Europos Sąjunga

Moksliniai tyrimai ir inovacijos

Moksliniai tyrimai ir inovacijos

Inovacijos yra ES ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo strategijos dėmesio centre.

ES šalys skatinamos iki 2020 m. į mokslinius tyrimus ir plėtrą investuoti 3 % BVP (1 % viešojo finansavimo, 2 % privačiojo sektoriaus investicijų). Dėl to turėtų būti sukurta 3,7 mln. darbo vietų, o ES metinis BVP padidėtų beveik 800 mlrd. eurų.

Vykdant ES Inovacijų sąjungos Pasirinkti šios nuorodos vertimus  English (en) iniciatyvą daugiausia dėmesio skiriama Europos pastangoms ir bendradarbiavimui su ES nepriklausančiomis šalimis siekiant išspręsti sudėtingus dabartinius uždavinius: energijos, maisto saugos, klimato kaitos ir mūsų senėjančios visuomenės. Vykdant iniciatyvą įsikišant viešajam sektoriui skatinama privačiojo sektoriaus veikla ir šalinamos kliūtys, dėl kurių idėjoms sunku pasiekti rinką, pvz., todėl, kad trūksta lėšų, mokslinių tyrimų sistemos ir rinkos yra fragmentiškos, nepakanka inovacijų viešųjų pirkimų ir lėtai nustatomi standartai.

ES taip pat stengiasi sukurti bendrą Europos mokslinių tyrimų erdvę Pasirinkti šios nuorodos vertimus  English (en) , kurioje mokslininkai galės dirbti bet kurioje ES šalyje ir bus stiprinamas bei skatinamas tarptautinis bendradarbiavimas.

ES finansavimas

2014 m. sausį ES pradėjo vykdyti naujausią 7 metų mokslinių tyrimų programą „Horizontas 2020“ Pasirinkti šios nuorodos vertimus  English (en) . Iki 2020 m. numatytas beveik 80 mlrd. eurų ES finansavimas, be to, šios lėšos pritrauks privačiojo sektoriaus ir nacionalinių viešojo sektoriaus investicijų. Visas finansavimas moksliniams tyrimams ir inovacijoms skiriamas pagal vieną programą.

Jos tikslai:

 • sustiprinti ES pozicijas mokslo srityje (24,4 mlrd. eurų, įskaitant 13 mlrd. eurų Europos mokslinių tyrimų tarybai Pasirinkti šios nuorodos vertimus  English (en) );
 • didinti pramonės inovacijas (17 mlrd. eurų), įskaitant investicijas į pagrindines technologijas ir daugiau galimybių mažosioms įmonėms gauti kapitalo bei paramos;
 • spręsti didžiausią susirūpinimą keliančias socialines problemas, pavyzdžiui, klimato kaitos, tvaraus transporto, atsinaujinančiosios energijos, maisto saugos, aprūpinimo maistu ir senėjančios visuomenės (24,4 mlrd. eurų).

Programa „Horizontas 2020“ bus siekiama:

 • pasitelkiant pramonės ir vyriausybės partnerystę užtikrinti, kad technologiniai laimėjimai taptų perspektyviais produktais , turintys realų komercinį potencialą;
 • rūpintis, kad būtų glaudžiau bendradarbiaujama mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje tarptautiniu lygmeniu Pasirinkti šios nuorodos vertimus  English (en) raginant dalyvauti ES nepriklausančias šalis ir organizacijas; 
 • toliau kurti Europos mokslinių tyrimų erdvę Pasirinkti šios nuorodos vertimus  English (en) .

Kitos ES mokslinių tyrimų ir inovacijų įstaigos

 • Jungtinis tyrimų centras (JRC) Pasirinkti šios nuorodos vertimus  English (en) – Komisijos vidaus tarnyba, teikianti nepriklausomą, faktais grindžiamą mokslinę ir techninę pagalbą rengiant ES politiką.
 • Europos mokslinių tyrimų taryba (EMTT) Pasirinkti šios nuorodos vertimus  English (en) remia ypač plačių užmojų ir novatoriškus mokslinius tyrimus.
 • Mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga (REA) administruoja apie pusę visų ES finansuojamų dotacijų moksliniams tyrimams.
 • Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomoji įstaiga (EASME) Pasirinkti šios nuorodos vertimus  English (en) administruoja kelias ES pagalbos įmonėms programas.
 • Inovacijų ir tinklų programų vykdomoji įstaiga (INEA) Pasirinkti šios nuorodos vertimus  English (en) administruoja ES transeuropinio transporto tinklų programos įgyvendinimą. 
 • Europos inovacijos ir technologijos institutas Pasirinkti šios nuorodos vertimus  English (en) sudaro partnerystę su aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų bei inovacijų įstaigomis – žinių ir inovacijos bendrijas.Europos inovacijos ir technologijos institutas
Publication

Rankraštis atnaujintas 2016 m. spalis mėn.

Tai vienas iš serijos „Apie Europos Sąjungos politiką“ leidinių

Back to top