukowych i innowacji Wybierz wersję językową tego linka  English (en) – dzięki udziałowi państw i organizacji spoza UE 
 • kontynuować prace nad europejską przestrzenią badawczą Wybierz wersję językową tego linka  English (en) .

Pozostałe organy UE zajmujące się badaniami naukowymi i innowacjami

 • Wspólne Centrum Badawcze (JRC) Wybierz wersję językową tego linka  English (en) – służby Komisji odpowiedzialne za dostarczanie niezależnego i opartego na dowodach wsparcia naukowego i technicznego dla opracowywania strategii politycznych UE
 • Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) Wybierz wersję językową tego linka  English (en)   wspiera wyjątkowo ambitne i pionierskie programy badawcze
 • Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA) – zarządza niemal połową dotacji na badania naukowe finansowane ze środków UE
 • Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME) Wybierz wersję językową tego linka  English (en) – zarządza kilkoma unijnymi programami wspierającymi działalność przedsiębiorstw
 • Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) Wybierz wersję językową tego linka  English (en) – zarządza realizacją transeuropejskich sieci transportowych 
 • Europejski Instytut Innowacji i Technologii Wybierz wersję językową tego linka  English (en) – ułatwia zawiązywanie partnerstw uczelni wyższych i jednostek zajmujących się badaniami naukowymi i innowacjami: „Wspólnoty wiedzy i innowacji”.
Back to top