Eiropas Savienība

Pētniecība un inovācija

Pētniecība un inovācija

Inovācijai ir atvēlēta ļoti svarīga vieta ES izaugsmes un nodarbinātības stratēģijā.

ES dalībvalstīm ir ieteikts līdz 2020. gadam ieguldīt pētniecībā un attīstībā 3 % no sava iekšzemes kopprodukta (no tiem 1 % būtu publiskā sektora finansējums, bet 2 % — privātā sektora investīcijas). Tas radītu 3,7 miljonus darbvietu un paaugstinātu Eiropas Savienības IKP par gandrīz 800 miljardiem eiro gadā.

ES iniciatīvā “Inovācijas savienība” Izvēlieties saites tulkojumu  English (en) Eiropa (arī sadarbībā ar ārpussavienības valstīm) pievēršas mūslaiku lielo jautājumu risināšanai: enerģētikai, pārtikas pietiekamībai, klimata pārmaiņām un sabiedrības novecošanai. Stratēģijā paredzēts izmantot publiskā sektora atbalstu, lai stimulētu privāto sektoru un novērstu šķēršļus, kas izgudrojumiem neļauj sasniegt tirgu, — finansējuma trūkumu, sadrumstalotas pētniecības sistēmas un tirgus, inovācijas ziņā nepilnvērtīgi izmantotas publiskā iepirkuma iespējas un lēno procesu, kādā tiek noteikti standarti.

ES arī daudz dara, lai izveidotu vienoto Eiropas pētniecības telpu Izvēlieties saites tulkojumu  English (en) , kas zinātniekiem dos iespējas strādāt jebkurā ES valstī un nodrošinās atbalstu pārrobežu sadarbībai, kura tiks stimulēta.

ES finansējums

2014. gada janvārī ES sāka darboties jaunākā 7 gadu pētniecības programma — “Apvārsnis 2020” Izvēlieties saites tulkojumu  English (en) . Līdz 2020. gadam ir pieejami 80 miljardi eiro no ES finansējuma, ko papildinās privātie un valstu ieguldījumi, kurus palīdzēs piesaistīt ES līdzekļi. Tādējādi viss pētniecības un inovācijas finansējums ir apkopots vienā integrētā programmā.

Tās mērķi ir:

 • nostiprināt ES pozīcijas zinātnē (24,4 miljardi eiro, ieskaitot 13 miljardus eiro lielu finansējumu Eiropas Pētniecības padomei Izvēlieties saites tulkojumu  English (en) ),
 • nostiprināt rūpniecisko inovāciju (17,9 miljardi eiro) — šeit iekļautas investīcijas svarīgākajās tehnoloģijās, kapitāla pieejamība un atbalsts mazajiem uzņēmumiem,
 • risināt svarīgākās sociālās problēmas — piemēram, klimata pārmaiņas, ilgtspējīgs transports, atjaunojamo enerģijas avotu izmantošana, pārtikas nekaitīgums un pārtikas pietiekamība, sabiedrības novecošana (24,4 miljardi eiro).

Ar programmu “Apvārsnis 2020” iecerēts:

 • gādāt, lai no tehnoloģiskiem jaunatklājumiem izveidotos  ekonomiski dzīvotspējīgi ražojumi  ar reāli komerciālu potenciālu (tas panākams partnerībā ar nozari un valdību),
 • izvērst starptautisko sadarbību pētniecības un inovāciju jomā Izvēlieties saites tulkojumu  English (en) , aicinot piedalīties ārpussavienības valstis un organizācijas, 
 • izvērst Eiropas Pētniecības telpas Izvēlieties saites tulkojumu  English (en) darbību.

Citas ES pētniecības un inovācijas struktūras

 • Kopīgais Pētniecības centrs (JRC) Izvēlieties saites tulkojumu  English (en) — Komisijas dienests, kas nodrošina neatkarīgu un uz pārbaudītām zinātnes atziņām balstītu zinātnisku un tehnisku atbalstu ES politikas veidošanā.
 • Eiropas Pētniecības padome (ERC) Izvēlieties saites tulkojumu  English (en)   atbalsta kardinālus jaunatklājumus un sevišķi modernas tehnoloģijas.
 • Pētniecības izpildaģentūra (REA) — pārvalda apmēram pusi no visām ES finansētajām pētniecības dotācijām.
 • Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra (EASME) Izvēlieties saites tulkojumu  English (en)  — pārvalda dažādas ES programmas, kuru mērķis ir atbalstīt uzņēmumus.
 • Inovācijas un tīklu izpildaģentūra (INEA) Izvēlieties saites tulkojumu  English (en)  — pārvalda Eiropas transporta tīklu izveidi. 
 • Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts Izvēlieties saites tulkojumu  English (en)  — veido partnerības starp augstskolām un pētniecības un inovācijas struktūrām: zināšanu un inovāciju kopienas.
Back to top